Добре дошли
на интернет страницата на Районен съд Ловеч!

Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.

ВАЖНО! Считано от 01.07.2015г., Районен съд Ловеч е регистриран по ЗДДС. Съгласно чл.З, ал.5,т.1,б."о" от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС / 20 % върху съответната държавна такса/. В платежния документ да се конкретизира основанието за превод, номер на изпълнително дело, задължено лице, наредител, БУЛСТАТ / ЕГН. Всички суми по изпълнителни дела ( включително държавни такси за образуване на изпълнителни дела) се внасят по сметка:

IBAN: BG24 СЕСВ 9790 ЗЗЕ2 8250 00
BIC :CECBBGSF ЦКБ

Съдът като институция

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.

Правосъдието се осъществява в името на народа. Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.

rs1 rs2 rs3