РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1446/2005, IV състав

Делби

Д.Г.Д.

Н.Й.Г.,
Л.Г.Д.,
Р.Д.Х.

Председател и докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Решение от 27.01.2010г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН , на осн. чл.288,ал.1 от ГПК / отм./,движими вещи , съсобствени на съделителите : Д.Г.Д. ЕГН: ********** ***, чрез пълномощника му адвокат С.П.С. ***, стая 207 , Н.Й.Г. с ЕГН: ********** ***, Л.Г.Д. с ЕГН:********** *** , съгласно Решение №369 /09.08.2007 г. по гр.д. №1446 /05 г. на ЛРС при дялове :
- за Д.Г.Д. - 1/един/ дял ;
- за Л.Г.Д.- 1/един/ дял , и
- за Н.Й.Г.- 4/ четири / дяла, а именно :
1. лек автомобил: марка "Трабант"601, с ДК № ОВ-3005 с
номер на рама 584252662 и номер на двигателя 2197680 и с пазарна стойност 210 , 00 лева.
2.лек автомобил : марка "Мазда"626 с ДК№ ОВ9585А, номер на рама 1МZGС144201747634 и номер на двигателя FЕ970895 и с пазарна стойност 1 222 , 50 лева.
- два броя ловни пушки, находящи се на съхранение в РПУ на
МВР - ЛОВЕЧ , а именно :
3. успоредка - "ИЖ" 12, кл04472, с пазарна стойност 150 , 00 лева .
4. мл. Карабина JW - 15, 5.6 мм №9511045 с пазарна стойност 200, 00
лева .
ПРОДАЖБАТА на двата броя ловни пушки от ДСИ - ЛОВЕЧ да се
извърши при спазване на разпоредбите на ЗКВВОБ и ППЗКВВОБ.
ОСЪЖДА Д.Г.Д. ЕГН: ********** ***, чрез пълномощника му адвокат С.П.С. ***, стая 207, да заплати по сметка***, сумата 11,88 лева , представляваща държавна такса съобразно притежавания дял.
ОСЪЖДА Л.Г.Д. с ЕГН:********** ***,да заплати по сметка***,88 лева , представляваща държавна такса съобразно притежавания дял.
ОСЪЖДА Н.Й.Г. с ЕГН: ********** *** ,да заплати по сметка***,53 лева , представляваща държавна такса съобразно притежавания дял.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Ловешкия окръжен съд.

 

2

Гражданско дело No 1534/2005, IX състав

Други дела

Х.С.Ш.,
К.Б.Д.,
В.Г.Д.,
Г.Т.П.,
Г.Т.К.,
С.Р.Л.П.,
Р.В.В.,
М.В.Н.,
А.И.Х.,
Ж.И.К.А.,
Р.Р.Л.,
С.С.С.,
Г.И.К.,
П.С.Д.,
С.В.П.

НОЯ АД

Докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Разпореждане от 11.01.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза С.Р.Л. - П., с ЕГН ********** *** против "Ноя" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 52, представлявано от Изпълнителния директор Йордан Бочев за сумата 172,11 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди през месец юни 2005 г., изразяващи се в увредена настилка на дворното място, в което е изграден блок "Анемония", състояща се от бетон и тротоарни плочи, в едно със законната лихва за периода 01.07.2005 г. до предявяване на иска /21.11.2005 г./, както и сумата от 99,74 лв. сторени разноски в производството.
ДА СЕ НАПРАВИ надлежна бележка за издадения изпълнителен лист върху изпълнителните основание /решение 13.03.2009 г., постановено по гр. д. № 1534/2005 г. на РС Ловеч

 

3

Гражданско дело No 1359/2006, IV състав

Други дела

ЕЛИТХРАН ЕООД

ВППК ВЪЗРАЖДАНЕ,
ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ

Докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Определение от 13.01.2010г.
ОТМЕНЯВА , на основание чл.321 от ГПК/отм./ , по молба
на "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД - гр. Варна , вх. №5688 /08.10.2009 г., обезпечението , наложено по молба на "ЕЛИТХРАН"ЕООД - ЛОВЕЧ, с : Определение от 29.11.2006 г. , постановено по гр.д. №1359/2006 г. на ЛРС , ОЗ №576 /29.11.2006 г. и Определение №80 /14.05.2007 г. по в.ч.гр.д. №150 /2007 г. на ЛОС, а именно : спиране на изпълнението по изп. дело № 498 /2005 г. на СИС при РС - ЛОВЕЧ , досежно движими вещи: МЕТАЛНО ХАЛЕ 30х12х5.5 м. и МЕТАЛЕН НАВЕС 54Х12, находящи се в стопанския двор на с. Горан , Лов.обл..
Определението подлежи на обжалване пред ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението от страните,че е изготвено ведно с мотивите на основание чл.321 , ал.2 от ГПК / отм./ .

 

4

Гражданско дело No 1360/2006, IV състав

Други дела

ЕТ АНТЪНИ - АНТОН ХРИСТОВ

ВППК ВЪЗРАЖДАНЕ,
ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ

Докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Определение от 13.01.2010г.
ОТМЕНЯВА , на основание чл.321 от ГПК/отм./ , по молба на "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД - гр. Варна , вх. №5690 /08.10.20С г., обезпечението , наложено с : Определение от 29.11.2006 г. , постановено по гр.д. №1360/2006 г. на ЛРС , ОЗ №577 /29.11.2006 г. и Определение №97 /05.07.2007 г. по в.ч.гр.д. №151 /2007 г. на ЛОС п именно : спиране на изпълнението по изп. дело № 498 /2005 г. на СИС при РС - ЛОВЕЧ , досежно МЕТАЛНО ХАЛЕ 24x12x5.50 288 куб.м. и МЕТАЛНО ХАЛЕ и МЕТАЛНО ХАЛЕ 30 х12х5.50 360 куб,м , изходящи V в стопанския двор на с. Горан , Лов.обл..
Определението подлежи на обжалване пред ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението су\ страните,че е изготвено ведно с мотивите.
След влизане в сила на настоящото определние , копие от не г о да се изпрати на СИС - ЛОВЕЧ , за сведение и изпълнение по изп.д. N 498 /2005 г. .
Определението се изготви в четири еднообразни екземпляра :
един към делото и по един за връчване на страните .

 

5

Гражданско дело No 1360/2006, IV състав

Други дела

ЕТ АНТЪНИ - АНТОН ХРИСТОВ

ВППК ВЪЗРАЖДАНЕ,
ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ

Докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Разпореждане от 13.01.2010г.
ВРЪЩА обратно молба от 10.11.2009 г. на молителя ЕТ "АНТЪНИ - А.Х."*** , представлявана от управителя А.Х.А. , поради не отстраняване на нередовности по същата в законоустановения срок.
Против Разпореждането за връщане на молбата може да се подаде частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
Разпореждането се изготви в два еднообразни екземпляра : един към делото и един за връчване на ЕТ "АНТЪНИ - А.Х."*** , представлявана от управителя А.Х.А..

 

6

Гражданско дело No 1492/2006, IV състав

Делби

К.П.В.

М.П.К.

Председател и докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Решение от 22.01.2010г.
РАЗПРЕДЕЛЯ , на основание чл.292 от ГПК /отм./, между съделителите : К.П.В. с ЕГН - ********** *** и М.П.К. с ЕГН - ********** *** Павликени , Лов.обл. ,съсобствените им недвижими имоти / земеделски земи и гори / , получени по наследство от общите им наследодатели : КОЧО БАЕВ МОНЕВ , поч. на 12.09.1968 г. и на МИНКА КЪНЧЕВА МОНЕВА , поч. на 23.121977 г. и двамата б.ж. на с. Горно Павликени , Лов.обл. наследодател ПЕЧО ВУТЕВ НЕДКОВ , б.ж. на с. Драгана , поч. на 20.12.1974 г. , възстановени им с Решения №287 /05.05.1998г. , №61 /21. 07.2000 г., №344 /14.06.1999 г., №67 /25.07.2000 г., №67 /25.07.2000 г., находящи се в землището на с. Горно Павликени и с. Прелом , Лов.обл., както следва :
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.П.В. , с горните
данни , и същата става изключителен собственик на дял І , а именно :
1.Имот № 132 059 - находящ се в землището на с. Г. Павликени, ЕКАТТЕ 16883 Община Ловеч, с площ на имота 9,552 дка., начин на трайно ползване : - временно неизползвана нива, категория на земята при неполивни условия 10-та, находящ се в м. "Стената" при граници и съседи : - 132 060 - врем. неизп. нива н-ци на дял ІІ-ри, № 189 046 полски път на Община Ловеч № 136 022 изоставена нива на кметство Г. Павликени, 000 134 жил. територия на с. Г. Павликени.
Имотът е образуван от имот 132 052.
Стойността на този имот е 573 лева.
2. Овощна градина от 1.500 дка (един декар и петстотин кв.м.) "девета категория, в местността "БОГО ПОЛЕ" , имот №161068 по плана за земеразделяне землището на с. Г.Павликене, при граници и съседи: имот №161069 овощна градина на наел. на Васил Генов Стойнов, имот №161102 полски път на Община Ловеч,имот №161067 овощна градина на наел. на Митю Вълев Гешевски и имот №161073 изоставена нива на
наел. на Гено Митев Джебов.
Ограничения при ползуване на имота,основания: Трайните
насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Стойността на този имот е 150 лева.
3. Лозе от 1.241 дка (един декар двеста четиридесет и един кв.м.), седма
категория, в местността "ДЕСТЬОТОВЕЦ", имот №160040 по картата на землището на с.Горно Павликене,при граници и съседи имот №160041 лозе на наел.на Кочо Маринов Гойнов, имот №160042 лозе на наследници на Кочо Маринов Гойнов,имот №160039, лозе на наследници на Кочо Маринов, имот №160056 временно неизползувана нива на временна общ.собственост.
Стойността на този имот е 100 лева.
4. Ливада от 4.999 (четири декара и деветстотин деветдесет и девет кв.м.)
девета категория, в местността "БРАТИЛЬОВЕЦ", имот №053010 по плана за земеразделяне землището на с. Горно Павликене, при граници (съседи): имот 053012 ливада на насл. на В. Петков Хичев, имот №053009 ливада на насл.на Гено Тодоров Стоянов, имот №189009 полски път на община Ловеч, имот №189017 полски път на община Ловеч и имот №053011 ливада на насл. на Стоян Иванов Рудев.
Стойността на този имот е 250 лева.
5. Ливада от 7.800 дка (седем декара и осемстотин кв.м.), седма
категория,местност "СИНЯ ПОЛЯНА",имот №088018 по плана за земеразделяне замлището на село Горно Павликене,при граници и съседи: имот №088024 полски път на Община Ловеч,имот №088019 ливада на Кметство Горно Павликене ПЛ.имот №313007 залесена територ. на насл.на Иван Готев Тишев.имот №313006 залесена територ. На насл.на Пенко Панков Шарански.
Стойността на този имот е 390 лева.
6. Нива от 3.825 дка ( три дка и осемстотин двадесет и пет кв.м.),седма категория, в местността "ТЕЛЧАРКАТА" имот №157018 по картата на землището на с. Г. Павликени при граници и (съседи) : имот №157069 нива врем. общ. собственост,имот №157070 .нива врем. общ. собственост, имот 157071 изоставена нива на врем.общ. собственост, имот №157019 ливада на врем.общ.собственост,имот №189063 Полски път на община Ловеч,имот №157061 лозе на врем.общ.собственост и имот №157062 нива на Марин Петров В..
Стойността на този имот е 230 лева.
7. Нива от 13.199 дка (тринадесет декара сто деветдесет и девет кв.м.),пета категория,местността "ВЛАШКИ ДОЛ",имот №097005 по плана за земеразделяне землището на с.Горно Павликени , при г-ци : имот №097002 - нива насл. на Вътю Станев Ганев,имот №097003 нива на насл. на Тодор Кръстев В.,имот №097004 нива на насл. на Вълю Иванов Кънчев,имот №097012 нива на Генко Иванов Иванов, имот №097013 нива на насл. на П. Стойкова Гечева и имот №097006 нива на Митю Великов Тодоров.
Стойността на този имот е 1850 лева.
8. Врем. неизп. нива от 13.200 дка (тринадесет декара и двеста к.м.),четвърта категория,в местността "ЛИПАГА", имот №076012 по плана за земеразделяне землището на село Горно Павликене, при граници (съседи): имот №076004 полски път на Община Ловеч,имот №076006 временно неизползувана нива на Кметство с. Горно Павликене ПЛ, имот №076008 изоставена нива на насл. на Цона Тодорова Бутанска, имот №076009 изоставена нива на на насл. на Иван Богданов Петров, имот №076010 изоставена нива на насл. на Христо Панков Байрямов, имот №076011 изоставена нива на насл. на Иван Стойнов Тодоров, имот №076013 изоставена нива на насл. на Стоян Тодоров Табаков - Рудев и имот №076014 изоставена нива на Кметство Горно Павликени ПЛ.
Стойността на този имот е 792 лева.
9.Изоставена нива от 11.693 дка ( единадесет дка и шестстотин деветдесет и три кв.м.), девета категория, местността "БРАТИЛЬОВЕЦ", имот №053031 по плана за земеразделяне землището на с.Горно Павликене, при граници (съседи): имот №053032 полски път на община Ловеч, имот №301030 залесена територия на насл Вътю Кънчев, имот №301029 залесена терит. на насл. на Трифон Митев Иванов,имот №301028 залесена терит. на Петър Вълев Иванов, имот №301027 залесена територия на Кънчо Тодоров Българенски и имот №301026 залесена територия на насл.на Кольо Лишев Печев.
Стойността на този имот е 585 лева.
10. Изоставена нива от 7.565 дка(седем декара петстотин шестдесет и пет кв.м.),седма категория, местност "ЛИПАГА",имот №082003 по плана за земеразделяне землището на село Горно Павликене, при граници(съседи): имот №082002 изоставена нива на Христо Тодоров Панков, имот №313004 залесена т-еритория на насл.на Иван Вълев Мургов, имот №313003 залесена територия на Държавен горски фонд, имот №082004 изоставена нива на Ангел Цвятков Илиевски и имот №082006 полски път на Община Ловеч.
Стойността на този имот е 454 лева.
11. Залесена горска територия от 9.132 дка (девет декара и сто и тридесет и два кв.м.) в местността "ДРЕНОВ", имот №302003 по картата на възстановената собственост на землището на с.Г.Павликене, находяща се в отдел/подотдел 330/д,вид на гората -широколистна, при граници (съседи): имот №302002 залесена територ. на Гено и Въло Иванови Михови,имот №064002 полски път на Община Ловеч,имот №066008 изоставена нива на Кметство с.Г.Павликене и имот №066003 изоставена нива на Кметство с.Г.Павликене.
Върху имота има следните ограничения : 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.
Стойността на този имот е 1687 лева.
12. Залесена горска територия от 8.000 дка (осем декара) в местността "ЗАД СЕЛО",имот №083018 по картата на възстановената собственоист на землището на с. Прелом,находяща се в отдел/подотдел 390/6,вид на гората - широколистна,при граници (съседи) : имот №083007 залесена терит. на наел.на Ненко Димитров Ненов.имот №083004 залесена терит. на Мария Бенева Йонкова,имот №083003 залесена терит. На наел.на Петър Илчев Недялков Гена П.,имот №083
 

7

Гражданско дело No 525/2007, IX състав

Делби

Р.Ц.Х.,
В.Х.Х.

П.Ц.Х.,
К.Г.Д.,
Н.М.Д.,
Д.М.Д.,
Б.Ц.В.,
Й.С.Х.,
Ц.Х.Г.,
П.И.Б.,
Ц.П.Ц.,
Р.П.Ш.

Докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Разпореждане от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ подадената от П.Ц.Х. въззивна жалба, като му УКАЗВА 7 - дневен срок от връчването на съобщението да представи по делото документ за внесена по сметка ***алване в размер на 25,00 лв.
НАПОМНЯ на въззивника, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде върната.

 

8

Гражданско дело No 871/2007, IX състав

Искове по КТ

С.В.Ч.

 

Докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Разпореждане от 20.01.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза С.В.Ч., с ЕГН ********** *** против ДТ Л, с адрес: гр. Лул. "Т" № 49, представляван от директора В.В. за сумите от 62,69 лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.05.2007 г. до 08.05.2007 г.; 0,06 лв., представляваща обезщетение за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода 28.05.2007 г. до предявяване на иска 04.06.2007 г.; сумата от 3,20 лв., сторени разноски, съобразно уважената част от исковете за първа инстанция, сумата от 1 721,95 лв., представляваща обезщетение за оставане без работа в резултат на незаконно уволенине за периода 08.05.2007 г. до 30.10.2007 г., в едно със законната лихва върху тази сума начиная от 04.06.2007 г. до окончателното й заплащане, както и 35,50 лв. разноски за въззивната инстанция.
ДА СЕ НАПРАВИ надлежна бележка за издадения изпълнителен лист върху изпълнителните основание /решение № 499 от 01.08.2008 г., постановено от РС Ловеч и решение № 311 от 20.12.2008 г., постановено от на Окръжен съд Ловеч/./

 

9

Гражданско дело No 884/2008, IV състав

Вещни искове

Й.А.Й.,
П.И.П.

Р.И.П.,
М.П.П.,
Е.В.К.,
М.В.С.,
С.В.А.

Председател и докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Решение от 18.01.2010г.
ИЗВЪРШВА ДЕЛБА , на основание чл.345 от ГПК, между : Й.А.Й. с ЕГН - ********** *** , чрез адв.Валентин Ковачев - Плевенска АК с адрес за призовавне:гр. Плевен , ул. "Ресен" №4 , тел.064 806817 , против Р.И.П. с ЕГН - ********** *** , П.И.П. с ЕГН: ********** ***, М.П.П. с ЕГН:********** *** , Е.В.К. с ГН:********** *** , Велико Търновска област , М.В.С. с ЕГН:********** *** , Велико Търновска област и третото лице : С.В.А. с ЕГН:********** ***, на съсобственият им недвижим имот - гора , който първите шест са получли по наследство от общия им наследодател Митю Венков Генчев, б.ж. на с. Крушуна, Ловешка област , починал на 23.05.1942г. , съгласно Решение № 6/17.07.2000г. на ОСЗГ - гр. Летница, а последният - по наследство и дарение , като на основание чл.353 от ГПК разпределя този съсобствен имот, а именно :
- Широколист. гора с площ 41.269дка /Четиридесет и един декара и двеста шестдесет и девет кв.
метра/, находяща се в землището на с. Крушуна в местността "УРУШКИ ПЪТ" парцел 9/Девет/, от масив
203/Двеста и три/ съставляваща имот 203009/Двеста и три хиляди и девет / , вид собственост:Частна Имота попада в :
отде л/п о д отдел Площ Вид на горите или вид на подотдела
268/в 41.080 дка широколистна гора
268/г 0..184 дка широколистна гора
по плана за земеразделяне при граници и съседи: Землищна граница. Имот № 137006 Пасище, мера на насл. на ПЕНЮ СТОЯНОВ ПЛАХЧЕВ, Имот №137005 Пасище мера на ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ПЕТРОВ, Имот №137007 Пасище мера на ЦВЕТАН ХРИСТОВ ЦОНЕВ, Имот № 203010 Широколистна гора на насл. на СТАНЧО ЦОНЕВ ГУГОВ и др., Имот № 203031 Залесена територия на ГЕОРГИ КАЛЧЕВ ДУШКОВ . Имот № 203029 гор. стоп. тер. на М З Г - ДЛ ЛОВЕЧ /КРУШУНА/.Данъчната оценка на имота е 2228.50/Две хиляди двеста двадесет и осем лева и петдесет стотинки/, съгласно удостоверение № 0000001012/15.07.2008г. на Община Летница, МДТ , както следва :
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Й.А.Й. , Р.И.П. , П.И.П., М.П.П. , Е.В.К. ,М.В.С.,с горните данни , и същите става съсобственици на дял втори по заключението на вещото лице инж. К. К. от 0712.2009 г. , а именно :
1.новообразуван поземлен имот № 40261.203.48, находящ се в с. Крушуна, ЕКАТЕ 40261, Община Летница, обл. Ловеч по КК одобрена със Заповед РД - 18 - 69 от 02.0.2008 г. на ИД на АГК, находящ се в местност "Уружки път", с площ 20,634 дка, трайно предназначение Горска територия, начин на трайно ползване широколистни и дървесни видове при съседи: 40261.203.47.
Пазарната стойност на този дял е 8 253,80 лв.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.В.А. и същия става изключителен собственик на дял първи по заключението на вещото лице инж. К. К. от 0712.2009 г. , а именно :
1. новобразуван поземлен имот № 40261.203.47, находящ се в с. Крушуна, ЕКАТЕ 40261, Община Летница, обл. Ловеч по КК одобрена със Заповед РД - 18 - 69 от 02.0.2008 г. на ИД на АГК, находящ се в местност "Уружки път", с площ 20,634 дка, трайно предназначение Горска територия, начин на трайно ползване широколистни и дървесни видове при съседи: 40261.203.48.
Пазарната стойност на този дял е 8 253,80 лв.
ОСЪЖДА Й.А.Й. , Р.И.П. , П.И.П., М.П.П. , Е.В.К. ,М.В.С., с горните данни, да заплатят по сметка ***, държавна такса 4 % върху стойността на поставения им в дял недвижими имоти или сумата 330,15 лева или всеки един от тях поотделно сумата от 55,03 лева .
ОСЪЖДА С.В.А. , с горните данни, да заплати по сметка ***, държавна такса 4 % върху стойността на поставения му в дял недвижим имот или сумата 330,15 лева .
ОСЪЖДА Й.А.Й., Р.И.П. , П.И.П., М.П.П. , Е.В.К. ,М.В.С., с горните данни , да заплатят на С.В.А. , с горните данни, сумата 80,00 лева - разноски по делото по съразмерност и компенсация съобразно деловете им или всеки един от тях по отделно по 13,33 лева .
ОСЪЖДА С.В.А. , с горните данни, да заплати на Й.А.Й. , с горните данни, сумата 230,00 лева - разноски по делото по съразмерност и компенсация съобразно деловете им.
Заключението на вещото лице инж. К. К. от 07.12.2009 г. на две страници , придружено с 3 броя скици - проект на новообразуваните имоти да се считат неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване пред ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от получането му от съделителите.
След влизането на настоящото решение по чл.345 от ГПК в законна сила , копие от него заедно с представения от вещото лице цифров модел на новообразуваните имоти да се изпрати на СГКК - ЛОВЕЧ .
След влизането на настоящото решение по чл.345 от ГПК в законна сила , да се докладва делото отново на съдия докладчика за продължаване на втората фаза на делбата само между наследниците на Митю Венков Генчев.


 

10

Гражданско дело No 1077/2008, VI състав

Облигационни искове

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЕ

Докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Разпореждане от 11.01.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза на ВК "СПАСЕНИЕ"-с.Българене, Ловешка област, представлявана от Председателя Цветозар Пенков Цонев против "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД-гр.София, район "Средец", ул."Г.С.Раковски"№140, съдебен адрес : гр.София, ул."Иван Сусанин"№44, вх."Б", ет.2, ап.12 за сумата 175 /сто седемдесет и пет/ лева съдебно-деловодни разноски за първоинстанционната инстанция и за сумата 150 /сто и петдесет/ лева, разноски за въззивното производство.
 

11

Гражданско дело No 1131/2008, V състав

Развод и недейств. на брака

Д.Д.М.

Г.М.М.

Председател и докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Решение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.

ПРЕКРАТЯВА сключения между Д. Д. МАРИ -НОВ,с ЕГН:********** *** и Г. М. М., с ЕГН:********** *** граждански брак, за който е съставен акт за гражданки брак № 0127 от 20.09.2003г на Община Ловеч, на основание чл. 50 от СК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по силата на което:
1. Родителските права по отношение на малолетния Димитър Дилянов Д., роден на ***г, с ЕГН:***********. се предоставят за упражняване на бащата-Д.Д.М.
2. Майката Г.М.М. се задължава да заплаща месечна издръжка на молетния си син Димитър Дилянов Д. в размер на 50.00 /петдесет/ лв, чрез Д.Д.М.,като негов баща и законен представител,считано от момента на постановаване на решението за развод.
3. Майката Г.М.М. може да се среща със сина си всяка първа и трета събота и неделя от месеца-от 10 ч. в събота до 18 ч. в неделя и един месец през лятото,като времето не съвпада с годишния отпуск на бащата.
4. Семейното жилище,находяшо се в гр. Ловеч, ул "Неофит Рилски"№ 1А, бл "Трапезица",ет. 1 , ап.3 се предоставя за ползване на съпруга Д.Д.М.
5. След прекратяването на брака съпругата ше носи предбрачното си фамилно име- Топузова
6. Разноските по делото да се поемата така както са направени от съпрузите.
7. Издръжка между съпрузите няма да се дължи

ОСЪЖДА Д.Д.М. и Г.М.М. да заплатят по бюджета на съдебната власт допълнителна държавна такса в размер от по 7,50/седем лв.и петдесет ст/.всеки от тях, като с оглед размера на определената месечна издръжка Г.М.М. следва да заплати държавна такса по сметка ***.00/тридесет и шест /лв.

 

12

Гражданско дело No 1354/2008, VII състав

Искове по КТ

С.Ю.М.

СИЛВА МАШ ЕООД

Докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Разпореждане от 12.01.2010г.
Да се издаде изп.лист в полза на С.Ю.
 

13

Гражданско дело No 1389/2008, VII състав

Вещни искове

ЗК УНИКА АД СОФИЯ

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 12.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от "З К У" АД, ЕИК 040451865, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, район "К С", "Юнак" № 11-13, чрез пълномощник А.Д.Р., в качеството му на управител на "ЗК У"-Троян, против "Ч Е Б" АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, район "Средец", ул. "Г.С.Раковски" № 140, представлявано от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно: Кремена Стоянова Стоянова, Р Д. Костова и Л.Г.Г., иск с правно основание чл. 213 ал. 1, изр. 1 от КЗ, за заплащане на сумата 9 439.76 лв. /девет хиляди четиристотин тридесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща стойността на изплатено застрахователно обезщетение от застрахователя "ЗК У" АД на "Р С" ЕООД - гр. Троян, по щета № 05250590004, във връзка с аварирал на 26.10.2005 г. компресор "BOGE S 50", иск с правно основание чл. 86 ал. 1 от ЗЗД, за заплащане на мораторна лихва в размер на 1 024.00 лв. /хиляда двадесет и четири лева/ върху главницата, считано от датата на изплащане на обезщетението /14.03.2006 г./ до датата на завеждане на иска /23.12.2008 г./, ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска /23.12.2008 г./ до окончателното изплащане, както и искането за присъждане на направените разноски по делото.
ОСЪЖДА "З К У" АД, с горните данни, да заплати на "Ч Е Б" АД, с горните данни, сумата 300.00 лв. /триста лева/, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.
ОТХВЪРЛЯ искането "Ч Е Б" АД, с горните данни, за присъждане на 200.00 лв. /двеста лева/ - пътни разноски, като неоснователно.
Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 

14

Гражданско дело No 378/2009, V състав

Облигационни искове

Д.К.Н.,
П.К.Г.,
В.Н.П.

Т.Н.И.

Председател и докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Решение от 04.01.2010г.
ОСЪЖДА Т. Н. И. ***,ЕГН:********** ДА ЗАПЛАТИ на ДОНКА К. Н. ***, ЕГН:**********,П. К. ***- ска обл.,ЕГН:********** и В. Н. П. ***,ЕГН:**********,сумата от 3200.75 лв,представляваща обезщетение за ползите,от които са лишени,а именно:добита след извършена от ответницата Т.Н.И. сеч в съсобствените им недвижими имоти,в землището на с.Славщица,общ.Угърчин,Лов.област,а именно:
1.ИМОТ №142039 по картата на възстановената собственост на землището с площ 20.500 дка,представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ,находящ се в местността "МОГИЛАТА" и
2.ИМОТ №163013 по картата на възстановената собственост на землището с площ 3.500 дка,представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ,находящ се в местността "БАТОВСКИ ДОЛ",,ведно със законната лихва върху горните суми,начиная от датата на предявяване на ИМ-25.02.2009г.до окончателното им изплащане,а иска за разликата до пълния претендиран размер от 3 846.00лв.,като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ.
ОТХВЪРЛЯ,като недоказан,предявеният от ДОНКА К. Н. ***, ЕГН:**********,П. К. ***, Пловдивска обл.,ЕГН:********** и В. Н. П. ***,ЕГН:********** против Т. Н. И. ***,ЕГН:********** иск за заплащане на мораторна лихва за забавено плащане в размер на 50.00/петдесет/лв.за периода от 15.11.2004.до датата на завеждане на ИМ,
ОСЪЖДА Т. Н. И. ***,ЕГН:********** ДА ЗАПЛАТИ на ДОНКА К. Н. ***, ЕГН:**********,П. К. ***- ска обл.,ЕГН:********** и В. Н. П. ***,ЕГН:********** разноски по делото в общ размер на 422.00лв /четиристотин двадесет и два/лв.

 

15

Гражданско дело No 504/2009, V състав

Облигационни искове

П.А.Ц.

Н.П.В.,
П.И.Л.

Председател и докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Решение от 19.01.2010г.
ОБЯВЯВА за окончателен по реда на чл.19,ал.3 от ЗЗД предварителен договор от 24.10.2005г,с който Н. П. В., ЕГН:**********,*** и П. И. Л.,ЕГН:***********,*** са продали на П. А. Ц.,ЕГН:**********,*** следния техен наследствен недвижим имот,описан в Раздел 1 от договора,както следва:ДВОРНО МЯСТО в махала "Киркова",Лов.област,неурегулирано -в застроителния полигон на селището,с площ от 533.00кв.м.,заедно с построената в него стара паянтова жилищна сграда ,навес и всички други подобрения и трайни насаждения,при граници и съседи:шосето Ловеч-София,АПК-Угърчин, Георги Ангелов Димитров и наследствен имот по Дял втори от протокол за съдебна делба на РС-Ловеч от 07.06.1983г.по гр.д.№243/1983г.,като по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Голец,общ.Угърчин, Лов.област,одобрена със Заповед РД-18-12/20.09.2007г. НА Началник СК-Ловеч ,имотът съставлява:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент.№15552.510.3 с площ от 543 кв.м.,трайно предназначение:урбанизирана;начин на трайно ползване -ниско застрояване до 10м,при съседи: незастроен имот за жилищни нужди №15552. 510.2,ниско застрояване до 10 м,имот №15552.510.1 и незастроен имот за жилищни нужди №15552.510.999,заедно с построената сграда 15552.510.3.1 със застроена площ от 30 кв.м., двуетажна,с предназначение:жилищна сграда-еднофамилна с полумасивна конструкция,за сумата от 400.00 /четиристотин/ лв.,която продавачите са получили напълно и в брой при подписване на договора.
ОСЪЖДА Н. П. В., ЕГН:**********,*** и П. И. Л., ЕГН:***********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на П. А. Ц.,ЕГН:**********,*** направените по делото съдебно-деловодни разноски в общ размер на 283.00/двеста осемдесет и три/лв.
ОСЪЖДА П. А. Ц.,ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка ***.72/четиридесет и пет лв.и 72 ст/ , представляваща държавна такса по прехвърлянето на имота, както и 10.00 лева - такса за вписване.
ОСЪЖДА П. А. Ц.,ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка ***.-Ловеч местен данък в размер на сумата 23.43 /двадесет и три лв.и 43ст/ на основание чл. 47 ал. 2 от ЗМДТ.
ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ вземането на Държавата, да се впише възбрана върху гореописания недвижими имоти.,до изплащане на разноските по прехвърлянето.
ДАВА 6-месечен срок на П. А. Ц., считано от влизане в сила на решението, да поиска отбелязването му в Службата по вписванията - гр. Ловеч.

 

16

Гражданско дело No 532/2009, VII състав

Вещни искове

Я.М.К.

М.С.М.

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 25.01.2010г.
ОСЪЖДА М.С.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 75 от Закона за собствеността, да предаде на Я.М.К., ЕГН **********,***, владението на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 1245 кв.м. /хиляда двеста четиридесет и пет квадратни метра/, в землището на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, местността "СИНАН ТЕПЕ", извън строителните граници, съставляващ имот № 574, кадастрален район № 537 по плана на новообразуваните имоти, с идентификатор № 43952.537.574, начин на трайно ползване - ОВОЩНА ГРАДИНА, V-та категория, при граници и съседи на поземления имот: имот № 43952.537.282 селскостоп.тер. на Цветан Несторов Цветанов, имот № 43952.537.280 селскостоп.тер. на Стефка Ангелова Вълчева, имот № 43952.537.327 селскостоп.тер. на Здравко Г. Динов и др., имот № 43952.537.326 селскостоп.тер. на Мирослав Денчев Тумпалов и др. и имот № 43952.537.474 полски път на Община Ловеч.
ОСЪЖДА М.С.М., с горните данни, да заплати на Я.М.К., с горните данни, сумата 202.00 лв. /двеста и два лева/, представляваща разноски по делото.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.С.М., с горните данни, да й бъдат присъдени направените от нея разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 

17

Гражданско дело No 621/2009, IX състав

Делби

Д.Т.П.

П.Т.Т.,
Й.Х.Г.

Докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Определение от 15.01.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 621/2009 г. по описа на Районен съд Ловеч.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 621/2009 г. по описа на Районен съд Ловеч.
ОСЪЖДА Д.Т.П., с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Районен съд Ловеч държавна такса в размер на 33,33 лв.
ОСЪЖДА П.Т.Т., с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Районен съд Ловеч държавна такса в размер на 33,33 лв.
ОСЪЖДА Й.Х.Г., с ЕГН ********** *** да заплати в полза на Районен съд Ловеч държавна такса в размер на 33,33 лв.
ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ на пълномощниците на страните внесения депозит за изготвяне на заключение по допусната експертиза /100,00 лв. на адв. Г. и 50,00 лв. на Х.Г./ след влизане в сила на определението за прекратяване производството по делото.

Определението в прекратителната част може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Ловеч в 1 - седмичен срок от връчването му на страните.

 

18

Гражданско дело No 626/2009, VI състав

Облигационни искове

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД

Ю.Ю.С.

Докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Разпореждане от 28.01.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ"ЕАД-гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев"№52-54, ет.6, представлявано от Изпълнителния директор Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН-********** против Ю.Ю.С., ЕГН-********** *** за сумата от 861,68 /осемстотин шестдесет и един лева шестдесет и осем стотинки/, по издадената и влязла в сила Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №239/20.02.2009 год., предмет на разглеждане по Ч.гр.д.№347/2009 год. по описа на ЛРС, както и за сумата 190 /сто и деветдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
 

19

Гражданско дело No 628/2009, V състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

НОВАТОП-2005 ЕООД

ТЕХНОКОРОЗА АД

Докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Разпореждане от 25.01.2010г.
Да се издаде изпълнителен лист в полза на молителя.
 

20

Гражданско дело No 649/2009, IV състав

Развод и недейств. на брака

Д.Г.П.

З.И.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ТРОЯН,
Д.С.П.

Председател и докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Решение от 25.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 28.05.1995г. в гр. Летница , за което е съставен Акт за гр.брак №108 / 28.05.1995 г. на ОБЩИНА ЛОВЕЧ , Ловешка обл. между: Д.Г.П. с ЕГН - ********** *** , ж.к "Монтажи - 1", вх. "Г" , ЕТ.4 , ап.11 , против З.И.П. с ЕГН - ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брачните отношения, на основание чл.99 ал.1 от СК.
ВИНА за дълбокото и непоправимо разстройство има съпруга З.И.П. , с горните данни .
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака
малолетни деца: А
. З. И., ЕГН-
**********, родена на ***г.(удостоверение за раждане
на А
. З. И. от 12.05.2009г. по акт за раждане
№ 380/28.07.1995г. на Община Ловеч) и И
. З., ЕГН-**********, родена на ***г. (удостоверение за раждане на И. З.№ 001549/11.03.1998г. по акт за раждане № 96/11.03.1998г. на Община Ловеч) , на майката Д.Г.П., ЕГН-**********, като определя режим на контакти между бащата и И. З.
както следва :
- всяка първа и трета събота от месеца от 14 часа до 18 часа в гр. Ловеч, както и да я взема при себе си всяка пролетна ваканция и по един месец през лятото, което време да не съвпада с отпуската на майката.
ПОСТАНОВЯВА малолетната А
. З. И., да живее с бащата - З.И.П. ***, до трайното завръщане на майката в Р БЪЛГАРИЯ .
ПОСТАНОВЯВА малолетната И
. З.
ИВАНОВА да живее с бабата по майчина линия А
. К. Г. ***, до трайното завръщане на майката в Р БЪЛГАРИЯ .
ОСЪЖДА З.И.П. , с горните данни, да заплати на
Д.Г.П.,с горните данни, на основание чл.87 от СК /отм./ , като майка и законна представителка на малолетните деца А
.З. И., ЕГН-*********, родена на ***г. и И. З., ЕГН-**********, родена на 07,03.1998г. , месечна издръжка общо в размер на 130.00(сто и тридесет) лева, като за А. З.Д. - по 70,00(седемдесет)лева и за И. З.- по 60.00(шестдесет)лева, начиная от 01.06.2008год. до 13.05.2009 г. - датата на подаване на исковата молба .
ОСЪЖДА З.И.П. , с горните данни, да заплаща на
Д.Г.П.,с горните данни,като майка и законен представител на малолетната И
. З.
ИВАНОВА с ЕГН-**********, родена на ***г., месечна издръжка в размер на 60,00 /шестдесет/ лева , начиная от 13.05.2009 г. , до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа й, до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА З.И.П. , с горните данни, да заплати на
Д.Г.П.,с горните данни,като майка и законен представител на малолетната ., месечна издръжка в размер на 70,00 /шестдесет/ лева , начиная от 13.05.2009 г. , до 13.09.2009 г., иска в останалата му част , за присъждане на месечна издръжка в размер на 70,00 /седемдесет/ лева , на основание чл.86 от СК /отм./ , начиная от 13.09.2009 г. , до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа й, до окончателното й изплащане, като неоснователен и недоказан , отхвърля .
След прекратяване на гражданския брак съпругата ще носи предбрачното си фамилно име АНКОВА.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Черни Осъм , община Троян , ул. "Стара планина" №5, на З.И.П. , с горните данни.
ОСЪЖДА З.И.П. , с горните данни, да заплати по сметка *** , сумата от 40,00 лева , представляваща окончателна държавна такса при допускане на развода.
ОСЪЖДА З.И.П. , да заплати по сметка *** , държавни такси 4 % върху присъдените издръжки или общо сумата 157,20 лева.
ОСЪЖДА З.И.П., с горните данни, да заплати на Д.Г.П.,с горните данни, сумата от 556,00 лева , представляващи разноски по делото пред настоящата инстанция.

 

21

Гражданско дело No 686/2009, VI състав

Облигационни искове

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД

П.М.М.

Докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Разпореждане от 28.01.2010г.
ДА СЕ изпълнителен лист в полза на " ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД гр. София, ул. "Д.Х." №52-54, представлявано от В.А.Г ЕГН-********** против П.М., ЕГН ********** *** за сумата 2 867.51/ две хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и една стотинки/по издадената и влязла в сила Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №209/10.02.2009 год. предмет на разглеждане по ч.гр.д.268/2009 год. по описа на ЛРС, както и за сумата 245.16 /двеста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ представляващи съдебно-деловодни разноски
 

22

Гражданско дело No 758/2009, VII състав

Облигационни искове

В.Л.Х.

Б.Г.Г.

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 08.01.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.Г.Г., ЕГН **********,***, че дължи на В.Л.Х., ЕГН ********** ***, сумата 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ по Запис на заповед от 20.01.2009 г., с падеж: 28.02.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение /27.03.2009 г./ до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 262.00 лв. /двеста шестдесет и два лева/ - разноски по делото, присъдени по заповедното производство по ч.гр.дело № 528/2009 г. на Ловешкия районен съд.
ОСЪЖДА Б.Г.Г., с горните данни, да заплати на В.Л.Х., с горните данни, сумата 267.00 лв. /двеста шестдесет и седем лева/, представляваща разноски по настоящото дело.
Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи по ч.гр.дело № 528/2009 г. на ЛРС, за съобразяване.

 

23

Гражданско дело No 811/2009, VII състав

Облигационни искове

ОБЩИНА УГЪРЧИН

К.В.К.

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Определение от 22.01.2010г., в законна сила от 04.02.2010г.
Съдът, като съобрази изразеното становище, намира, че на основание чл. 232 от ГПК, следва да се приеме направеното оттегляне на иска предявен от Община Угърчин, представлявано от Кмета Валентин Стайков Вълчев, против К.В.К. ***, ЕГН: ********** с посочено основание чл. 79 от ЗЗД и материален интерес 305,78 лв., като производството по делото следва да се прекрати.
Определението подлежи на обжалване с частно жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от днес за ищеца, а за ответника от съобщението.

 

24

Гражданско дело No 858/2009, VI състав

Облигационни искове

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД

С.Г.Г.

Докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Разпореждане от 28.01.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ"ЕАД-гр.София, ул."Димитър Хаджикоцев"№52-54, ет.6, представлявано от Изпълнителния директор Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН-********** против С.Г.Г., ЕГН-********** *** за сумата от 507,57 /петстотин и седем лева петдесет и седем стотинки/, по издадената и влязла в сила Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №242/20.02.2009 год., предмет на разглеждане по Ч.гр.д.№343/2009 год. по описа на ЛРС, както и за сумата 190 /сто и деветдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски.
 

25

Гражданско дело No 959/2009, IX състав

Други дела

ЗК УНИКА АД СОФИЯ

С.П.Б.

Председател и докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Решение от 26.01.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл. 274, ал. 2 КЗ С.П.Б., с ЕГН ********** *** да заплати на ЗК "УНИКА" АД, с ЕИК 040451865 с адрес: гр. София, ул. "Юнак" № 11 - 13 сумата от 177,00 лв. регресно вземане по изплатено застрахователно обезщетение за вреди от ПТП, реализирано на 22.10.2007 г., причинени на л. а. марка "Опел", модел "Вектра", с рег. № ОВ 1119 АК, в едно със законната лихва, начиная от подаване на исковата молба /07.07.2009 г./ до окончателното й погасяване.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК С.П.Б., с ЕГН ********** *** да заплати на ЗК "УНИКА" АД, с ЕИК 040451865 с адрес: гр. София, ул. "Юнак" № 11 - 13 сумата от 257,00 лв. сторени разноски по делото.
ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адв. В. Н. сумата от 100,00 лв., възнаграждение във връзка с представителството в процеса на ответника С.П.Б..

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ловеч в 2 - седмичен срок от връчването му на страните.

 

26

Гражданско дело No 960/2009, IV състав

Други дела

ЗК УНИКА АД СОФИЯ

П.И.И.

Председател и докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Решение от 20.01.2010г.
ОСЪЖДА П.И.И. с ЕГН - ********** *** , да заплати / да възстанови / на ЗК"УНИКА" АД - гр. София - 1612 , ул. "Юнак" №11-13 , ЕИК 0404518650052 , чрез процесуалния представител адв. М.Х. - САК със съдебен адрес *** - партер , сл. тел. 02, на основание чл.274,ал.1 , т.1 от КЗ, сумата от общо от 516,00 лева , представляваща застрахователно обезщетение за настъпилите при ПТП причинени от първия вреди на автомобила на МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ КОЛЕВ , която сума включва : труд - 301,60 лева , материали - 74,80 лева , сменени части : нови - 129,60 лева , втора употреба - 10,00 лева или общо 516, 00 лева,ведно със законната лихва върху главницата - 516,00 лева , начиная от 07.07.2009 г. до окончателното изплащане на сумата както и сумата от общо 150,00 лева, представляваща съдебно-деловодните му разноски пред настоящата инстанция.
Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните

 

27

Гражданско дело No 1116/2009, VI състав

Делби

С.И.С.

С.Г.Й.,
Г.И.С.,
Й.Х.Д.,
П.Х.Д.

Докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Определение от 27.01.2010г.
ДА СЕ ВЪРНЕ молба вх.№4431/31.07.2009 год. и допълнителна молба вх.№434/22.01.2010 год. на ищеца С.И.С. ***, на основание чл.129, ал.3 от ГПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №1116/2009 год. по описа на Ловешки районен съд, на основание чл.129, ал.3 от ГПК.
Определението може да се обжалва пред ЛОС с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщението на страните.

 

28

Гражданско дело No 1121/2009, V състав

Облигационни искове

САКСА ООД

ООД"МИЛИКОМ"

Председател и докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Решение от 26.01.2010г.
ОСЪЖДА "МИЛИКОМ"ООД,с ЕИК:110562227,със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч,ул."Цачо Шишков"№3,рег.по ф.д.№184/ 2006г.на Ловешки окръжен съд,представлявано от управителя М.С.М.,ЕГН:********** и Х.С.Д.,с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ на "САКСА"ООД рег.по ф.д.№513/ 2004г.на Софийски Окръжен съд, със седалище и адрес на управление:гр.Долна Баня,обл.София,ул."Търговска"№1 А,представлявано от управителя А.Г.Д. сумата от 13652,81лв/тринадесет хиляди шестотин шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща цената на доставено,но незаплатено количество гориво по фактура №0000005238/26.06.2007г, ведно със законната лихва върху горната сума,начиная от датата на подаване на ИМ-04.08.2009г.до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "МИЛИКОМ"ООД,с ЕИК:110562227,със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч,ул."Цачо Шишков"№3,рег.по ф.д.№184/ 2006г.на Ловешки окръжен съд,представлявано от управителя М.С.М.,ЕГН:********** и Х.С.Д.,с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ на "САКСА"ООД рег.по ф.д.№513/ 2004г.на Софийски Окръжен съд, със седалище и адрес на управление:гр.Долна Баня,обл.София,ул."Търговска"№1 А,представлявано от управителя А.Г.Д. сумата от 4197.31/ четири хиляди сто деведесет и седем лв и тридесет и една стотинки/,представляваща мораторната лихва върху главницата за периода от 26.06.2007г.-датата на предаване на горивото до датата на предявяване на иска-04.08.2009г.
ОСЪЖДА "МИЛИКОМ"ООД,с ЕИК:110562227,със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч,ул."Цачо Шишков"№3,рег.по ф.д.№184/ 2006г.на Ловешки окръжен съд,представлявано от управителя М.С.М.,ЕГН:********** и Х.С.Д.,с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ на "САКСА"ООД рег.по ф.д.№513/ 2004г.на Софийски Окръжен съд, със седалище и адрес на управление:гр.Долна Баня,обл.София,ул."Търговска"№1 А,представлявано от управителя А.Г.Д. направените по делото разноски:държавни такси в размер на 714.89/седемстотин и четиринадесет лв.и осемдесет и девет ст/,депозит за вещо лице в размер на 120.00/сто и двадесет/лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 650.00/шестотин и петдесет/ лв.

 

29

Гражданско дело No 1155/2009, IX състав

Развод и недейств. на брака

С.Б.М.

Б.Д.М.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ

Докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Разпореждане от 28.01.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза на С.Б.М., с ЕГН ********** *** против Б.Д.М., с ЕГН **********,***, ж. к. "М.", бл. 328, вх. Б, ет. 5, ап. 15 за сумата от 70,00 лв., месечна издръжка, присъдена в полза на детето Б.Б.М., считано от момента на подаване на исковата молба за прекратяване на гражданския брак до настъпването на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване съгласно условията и разпоредбите на СК.
ДА СЕ НАПРАВИ надлежна бележка за издадения изпълнителен лист върху изпълнителното основание /решение № 738/05.11.2009 г., постановено по гр. д. № 1155/2009 г. по описа на Районен съд Л../.

 

30

Гражданско дело No 1167/2009, I състав

Облигационни искове

СОФГЕТСТРОЙ ЕООД

СИСТЕМ ЯПЪ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ А Ш-КЛОН БЪЛГАРИЯ КТ

Докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Разпореждане от 13.01.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в полза на "Софгетстрой"ЕООД-гр.Ловеч, представлявано от Управителя С.Г.С., ЕГН-********** против "Систем япъ иншаат ве тиджарет а ш-клон България"КТЧ-гр.Ловеч, ул."Александър Стамболийски"№26, вх."В",, ап.22, ЕИК 131311114, представляван от М.Г., Г.С., Х.З., С.Й. и Т.Ок в размер на сумата 5 293,98 /пет хиляди двеста деветдесет и три лева деветдесет и осем стотинки/, в това число обща главница 5 089,39 лева, в която влизат 3 648,39 лева с включен ДДС по фактура №000000103/14.03.2009 год. и 1 440 лева с включен ДДС по фактура №000000096/04.02.2009 год., както и общо мораторна лихва от падежа до 22.06.2009 год. общо по двете фактури в размер на 204,59 /двеста и четири лева петдесет и девет стотинки/, в която влизали лихва по фактура №000000103/14.03.2009 год. - мораторна лихва от 131,69 лева и по фактура №000000096/04.02.2009 год. - мораторна лихва от 72,90 лева, ведно със законната лихва върху сумата 5 293,98 лева за периода от 13.08.2009 год. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата 562,36 /петстотин шестдесет и два лева тридесет и шест стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски
 

31

Гражданско дело No 1215/2009, IV състав

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ

Х.О.Х.

Председател и докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Решение от 19.01.2010г.
ОСЪЖДА Х.О.Х. с ЕГН - ********** ***, да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ , ул. "Граф Игнатиев" №2 , ет.4, представляван от Председателя на УС - БОРИСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ със съдебен адрес: гр. Ловеч , ул. "Скобелевска" №1 , адв. К.Й.К.,общо сумата 697,74 лева , включваща : сумата 666,74 лева , представляваща изплатено обезщетение и ликвидационни разходи на основание чл. 27, ал.3 от ПУДГФ в размер на 31,00 лева по щета №81 /30.01.2006 г. ,ведно със законната лихва върху главницата , начиная от 24.08.2009 г. до окончателното изплащане на сумата както и сумата от общо 150,00 лева, представляваща съдебно-деловодните му разноски пред настоящата инстанция.
Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните

 

32

Гражданско дело No 1217/2009, VII състав

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ

М.А.А.

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОСЪЖДА М.А.А., ЕГН **********,***, с настоящ адрес: с. Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен, ул. "Христо Смирненски" № 6, на основание чл. 288 ал. 12 от Кодекса за застраховането /КЗ/, да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 2, представляван от Изпълнителния директор и Председател на УС на ГФ Борислав Иванов Михайлов, сумата 333.00 лв. /триста тридесет и три лева/, представляваща изплатено от "Гаранционен фонд" - София обезщетение за имуществени вреди, на основание чл. 288 ал. 1, т. 2 от КЗ по щета № 154/04.04.2007 г. за увредения при ПТП, настъпило на 03.11.2006 г., автомобил на Христо Георгиев Цветанов от с. Брестовец, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба /24.08.2009 г./ до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 57.00 лв. /петдесет и седем/ лева, представляваща разноски по делото.
Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 239 ал. 4 от ГПК.
Препис от решението да се връчи на ответника с указания за предвидената защита по чл. 240 от ГПК.

 

33

Гражданско дело No 1247/2009, VII състав

Облигационни искове

В И К АД - ЛОВЕЧ

Д.П.Д.

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 19.01.2010г., в законна сила от 19.01.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.П.Д., ЕГН **********,***, че дължи на "В и К" АД, ЕИК 110549443, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиня" № 1А, представлявано от Светослав Любомиров Иванов, сумата 394.89 лв. /триста деветдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/ - главница, представляваща стойността на доставена, потребена и незаплатена питейна вода, за периода от 27.06.2007 г. до 29.09.2008 г., касаеща обект на адрес: гр. Ловеч, ул. "Шести септември" № 6, ап. 10, сумата 57.92 лв. /петдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/, представляваща мораторна лихва върху главницата /394.89 лв./, която лихва е за периода от 01.08.2007 г. до 06.08.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата /394.89 лв./, считано от датата на подаване на заявлението по заповедното производство - 12.08.2009 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ - разноски по делото, присъдени по заповедното производство по ч.гр.дело № 1163/2009 г. на Ловешкия районен съд.
ОСЪЖДА Д.П.Д., с горните данни, да заплати на "В и К" АД - гр. Ловеч, с горните данни, сумата 253.00 лв. /двеста петдесет и три лева/, представляваща разноски по настоящото дело.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "В и К" АД - гр. Ловеч против Д.П.Д., с горните данни, в ЧАСТТА на разноските, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение над 100.00 /сто/ лева.
Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 239 ал. 4 от ГПК.

 

34

Гражданско дело No 1323/2009, IX състав

Облигационни искове

АГРОХИМИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ООД

БУЛИТ 2001 ООД

Председател и докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Решение от 19.01.2010г.
ОСЪЖДА на основание чл. 232, ал. 2 ЗЗД "БУЛИТ 2001", с ЕИК 110519343, с адрес: гр. Ловеч, ул. Осъмска" № 6, ет. 10, ап. 40 да заплати на "Агрохимическо обслужване" ООД, с ЕИК 820154234, с адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 70, представялавано от Милка Генова Вълкова сумата от 1 250,00 лв., представляваща неплатена наемна цена по договор да наем от 01.08.2007 г. за периода 01.09.2008 г. до 25.09.2008 г. вкл., частичен иск от сумата от 16 500,00 лв. за периода 01.09.2008 г. до 31.07.2009 г., в едно със законната лихва начиная от подаване на исковата молба /11.09.2009 г./ до окончателното заплащане на вземането.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК "БУЛИТ 2001" ,с ЕИК 110519343, с адрес: гр. Ловеч, ул. Осъмска" № 6, ет. 10, ап. 40 да заплати на "Агрохимическо обслужване" "ООД, с ЕИК 820154234, с адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 70, представялавано от Милка Генова Вълкова сумата от 250,00 лв., представляваща сторени разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Ловешки окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 

35

Гражданско дело No 1401/2009, VII състав

Издръжка

С.Е.А.

Х.А.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 12.01.2010г.
ИЗМЕНЯВА, на основание чл. 86 във връзка с чл. 82 ал. 1 от СК /отм./, определената по гр.дело № 805/2006 г. по описа на Ловешкия районен съд, месечна издръжка в размер на 50.00 лева, като я увеличава с 20.00 лв. /двадесет лева/, или за в бъдеще ОСЪЖДА Х.А.А., ЕГН **********,*** 9, и постоянен и настоящ адрес: гр. Ловеч, ул. "Иван Вазов" № 87, да заплаща на С.Е.А., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното им дете ЕЛЪН ХИКМЕТОВА АСОВА, родена на *** г., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 70.00 /седемдесет/ лева, считано от датата на предявяване на исковата молба /28.09.2009 г./ до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане.
Искът до пълния претендиран размер от 80.00 лева, или едно увеличение от 30.00 лева, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ.
ОСЪЖДА Х.А.А., с горните данни, да заплати на С.Е.А., с горните данни, сумата 87.50 лв. /осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение, съразмерно уважената част на иска.
ОСЪЖДА Х.А.А., с горните данни, да заплати по сметка ***.80 лв. /двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху присъденото увеличение на издръжката.
Решението подлежи на предварително изпълнение, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК и може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от датата на обявяването му - 12.01.2010 година.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 

36

Гражданско дело No 1401/2009, VII състав

Издръжка

С.Е.А.

Х.А.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ

Докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Разпореждане от 28.01.2010г.
Да се издаде изпълнителен лист в полза на С.Е.А.
 

37

Гражданско дело No 1426/2009, IV състав

Облигационни искове

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

П.Т.Л.

Председател и докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Решение от 19.01.2010г.
ОСЪЖДА П.Т.Л. с ЕГН - ********** ***, на основание чл.233,ал.1 от ЗЗД и чл.310,т.2 от ГПК , ДА ОПРАЗНИ НАЕТИЯ ИМОТ "Складова база УГЪРЧИН" , представляващ УПИ ІІ - 590 от кв.169 , находящ се в гр. Угърчин , ведно с построените в имота : Метален навес - 2 броя , сграда - кантар , тоалетна и сграда за газ пропан - бутан , подробно описани в нот.акт за собственост нот.акт №85 , том VІ , дело №404 /2006 г. и върне държането му на "ТОПЛИВО"АД , със седалище и управление гр. София , ул. "Солунска" №2 с ЕИК 831924394 , представлявано от изп.д-р Щилиян Йовчев Стоянов.
ОСЪЖДА П.Т.Л.,с горните данни , да заплати на "ТОПЛИВО"АД - гр. София ,с горните данни,сумата 597,80 лева,представляваща направени съдебно-деловодни разноски.
Решението може да се обжалва пред ЛОС в двуседмичен срок от обявяването му .

 

38

Гражданско дело No 1437/2009, V състав

Облигационни искове

Д.С.Г.

В.Т.М.,
Д.М.М.

Председател и докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Решение от 14.01.2010г.
РАЗВАЛЯ ,поради неизпълнение,изповядания с нот.акт №184,т.Х, дело №4652 /1997г.на нотариус Нели Хаджикръстев при Ловешки РС договор за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка,по силата на който Д. С. Г. , ЕГН:********** *** е прехвърлила на ответника В. Т. М., ЕГН: ********** *** /през време на брака на последния с Д. М. М., ЕГН:**********,***../ следния свой недвижим имот,описан в НА,както следва:ДВОРНО МЯСТО от 480 кв.м., находящо се в гр.Ловеч,квартал "Гозница"заедно с построените в него-ЖИЛИЩНА СГРАДА и ЛЯТНА КУХНЯ,съставляващо по регулационния план на града парцел ХVІ,пл.№ 9038,в квартал 69,при граници:улица,Росица Тодорова Б. и Атанас Христов Стоянов,като по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч,одобрена със Заповед РД-18-10/17.04.2007г.имотът съставлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.508.9038,с адрес: гр.Ловеч, ул."Цар Иван Александър"№18,с площ от 489 кв.м.,при съседи: 43952.508.9039, 43952.508.9612, 43952.508.9037, 43952.508.9029 и 43952.508.9028,заедно с построените в този имот сгради:с идент.№ 43952.508.9038.1,със застроена площ 64 кв.м.,на един етаж-жилищна сграда,сграда с идент.№43952.508.9038.2,със застроена площ 23 кв.м., селскостопанска на един етаж,сграда №43952.508.9038.3 със застроена площ 18 кв.м.,селскостопанска /а по нот.акт са описани като жилищна сграда и лятна кухня/,като собствеността върху горния имот Д. С. Г. прехвърлила срещу задължението на В. Т. М. да гледа и издържа продавачката ,като до края на живота й да й подсигури всичко необходимо за сносното й преживяване, храна, облекло, медицински грижи и внимание.
ОСЪЖДА В. Т. М., ЕГН: ********** *** и Д. М. М.,ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Д. С. Г. , ЕГН:********** *** направените по делото разноски в общ размер на 589.66лв /петстотин осемдесет и девет лв.и 66ст/.

 

39

Гражданско дело No 1452/2009, VII състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 04.01.2010г., в законна сила от 27.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете Г.В.В., роден на *** ***, ЕГН **********, в семейството на М.В.С., ЕГН **********, и С.Я.С., ЕГН **********, баба и дядо на детето по майчина линия, с адрес: гр. Л., ул. "К.М." № 9, поради реинтеграция на същото в семейната среда на родителите му И.К.П., ЕГН **********, и В.Р.В., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***.
На основание чл. 30 ал. 3 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в седемдневен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 30 ал. 4 от Закона за закрила на детето, решението се изпълнява по административен ред.

 

40

Гражданско дело No 1459/2009, VII състав

Искове по КТ

Г.Н.С.

ИНСГРУП ООД,
ТД НА НАП ЛОВЕЧ

Докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Разпореждане от 14.01.2010г.
Да се издаде изпълнителен лист в полза на Г.Н.С.
 

41

Гражданско дело No 1518/2009, IX състав

Развод и недейств. на брака

В.Т.Д.

Д.Ц.Д.

Председател и докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Решение от 12.01.2010г., в законна сила от 12.01.2010г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 0027/09.04.2009 г. в гр. Ловеч между Д.Ц.Д., с ЕГН ********** и В.Т.Д., с ЕГН **********.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Ц.Д., с ЕГН ********** *** /в момента в Затвора Ловеч/ и В.Т.Д., с ЕГН **********,*** А споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:
От брака няма родени деца и въпросът за издръжка и режим на контакти с деца не стои между страните.
След прекратяването на брака съпрузите не си дължат взаимно издръжка.
Съпрузите са уредили имуществените отношения помежду си и нямат имуществени претенции един към друг.
По време на брака съпрузите не са придобили никакво движимо или недвижимо имущество, което да представлява семейно имуществена общност и въпросът за подялба на такова не стои между тях.
Съпрузите не притежават семейно жилище и въпросът за предоставяне на ползуване на такова не стои между страните.
След прекратяване на брака съпругата В.Т.Д., ще носи предбрачното си фамилно име СЛАВЧЕВА.
Разноските по делото остават в тежест на страните както са ги направили.
ОСЪЖДА Д.Ц.Д., с ЕГН ********** *** /в момента в Затвора Ловеч/ да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв.
ОСЪЖДА В.Т.Д., с ЕГН **********,*** А да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв.

 

42

Гражданско дело No 1565/2009, VII състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ

А.Р.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 07.01.2010г.
НАСТАНЯВА малолетното дете А.Р.М., ЕГН **********, роден на *** ***, от майка Р.М.П., ЕГН **********, и баща - неизвестен, в Дом за деца лишени от родителска грижа "П.Нейкова" - гр. Ловеч, до навършване на 18 /осемнадесет/-годишна възраст на детето, или до промяна на обстоятелствата.
На основание чл. 28 ал. 4 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на незабавно изпълнение.
На основание чл. 28 ал. 6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

43

Гражданско дело No 1576/2009, VI състав

Чл.19 ЗГР

Х.М.М.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Председател и докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Определение от 21.01.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1576 по описа на ЛРС за 2009 год. на осн. чл. 126 ,ал.1 от ГПК.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ЛОС в 7- дневен срок от днес за молителката и от съобщението за другите страни.

 

44

Гражданско дело No 1594/2009, VII състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ

Г.Р.М.,
П.С.М.,
С.П.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Председател и докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Решение от 19.01.2010г.
НАСТАНЯВА малолетното дете С.П.М., родена на *** ***, ЕГН **********, от майка Г.Р.М., ЕГН **********, и баща - П.С.М., ЕГН **********,***, за срок от шест месеца от влизане в сила на съдебното решение.
На основание чл. 28 ал. 4 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на незабавно изпълнение.
На основание чл. 28 ал. 6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

45

Гражданско дело No 1608/2009, IV състав

Други дела

Н.Г.Б.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Председател и докладчик: ИВАНЕТА Й. МИТОВА 

Решение от 22.01.2010г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА по молба на Н.Г.Б. в акт за раждане № 2, съставен на 02.01.1973 година на Община-Ловеч досежно датата /деня/ на раждане на лицето Н.Г. ***, ЕГН **********, като за дата на раждане в горецитирания акт за раждане се впише 28 .12.1972 година, вместо отразената 29.12.1972 година.
 

46

Гражданско дело No 1688/2009, V състав

Облигационни искове

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД -СОФИЯ

И.П.Н.

Докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Определение от 14.01.2010г.
Оставя без разглеждане исковата молба и прекратява производството по делото.
 

47

Гражданско дело No 1742/2009, V състав

Облигационни искове

Б.Д.Ч.

В И К АД - ЛОВЕЧ

Докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Определение от 08.01.2010г.
Оставя без разглеждане като процесуално недопустим предявения иск и прекратява производството по делото.
 

48

Гражданско дело No 1756/2009, VII състав

Облигационни искове

С.Л.Д.

АЛКО-А-ВО ООД,
Г.С.Л.

Докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Разпореждане от 27.01.2010г.
Продължава срока с 2 седмици, считано от 26.01.2010г.
 

49

Гражданско дело No 1761/2009, VI състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ

 

Председател и докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Решение от 25.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на непълнолетното дете Г.Н.Г., с ЕГН-**********, постоянен и настоящ адрес ***, в семейството на В.И.С. и Г.С.С. - баба и дядо на детето по майчина линия, на основание чл.30, ал.1 от Закона за закрила на детето.
Решението подлежи на незабавно изпълнение по административен ред и може да се обжалва и протестира пред ЛОС в 7-мо дневен срок от съобщението на страните.

 

50

Гражданско дело No 1766/2009, V състав

Облигационни искове

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД -СОФИЯ

С.В.С.

Докладчик: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА 

Определение от 19.01.2010г.
Оставя без разглеждане исковата молба,връща същата на ищеца и прекратява производството по делото.
 

51

Гражданско дело No 1783/2009, I състав

Развод по взаимно съгласие

Р.Л.Л.,
Й.В.Й.Л.

 

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Решение от 26.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК сключен на 27.09.1997 г. между Р.Л.Л.,***, ЕГН-********** и ЙОАННА В.Й.-Л.,***, ЕГН-**********, ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.
УТВЪРЖДАВА на основание чл.51 / чл.101 изм./ от Семейния кодекс следното споразумение:
1. По време на брака страните нямат придобито движимо и недвижимо имущество.
2. Тегленият от молителя заем към Eurobank EFG Клон - Ловеч, ще се изплаща от същия.
3. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг.
4. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - .Й.-Л..

 

52

Гражданско дело No 1841/2009, I състав

Развод по взаимно съгласие

С.И.Ц.,
Т.Т.Ц.

 

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК сключен на 25.11.1984 г. ,между С.И.Ц. ***, ЕГН-********** и Т.Т.Ц. ***, ЕГН-**********, ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.
УТВЪРЖДАВА на основание чл.51 / чл.101 изм./ от Семейния кодекс следното споразумение:
1. С.И.Ц., с горната самоличност, получава в дял и става изключителен собственик на следния недвижим имот:
" Апартамент № 22 /двадесет и втори/, находящ се на VIII /осми/ етаж в жилищен блок "Спартак" 2, вход В, построен върху държавна земя, парцел I /парцел/, квартал 51 по плана на гр.Ловеч, ул. "Ал. Стамболийски", по кадастрална карта на гр.Ловеч, одобрена със заповед № Р-18-10/ 17.04.2007г. на Изп. директор на АГКК, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.890.1.22 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка осемстотин и деветдесет точка едно точка двадесет и две/ в сграда с идентификатор 43952.506.890.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка осемстотин и деветдесет точка едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.890 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка осемстотин и деветдесет/, с адрес на имота: гр.Ловеч, п.к. 5500, ул."Александър Стамболийски" № 26, вх.В, ет.8, ап.22, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 43952.506.890.1.23; под обекта: имот с идентификатор 43952.506.890.1.19; над обекта: имот с идентификатор 43952.506.890.1.25, със застроена площ на жилището общо от 82.49 /осемдесет и две цяло и четиридесет и девет м2/, състоящо се от: дневна, спалня, кухня, баня с клозет, килер, тераси, коридор, заедно с избено помещение № 19 /деветнадесет/ и припадащите се 1.2606% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавна земя, вписан в нотариален акт за собственост на жилище, дадено като обезщетение срещу отчужден недвижим имот по ЗТСУ № 33, том I, дело № 61/1988 г,
като Т.Т.Ц. няма претенции за уравнение на дяловете.
2. Придобитите по време на брака движими вещи страните са поделили извънсъдебно и нямат претенции един спрямо друг.
3. Страните нямат претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки един от тях, както и към притежаваните от тях банкови сметки.
4. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг.
5. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - ПЕНКОВА.

 

53

Гражданско дело No 1855/2009, VI състав

Делби

Г.П.В.,
В.П.И.,
Ц.П.Ц.,
М.С.М.,
П.П.Б.,
М.П.Х.,
И.И.И.,
И.Т.И.,
П.С.П.,
М.С.М.,
Т.И.К.,
Х.И.Х.

М.В.Д.,
Е.М.М.,
В.Т.Т.

Докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Определение от 14.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството гр.дело №1855/2009 год. по описа на ЛРС, поради неотстранени в срок нередовности по молбата.
ДА СЕ ВЪРНЕ на Г.П.В., на В.П.И., на Ц.П.Ц., на М.С.М., на П.П.Б.,***, на М. ***, на И.И.И., на И.Т.И.,***, на П.С.П. ***, на М.С.М. ***, на Т.И. *** и на Х.И. ***, искова молба, заведена с вх.№7366/17.12.2009 год. в Ловешки районен съд, а на Г.П.В., с горните данни и допълнителна молба от 13.01.2010 год.
Определението може да се обжалва пред ЛОС с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщението

 

54

Гражданско дело No 1884/2009, IX състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ

П.Л.А.,
ДДЛРГ "П. НЕЙКОВА" - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Решение от 22.01.2010г., в законна сила от 03.02.2010г.
НАСТАНЯВА детето П.Л.А., с ЕГН ********** в ДДЛРГ "П. Нейкова" - Ловеч за срок от една година, считано от постановяването на решението.

На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да бъде обжалвано пред Ловешки окръжен съд в 7 - дневен срок от връчването му на молителя и детето.

 

55

Гражданско дело No 1898/2009, VII състав

Облигационни искове

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

В.Т.К.

Докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Определение от 05.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх.№ 7529/28.12.2009 г., предявена от "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД - гр. София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 41, представлявано от Стефан Христов Софиянски - Изпълнителен директор, чрез процесуален представител юрисконсулт Камелия Александрова, против В.Т.К., ЕГН **********,***, с основание чл. 415 ал. 1 от ГПК, като недопустима.
ВРЪЩА исковата молба, заедно с приложенията, на ищеца "ЗК Лев Инс" АД - гр. София, след влизане на определението в сила.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1898/2009 г. по описа на Ловешкия районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешкия окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до ищеца.

 

56

Гражданско дело No 16/2010, VI състав

Облигационни искове

ТАШЕВ-ТРАНС ЕООД,
СИНИ КО ООД

 

Докладчик: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА 

Определение от 11.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №16 по описа на Ловешки районен съд за 2010 година и ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Ловешки окръжен съд.
Заинтересованата страна може да обжалва определението пред ЛОС в 7-мо дневен срок от съобщението.


 

57

Гражданско дело No 31/2010, IX състав

Облигационни искове

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ " ЕАД

Г.К.Д.

Докладчик: ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА 

Определение от 18.01.2010г.
ВРЪЩА исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 31/2010 г. по описа на Районен съд Ловеч.

Определението може да бъде обжалвано от ищеца в 1 - седмичен срок от връчването му, с частна жалба, пред Окръжен съд Ловеч.

 

58

Гражданско дело No 32/2010, VII състав

Облигационни искове

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ " ЕАД

П.К.Б.

Докладчик: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА 

Определение от 22.01.2010г.
Оставя без разглеждане, като недопустима исковата молба предявена от "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД. Връща исковата молба , заедно с приложенията на ищеца. ПРЕКРАТЯВА проиводството по гр.д. №32/2010 г. по описа на ЛРС.
 

59

НОХД No 118/2001, VIII състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

К.Т.К.,
С.В.С.

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Определение от 11.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №118/2001 год. по описа на ЛРС на осн. чл.288, т.1 от НПК.
ВРЪЩА делото на РП Ловеч за отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване на процесуалните права на подс. К. и подс. С., посочено в обстоятелствената част на определението.

 

60

НОХД No 49/2008, II състав

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.К.С.,
А.П.П.,
Х.Г.Х.,
М.Р.Н.

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Присъда от 12.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.К.С. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.131, ал.2, т.З във вр. с чл.130, ал.1 и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на 2/две/години лишаване от свобода. На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 5/пет/години от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият С.К.С. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.131, ал.2, т.З във вр. с чл. 130 ал.1 и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на 1/една/година лишаване от свобода. На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3/три/години от влизане на присъдата в сила. На основание чл.23,ал.1 от НК определя едно общо най-тежко наказание в размер на 2/две/години лишаване от свобода. На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от 5/пет/години от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.П. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.131, ал.2, т.З във вр. с чл.130, ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 7/седем/месеца лишаване от свобода. На основание чл.61,т.3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода. На основание чл.68,ал.1 от НК постановява подсъдимият П. да изтърпи и отложеното наказание в размер на 3/три/месеца лишаване от свобода по определение от 27.01.2003 год. по НОХД №1604/2002 год. на РС-Плевен, влязло в сила на 27.01.2003 год. На основание чл.61,т.3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Г.Х. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.131, ал.2, т.З във вр. с чл.130, ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от НК, го ОСЪЖДА на 6/шест/месеца лишаване от свобода. На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от /3/три години от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р. Н. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.131, ал.2, т.З във вр. с чл.130, ал.1 и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на 1/една/година лишаване от свобода. На основание чл.61,т.3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.Н. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.131, ал.2, т.З във вр. с чл.130, ал.1 и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на 1/една/година лишаване от свобода. На основание чл. чл.61,т.3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода. На основание чл.23,ал.1 от НК определя едно общо най-тежко наказание в размер на 1/една/година лишаване от свобода. На основание чл. чл.61,т.3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип за изтърпяване на така определеното общо наказание лишаване от свобода. ОСЪЖДА подсъдимите С.К.С., А.П.П., Х.Г.Х. и М.Р. Н., с горната самоличност, солидарно да заплатят по сметка *** - Ловеч сумата от 210,00 лева, представляващи разноски по делото, както и по сметка *** - Ловеч сумата от 1269,00 лева разноски по делото.
С.К.С.
А.П.П.
Х.Г.Х.
М.Р.Н.
 

61

НОХД No 129/2008, II състав

ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ЛОВЕЧ

Ц.Н.Ц.

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Присъда от 19.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.Н.Ц. ЗА НЕВИНОВЕН , поради което и на осн. чл.304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение оп чл.293а от НК.
Ц.Н.Ц.
 

62

НОХД No 390/2008, III състав

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

А.К.Е.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Присъда от 21.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.К.Е. , ЗА НЕ ВИНОВНА, поради което и на основание чл.304 от НПК, Я ОПРАВДАВА по обвинението по чл.206 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1 от НК.
ОТХВЪРЛЯ приетите граждански искове против подсъдимата.
На основание чл.190, ал.1 от НПК направените по делото разноски остават за сметка ***.

А.К.Е.
 

63

НАХД No 1180/2008, VIII състав

По ЗД по пътищата

О.К.П.

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Определение от 04.01.2010г.

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НАХ дело № 1180/2008 година на ЛРС, на основание чл. 302 от НПК.
ДА СЕ ИЗИСКА от РУ на МВР Ловеч да представят заповедта, с която актосъставителят Т.А.И. *** към 24.07.2008 год./, е бил определен да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП към датата на съставяне на АУАН №3003/24.07.2008 год.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да сочат и други доказателства.
НАСРОЧВА разглеждане на делото на 02.02.2010 година от 13.30 часа., за която дата да се призоват Жалбоподателят и Ответникът.


 

64

НАХД No 283/2009, II състав

Чл.78а НК

 

П.П.П.

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Решение от 04.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ПРИЗНАВА П.П. ***,ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.78а във връзка с чл.319 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.НАЛАГА на П.П.П., горепосочените данни,АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 500. 00/петстотин/ лева, която да заплати в полза на държавата. ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по дознание № 854/2007 год. по описа на РУ на МВР- Ловеч.
Мотиви от 04.01.2010г.
 

65

НАХД No 428/2009, I състав

По Закона за митниците

СИТ 00Д

 

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Решение от 04.01.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 71/30.03.2009 г. на Началника на Митница - Свищов, с което е наложено административно наказание на "СИТ" ООД - гр.Ловеч, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ж.к."Младост", бл.307, вх.А, ап.2, с ЕИК : 110568493, представлявано заедно и поотделно от И. Николаев Чонев, ЕГН : ********** и Станислав Христов С., ЕГН : **********, на основание чл.123, ал.2, във връзка с чл.124, ал.1 и чл.128, ал.2 от ЗАДС, във връзка с чл.83 и чл.53 от ЗАНН - "имуществена санкция" в размер на 2 000 (две хиляди) лева, за това, че държи в товарно помещение на превозно средство - товарен автомобил марка "Фиат Дукато" с рег.№ ОВ 18-54 АТ, акцизни стоки - спиртни напитки етилов алкохол - ракия 60 броя пластмасови бутилки с вместимост от 1,5 литра - общо 90 литра без бандерол, подробно описани и индивидуализирани в точки от 1 до 60 в обстоятелствената част на постановлението, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 

66

НАХД No 487/2009, VIII състав

По ЗД по пътищата

В.Ц.М.

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 05.01.2010г., в законна сила от 01.02.2010г.

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6348/08/09.01.2009 год. на Красимир Славейков Калев, Началник на РУМВР към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із - 189, раздел ІІ на МВР от 08.02.2007 год., с което е наложено на В.Ц.М. ***, ЕГН ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.2 от ЗДвП, глоба в размер на 120.00 лева, и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети общо 9 контролни точки по чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.2 от ЗДвП, за нарушение на чл.6, т.1, пр.3 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
НП-отменено
 

67

НАХД No 656/2009, II състав

Административни дела

В.Т.К.

 

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Решение от 12.01.2010г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №158/25.05.2009 год. на д-р Анета Цонева Винева,директор на РИОКОЗ-гр.Ловеч,с което е наложена на основание чл. 49,ал.2 и чл.48,ал.1 от Закон за храните глоба в размер на 500. 00 /петстотин/ лева на В.Т.К. ***, за нарушение на чл.57,ал.1 от Наредба №5 за хигиената на храните,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Оставя без уважение искането на жалбоподателката В.К. за присъждане на разноски по делото,като неоснователно.

 

68

НАХД No 803/2009, I състав

Административни дела

М.Д.Д.

 

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Решение от 12.01.2010г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 26.06.2009 г. на Директора на РИОКОЗ - Ловеч, с което е наложено на М.Д.Д. ***, ЕГН: **********, административно наказание - глоба в размер на 500 лева на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 

69

НАХД No 894/2009, II състав

Административни дела

Е.Д.П.

 

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Решение от 13.01.2010г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №248/17.07.2009 год. на д-р Анета Цонева Винева,директор на РИОКОЗ-гр.Ловеч,с което е наложена на основание чл. 49,ал.2 и чл.48,ал.1 от Закон за храните глоба в размер на 500. 00 /петстотин/ лева на Е.Д.П., за нарушение на чл.3 от Закона за храните,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 

70

НАХД No 901/2009, VIII състав

Административни дела

СИМОНА-2002 ЕООД

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 05.01.2010г.

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2009 - 12116/18.05.2009 година на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД "Контрол на пазара" към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 586/18.08.2006 год. на Председателя на КЗП, с което е наложена на "Симона 2002" ЕООД гр. Ловеч, рег. в ЛОС по ф.д. № 262/2005 год., БУЛСАТ 110550641, представляван от С.П.Г., ЕГН ********** - управител на основание чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.87, ал.2 от Закона за туризма - имуществена санкция в размер на 500.00 лв. за нарушението на чл.47, ал.6 от Закона за туризма на основание чл.86 от Закона за туризма, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
НП-потвърдено
 

71

НАХД No 911/2009, VIII състав

Административни дела

П.Н.Н.

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 05.01.2010г.

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2090/08/10.12.2008 год. на И. Николов Царевски, Началник на РПУ Угърчин към ОДП гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із - 189, раздел ІІ на МВР от 08.02.2007 год., В ЧАСТТА, в която са наложени на П.Н. ***, ЕГН ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, и на основание чл.4, т.12 на Наредба №І-1959 на МВР са му отнети общо 7 контролни точки по чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
НП-отменено
 

72

НАХД No 957/2009, VIII състав

Административни дела

ЕТ ЮЛИТА-18-ЕВГЕНИЯ СПАСОВА

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 05.01.2010г.

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304/07.08.2009 год. на Д-р Анета Цонева Винева, Директор на РИОКОЗ гр. Ловеч, с което е наложено на ЕТ "Юлита - 18 - Е.С."***, БУЛСТАТ 0562356, данъчен номер 1110513786, представлявано от Е.Х.С., ЕГН ********** *** на основание чл.49, ал.2 и чл.42, ал.2 от Закона за храните, имуществена санкция в размер на 2000.00 лева, нарушение чл.12, ал.1 от Закона за храните, ДВ бр.90/99г. изм. ДВ бр. 69/2008 год. посл. Изм. ДВ бр.41/2009 год., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
НП-потвърдено
 

73

НАХД No 996/2009, II състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Т.И.Т.

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Определение от 19.01.2010г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 996/09г по описа на ЛРС.
ВРЪЩА делото на РП - Ловеч за изпълнение на даденото указание в обстоятелствената част на определението.

 

74

НАХД No 997/2009, VIII състав

Административни дела

Д.Д.М.

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 05.01.2010г.

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315/13.08.2009 година на Д-р Анета Цонева Винева, директор на РИОКОЗ - Ловеч, с което е наложена на ДЗЗД "Адлер 07" гр. Ловеч, БУЛСТАТ 110568904, представлявано от Д.Д.М., ЕГН ********** - управляващ на обект - пицария на основание чл.49, ал.2 и чл.48, ал.2 от Закона за храните, имуществена санкция в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл.39, т.2 от Наредба №5 за хигиената на храните, ДВ бр. 55/07.07.06 год., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.


 

75

НОХД No 1002/2009, VIII състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

М.Х.А.

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Присъда от 19.01.2010г., в законна сила от 03.02.2010г.
признава М.Х.А. за ивновен поради което и на осн.чл. 343 б ал. I и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
НА осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила .

М.Х.А.
ЗА ВИНОВЕН в това че на 21.06.2009 г. около 00:25 часа в гр. Ловеч, по улица "Цачо Шишков"№ 61, с посока на движение центъра , управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Нисан Шери" с ДК № ОВ 1971 АН, собственост на Петко Бояджиев Петков от гр. Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда /1.29 на хиляда /, установено по надлежен ред с техническо средство - Дрегер "Алкотест 7410" с фабр. № 0293 поради което и на осн.чл. 343 б ал. I и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
НА осн.чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила .

Мотиви от 21.01.2010г.
 

76

НАХД No 1013/2009, VIII състав

По ЗД по пътищата

С.Б.И.

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 05.01.2010г., в законна сила от 03.02.2010г.

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2423/09/25.06.2009 год. на Красимир Славейков Калев, Началник на РУМВР към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із - 189, раздел ІІ на МВР от 08.02.2007 год., с което е наложено на С.Б.И. ***, ЕГН ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.177, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП, глоба в размер на 100.00 лева, за нарушение на чл.102, пр.3 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
НП-отменено
 

77

НОХД No 1126/2009, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

П.В.П.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Присъда от 28.01.2010г.

ПРИЗНАВА подсъдимия П.В. ПЕНКОВ, ЗА ВИНОВЕН по.196, ал.1,т.2 във вр с чл.195, ал.1,т.3, пр.1, чл.29,ал.1,б."а" и чл.55, ал.1,т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.57 ал.1, чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА подсъдимия П. Пенков с горе снетата самоличност да заплати на С.И. Иванов сумата от 109,00 лева обезщетение за причинени имуществени вреди.ОСЪЖДА подсъдимия П. Пенков с горе снетата самоличност да заплати на ОД на МВР-Ловеч сумата от 60,00 лева разноски по делото и на Ловешки районен съд сумата от 50,00 лева ДТ върху уважения размер на гражданския иск.П.В.П.
 

78

НОХД No 1216/2009, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

И.Н.И.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Присъда от 14.01.2010г.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Н.И., ЗА ВИНОВЕН по чл.343б ал.2 във вр. с ал.1 от НК и чл.54 от НК при балансиращи вината обстоятелства, ГО ОСЪЖДА НА ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 лева, която да внесе в полза на държавата по сметка***.На основание чл.61,т.3 и чл.65, ал.3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип.На основание чл.343г от НК лишава подсъдимия И. от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца.На основание чл.59,ал.4 от НК приспада времето през което подсъдимия И. е лишен от това право по административен ред, считано от 22.05.2009 г.

И.Н.И.
 

79

НАХД No 1234/2009, VIII състав

По ЗД по пътищата

Т.Е.Д.

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 20.01.2010г.

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2723/09/24.07.2009 година на К. Славейков Калев на длъжност Началник на РУМВР към ОДМВР - Ловеч, упълномощен с МЗ № Із-189, раздел ІІ на МВР от 08.02.2007 год., с което е наложена на Т.Е.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 100,00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, и на осн. Наредба № І - 1959 на МВР са му отнети общо 7 контролни точки - по чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.6, т.1, пр.3 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.


 

80

НАХД No 1315/2009, I състав

Административни дела

И.Н.Н.

 

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Решение от 22.01.2010г.
НП-отменено
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000412 от 14.09.2009 г. на ДИРЕКТОР на РД "АА" - гр.Ловеч, с което е наложено на И.Н.Н. ***, ЕГН : ********** административно наказание на основание чл.105 от ЗАП - глоба в размер на 100 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.


 

81

НАХД No 1327/2009, II състав

По ЗД по пътищата

К.К.С.

 

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Решение от 08.01.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1700/08.05.2009 год.на Красимир Славейков Калев,Началник на РУ на МВР-Ловеч,в частта,в която е наложена на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.6 от ЗДвП глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 12 контролни точки на К.К.С. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта,в която с НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1700/08.05.2009 год.на Красимир Славейков Калев,Началник на РУ на МВР-Ловеч на основание чл.185,пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева К.К.С. ***,ЕГН:**********,поради недопустимост на жалбата.
 

82

НАХД No 1329/2009, VIII състав

По ЗД по пътищата

З.А.Т.

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 05.01.2010г.

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6414/08/16.01.2009 год. на Красимир Славейков Калев, Началник на РУМВР към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із - 189, раздел ІІ на МВР от 08.02.2007 год., с което е наложено на З.А.Т. ***, ЕГН ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, и на основание Наредба №І-1959 на МВР са му отнети общо 7 контролни точки по чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

83

НАХД No 1334/2009, II състав

Административни дела

ЕТ ТМ-СВЕТОСЛАВ ФИЛЕВ-ЗВЕЗДЕЛИНА ФИЛЕВА

 

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Решение от 08.01.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2009-16386/17.09.2009 год. на Цветан Христов Христов,Директор на РД за областите Габрово,Велико Търново,Русе,Ловеч и Плевен към КЗП,с което е наложена на основание чл.53 и чл.83 от ЗАНН,чл.233,ал.2 и чл.216 от Закона за защита на потребителите имуществена санкция в размер на 1000. 00 /хиляда/ лева на ЕТ"ТМ-Светослав Филев-Звезделина Филева",представляван от Звезделина Филева,ЕГН:**********,за нарушение на чл.77,ал.3,т.2 от ЗЗП,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 

84

НОХД No 1371/2009, II състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Н.Ф.С.

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Споразумение от 28.01.2010г., в законна сила от 28.01.2010г.
Одобрява споразумение. ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Ф.С. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл. 339, ал.1, пр.2 и пр.6 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание "Пробация" при следните пробационни мерки: по чл.42а,ал.2,т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /Шест/ месеца, като С. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; по чл. 42а,ал.2,т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /Шест/ месеца. От деянието няма настъпили имуществени вреди. Веществените доказателства по делото газов пистолет "VOLTRAN Моd.2004 ARAS COMPAKT" - 9 кал. Черен на цвят, сериен № АС 570127 с демонтирана муфа и разпръсквач и един брой пълнител с 5 бр. метални патрони 9 мм, на осн. чл.53, ал.2, б."а" от НК, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, като след влизане в сила на споразумението същите бъдат унищожени. ВЪЗЛАГА на подсъдимия С. разноските по делото в размер на 61,44 лева, които да заплати по сметка *** - Ловеч.


Н.Ф.С.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2009 г. в с.Дойренци, обл.Ловешка, държал в стая в къща на ул. "Недялко Русинов" № 9 - огнестрелно оръжие - газсигнален пистолет "VOLTRAN Моd.2004 ARAS COMPAKT" - 9 кал. с премахнат преграден дефузьор и 6 бр. боеприпаси - преправени сигнални патрони кал. 9 мм. с монтирани в предния край на гилзата метални сачми с различен диаметър, без да има затова надлежно разрешение по чл.14, ал.2 във вр. с чл.7, ал.1 от ЗКВВООБ и чл.41 от ППЗКВВООБ, поради което и на осн. чл. 339, ал.1, пр.2 и пр.6 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание "Пробация" при следните пробационни мерки:
-по чл.42а,ал.2,т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /Шест/ месеца, като С. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- по чл. 42а,ал.2,т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /Шест/ месеца.
От деянието няма настъпили имуществени вреди.

 

85

НАХД No 1449/2009, VIII състав

По ЗД по пътищата

Б.А.С.

 

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 05.01.2010г.

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2161/09/04.06.2009 год. на Красимир Славейков Калев, Началник на РУМВР към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із - 189, раздел ІІ на МВР от 08.02.2007 год., с което е наложено на Б.А.С. ***, ЕГН ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, и на основание Наредба №І-1959 на МВР са й отнети общо 10 контролни точки по чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на Б.6 т.1 пр.3 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
НП-отменено
 

86

НАХД No 1516/2009, I състав

Административни дела

М.П.Д.

 

Докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Разпореждане от 12.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д.№ 1516/2009 г. по описа на Районен съд - Ловеч.
ВРЪЩА подадената от М.П.Д. ***, ЕГН : ********** жалба срещу НП № 2089/27.08.2007 г. на Началника на РПУ - Ловеч.
Разпореждането може да се обжалва в 15-дневен срок от съобщението пред Административен съд - Ловеч.
Съобщението да се изпрати на жалбоподателката на следните адреси : гр.Русе, ул."Даме Груев" № З, вх.З, ет.З, ап.7 и гр.Русе, бул."Гоце Делчев" № 38 А.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК

 

87

НОХД No 1540/2009, II състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Т.Г.П.

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Споразумение от 14.01.2010г., в законна сила от 14.01.2010г.
Одобрява споразумение. ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Г.П. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл. 343б, ал.1 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /Три/ месеца лишаване от свобода. На осн. чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.343г, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7, пр.2 от НК, ЛИШАВА подсъдимият П., с горната самоличност, от правото да управлява МПС за срок от 7 /Седем/ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление. От деянието няма настъпили имуществени вреди. Веществени доказателства няма. Разноски по делото не са направени.
Т.Г.П.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.08.2009 година, около 22.50 часа, в с. Славяни обл. Ловешка, по ул. Съединение, управлявал МПС - лек автомобил м. Опел Кадет с рег. № ОВ 70 68 АН, собственост на Катя Величкова Лазарова от гр. Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.48 на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство - Дрегер алкотест 7410 с фабр. № 0637, поради което и на осн. чл. 343б, ал.1 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /Три/ месеца лишаване от свобода.
На осн. чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.343г, ал.1 във вр. с чл.37, ал.1, т.7, пр.2 от НК, ЛИШАВА подсъдимият П., с горната самоличност, от правото да управлява МПС за срок от 7 /Седем/ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление.

 

88

НОХД No 1541/2009, III състав

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Д.В.Д.,
П.В.Д.,
Д.М.М.,
И.А.Р.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Споразумение от 14.01.2010г., в законна сила от 14.01.2010г.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Д.,ЗА ВИНОВЕН по чл. 235, ал.1, пр.1 и 5 от НК и чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от две години. -на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години.-на основание чл.42а,ал.2,т.6 от НК- 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година .ПРИЗНАВА подсъдимия П.В.Д., ЗА ВИНОВЕН по чл. 235, ал. II, пр. 2ро, във вр. ал. I във вр. чл. 20, ал. II от НК и чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК , му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от седем месеца. -на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца.ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.М., ВИНОВЕН по чл. 235 ал. IV пр. 2, във вр. ал. II, пр. 2, вр. чл. 20, ал. II, вр. с чл. 29 ал. I б. "а" и б. "б" от НК и чл.55,ал.1,т.1 от НК, му налага наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61,т.2 и чл.65,ал.2 от ЗИНЗС подсъдимия М. да изтърпи така наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.Р., ЗА ВИНОВЕН по чл. 235, ал.2, пр.2, във вр. ал. I във вр. чл. 20, ал. II от НК чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК , му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от седем месеца. -на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца. На основание чл.53,ал.1,б."а" от НК отнема в полза на държавата веществено доказателство - товарен автомобил "ГАЗ-53" с ДК № ОВ 1859 АХ, собственост на подсъдимия Д.В.Д..
Д.В.Д.
ЗА ВИНОВЕН в това, че На 12 и 13.05.2009 година землището на гр. Летница обл. Ловешка, в местността "Горната Дъбрава", отдел 227 "ш", на държавен горски фонд - район на Държавно горско стопанство гр.Ловеч, без редовно писмено позволително отсякъл с бензинов моторен трион 31 бр.дървета от дъб и цер с общ обем 8.3 / осем и три/ пр. куб. м. на стойност 373.50 лв. и извозил с личен товарен автомобил м. ГАЗ 53 с рег. № ОВ 18 59 АХ, 5 / пет/ пр. куб. м. същите на стойност 225.00 лв, поради което и на основание чл. 235, ал.1, пр.1 и 5 от НК и чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от две години.
-на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години.
-на основание чл.42а,ал.2,т.6 от НК- 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година .
ПРИЗНАВА подсъдимия П. ВАСИЛЕ
П.В.Д.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2009 година землището на гр. Летница обл. Ловешка, в местността "Горната Дъбрава", отдел 227 "ш", на държавен горски фонд - район на Държавно горско стопанство гр. Ловеч, в съучастие като извършител с Д.М.М. и И.А. ***, натоварил на товарен автомобил м. ГАЗ 53 с рег. № ОВ 18 59 АХ, собственост на Д. ***., 5 / пет/ пространствени куб. м. дърва за огрев от дъб и цер на стойност 225.00 лв, незаконно добити от Д., поради което и на основание чл. 235, ал. II, пр. 2ро, във вр. ал. I във вр. чл. 20, ал. II от НК и чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК , му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от седем месеца.
-на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца.

Д.М.М.
, ВИНОВЕН в това, че На 13.05.2009 година землището на гр. Летница обл. Ловешка, в местността "Горната Дъбрава", отдел 227 "ш", на държавен горски фонд - район на Държавно горско стопанство гр. Ловеч,при условията на опасен рецидив, в съучастие като извършител с П.В.Д. и И.А. ***, натоварил на товарен автомобил м. ГАЗ 53 с рег. № ОВ 18 59 АХ, собственост на Д. ***. 5 / пет/ пространствени куб. м. дърва за огрев от дъб и цер на стойност 225.00 лв, незаконно добити от Д., поради което и на основание чл. 235 ал. IV пр. 2, във вр. ал. II, пр. 2, вр. чл. 20, ал. II, вр. с чл. 29 ал. I б. "а" и б. "б" от НК и чл.55,ал.1,т.1 от НК, му налага наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.61,т.2 и чл.65,ал.2 от ЗИНЗС подсъдимия М. да изтърпи така наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

И.А.Р.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2009 година землището на гр. Летница обл. Ловешка, в местността "Горната Дъбрава", отдел 227 "ш", на държавен горски фонд - район на Държавно горско стопанство гр. Ловеч, в съучастие като извършител с П.В.Д. и Д.М. ***, натоварил на товарен автомобил м. ГАЗ 53 с рег. № ОВ 18 59 АХ, собственост на Д. ***., 5 / пет/ пространствени куб. м. дърва за огрев от дъб и цер на стойност 225.00 лв, незаконно добити от Д., поради което и на основание чл. 235, ал.2, пр.2, във вр. ал. I във вр. чл. 20, ал. II от НК чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК , му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от седем месеца.
-на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца.

 

89

НОХД No 1579/2009, I състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Й.Т.Г.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Присъда от 20.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Й.Т.Г. ,
ЗА ВИНОВЕН на основание чл.196,
ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.29, ал.1, б. "а" и б."б" , във вр. с
чл.58а и чл.55, ал.1,т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ
МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл. 57, ал.1 , във вр. с чл.61 , т.2 от ЗИНСВ, определя първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване о т свобода в затвор.На основание чл.59, ал.1 от НК , ПРИСПАДА времето , през което подсъдимия Й.Т.Г. е бил с мярка за неотклонение " домашен арест" , считано от 09.06.2008 г. до 04.07.2008 г. и времето , през което е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража" , считано от 06.06.2008 г. до 09.06.2008 г. и от 14.09.2009 г. до влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимия Й.Т.Г., с горната самоличност, да заплати на А.Р.А. ***, ЕГН-**********, сумата от 550.00 лева, представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди.

Й.Т.Г.
ЗА ВИНООВЕН в това, че на 29.04.2008 г. в с.Радювене, Ловешка област, на
ул."Опълченска" № 23а, при условията на опасен рецидив и предварителен сговор
в немаловажен случай, с Иван Кирилов М. ***,
отнел чужди движими вещи - два женски коня на обща стойност 1 000.00 лева от
владението на А.Р.А. *** ,без негово съгласие, с
намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196,
ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.29, ал.1, б. "а" и б."б" , във вр. с
чл.58а и чл.55, ал.1,т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ
МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 57, ал.1 , във вр. с чл.61 , т.2 от ЗИНСВ, определя първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване о т свобода в затвор.
На основание чл.59, ал.1 от НК , ПРИСПАДА времето , през което подсъдимия Й.Т.Г. е бил с мярка за неотклонение " домашен арест" , считано от 09.06.2008 г. до 04.07.2008 г. и времето , през което е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража" , считано от 06.06.2008 г. до 09.06.2008 г. и от 14.09.2009 г. до влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА подсъдимия Й.
Мотиви от 28.01.2010г.
 

90

НОХД No 1673/2009, VIII състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ,
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД,
ОББ - АД -СОФИЯ

М.С.М.,
А.С.М.,
М.Ш.М.

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Присъда от 22.01.2010г.
ÏÐÈÇÍÀÂÀ ïîäñúäèìият М.С.М., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин неграмотен, безработен, неженен, не осъждан, ЕГН **********.

ЗА НЕВИНОВЕН за това, че за времето от 02.00 до 02.30 часа на 16.03.2009г. в с.Орешак, Община Троян, в административната сграда на „Национално изложение на народните и художествените занаяти", чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване на прозорец, чрез използване на техническо средство - шлифовалка и по специален начин — чрез отключване катинар на вътрешно помещение, отнел от банкомат на „ОББ"АД-София, чужди движими вещи - парична сума в големи размери – 60 000 лева, без съгласието на ръководството на банката, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, както и да е извършил престъплението при условията на продължавано престъпление, поради което на основание чл.304 от НПК, ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение за престъпление по  чл.. 195 ал.2 във връзка с ал.1 т.3 предл-2-ро, т.4 предл.2-ро и предл.3-то във връзка с чл.18 ал.1 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК.

ÏÐÈÇÍÀÂÀ ïîäñúäèìият М.С.М., с горната самоличност,

ЗА  ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2009г. около 02.00 часа в с. Александрово, Ловешка област, в сградата на Кметството, при условията на предварителен сговор с А.С.М. и М. Шебилев М., като извършител, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на прозорец, срязване катинари на входни врати, срязване вратата за зареждане на банкомат и на вратата на метална огнеупорна каса и чрез използване на технически средства клещи, ножица за арматура /резач/, отвертка и шлифовалка, отнел от банкомат на „Юробанк и Еф Джи България"АД- София и от метална каса на Кметство с. Александрово, Ловешка област, чужди движими вещи – парична сума в размер на 22290 лева, без съгласието на ръководствата на банките, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, поради което и на основание чл. 195 ал.1, т.3 предл-2-ро, т.4 предл.2-ро и т.5 във връзка с чл.18 ал.1 и чл.58а във вр. с чл.55, ал.1, т.1  от НК, ГО ОСЪЖДА НА 11 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ГО ОПРАВДАВА  по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.2 от НК.

На осн. чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание от  11 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.

ÏÐÈÇÍÀÂÀ ïîäñúäèìият М.С.М., с горната самоличност,

ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 15.05.2009г. около 02.00 часа в с. Александрово, Ловешка област, в сградата на Кметството, в съучастие като извършител с А.М. и М. Шебилев, унищожил чужда движима вещ - метална огнеупорна каса на стойност 1220.60 лева, собственост на Кметство с.Александрово, Ловешка област, ползвана от Банка „ДСК"ЕАД-София, поради което и на основание чл.216, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки

На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК Задължителна регистрация по настоящ адрес ***«Г. Бенковски» №9   за срок от осем месеца, като подс. М. се явява  и подписва пред пробационен служител   или определено от него длъжностно лице  ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ,

На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК  Задължителни периодични срещи с проб. служител за срок от  осем МЕСЕЦА.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият М.М. едно общо най – тежко наказание 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното общо най – тежко наказание лишаване от свобода за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.

На осн. чл.59 ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното общо най – тежко наказание лишаване от свобода, времето през което подс. М.С.М. е бил задържан, и времето през което е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 15.05.2009 год. до 22.01.2010год., включително.

ПРИЗНАВА подсъдимият А.С.М., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

ЗА ВИНОВЕН, в това на 15.05.2009г. около 02.00 часа в с.Александрово, Ловешка област, в сградата на Кметството, при условията на предварителен сговор с М.С.М. и М. Шебилев М., като извършител, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на прозорец, срязване катинари на входни врати, срязване вратата за зареждане на банкомат и на вратата на метална огнеупорна каса и чрез използване на технически средства клещи, ножица за арматура /резач/, отвертка и шлифовалка, отнел от банкомат на „Юробанк и Еф Джи България"АД - София и от метална каса на Кметство с.Александрово, Ловешка област, чужди движими вещи - парична сума в размер на 22290 лева, без съгласието на ръководствата на банките, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, поради което и на основание чл. 195 ал.1, т.3 пр. 2 -ро, т.4 пр. 2-ро и т.5 във връзка с чл.18 ал.1 и чл.58а във вр. с чл.55, ал.1, т.1  от НК, ГО ОСЪЖДА НА 11 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ГО ОПРАВДАВА  по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.2 от НК.

На осн. чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание от  11 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимият А.С.М., с горната самоличност,  

ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2009г. около 02.00 часа в с.Александрово, Ловешка област, в сградата на Кметството, в съучастие като извършител с М.М. и М. Шебилев, унищожил чужда движима вещ - метална огнеупорна каса на стойност 1220.60 лева,собственост на Кметство с.Александрово, Ловешка област, ползвана от Банка „ДСК"ЕАД-София, поради което и на основание чл.216, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б. б от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки

На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК Задължителна регистрация по настоящ адрес ***   за срок от осем месеца, като подс. М. се явява  и подписва пред пробационен служител   или определено от него длъжностно лице  ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ,

На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК  Задължителни периодични срещи с проб. служител за срок от  осем МЕСЕЦА.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият А.М. едно общо най – тежко наказание 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното общо най – тежко наказание лишаване от свобода за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.

На осн. чл.59 ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното общо най – тежко наказание лишаване от свобода, времето през което подс. А.С.М. е бил задържан, и времето през което е бил настанен в психиатрично заведение за изследване, считано от 15.05.2009 год. до 21.06.2009 год., включително и времето през което е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 26.06.2009 год. до 22.01.2010год. включително.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ М. ШЕБИЛЕВ М., роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, без образование /неграмотен/, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********,

 ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 15.05.2009г. около 02.00 часа в с.Александрово, Ловешка област, в сградата на Кметството, при условията на предварителен сговор с М.С.М. и А.С.М., като извършител, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот — счупване на прозорец, срязване катинари на входни врати, срязване вратата за зареждане на банкомат и на вратата на метална огнеупорна каса - и чрез използване на технически средства клещи, ножица за арматура /резач/, отвертка и шлифовалка, отнел от банкомат на „Юробанк и Еф Джи България"АД - София и от метална каса на Кметство с.Александрово, Ловешка област, чужди движими вещи - парична сума в размер на 22290 лева, без съгласието на ръководствата на банките, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието останало недовършено по независещи от него причини, поради което и на основание чл. 195 ал.1, т.3 пр. 2 -ро, т.4 пр. 2-ро и т.5 във връзка с чл.18 ал.1 и чл.58а във вр. с чл.55, ал.1, т.1  от НК, ГО ОСЪЖДА НА 11 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ГО ОПРАВДАВА  по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.2 от НК.

На осн. чл.66 ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание от  11 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимият М. ШЕБИЛЕВ М., с горната самоличност

ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2009г. около 02.00 часа в с.Александрово, Ловешка област, в сградата на Кметството, в съучастие като извършител с М.М. и А.М., унищожил чужда движима вещ - метална огнеупорна каса на стойност 1220.60 лева, собственост на Кметство с.Александрово, Ловешка област, ползвана от Банка „ДСК"ЕАД-София, поради което и на основание чл.216, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б. б от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки

На осн. чл.42а, ал.2, т.1 от НК Задължителна регистрация по настоящ адрес ***«Г. Бенковски» №9   за срок от осем месеца, като подс. М. се явява  и подписва пред пробационен служител   или определено от него длъжностно лице  ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО ,

На осн. чл.42а, ал.2, т.2 от НК  Задължителни периодични срещи с проб. служител за срок от  осем МЕСЕЦА.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият М.М. едно общо най – тежко наказание 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното общо най – тежко наказание лишаване от свобода за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.

На осн. чл.59 ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното общо най – тежко наказание лишаване от свобода, времето през което подс. М.М. е бил задържан, и времето през което е бил с мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 15.05.2009 год. до 22.01.2010год., включително.

ОСЪЖДА ПОДСЪДИМИТЕ А.М., М.М. и М.М., с горните самоличности ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на ОД на МВР Ловеч,  сумата от 1434.82 лв. разноски  за експертизи, и на ЛРС сумата от 25.00 лева  за в.л.  

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА  - 1брой ножица за рязане на арматура /резач/, 1 брой клещи резачки с надпис на тях "Мг.Вricolagе",  1 брой срязан катинар, 7 броя дискове за шлифовалка, следи от стъпки от обувка с кръгчета и  елипси, 7 броя парчета от бял  Многожилен кабел,  част от следа от обувка, част от следа от обувка, 1 брой срязан катинар, 1 брой ел. инструмент /шлифовалка/ с прикрепен кабел на него и диск,  1 брой отвертка с надпис "МS" и черно-оранжева дръжка, 1 брой черен на цвят прожектор с надпис "роliсе", 2 броя разкъсани парчета плат, 1 брой кожен, черен на цвят кобур, 1 брой отвертка с надпис на нея 1,5x5,5x15мм, 1 чифт гумено платнени ръкавици с оранжев цвят на гумата и мръсно бял плат, 1 чифт работни платнени ръкавици, обшити частично с кожи, бял плик, съдържащ микроследи, иззети с допълнителен оглед от 09.07.2009 г., 1 брой катинар, 1 брой щанга тип "кози крак", фин прах, примесен с метални частици, командно табло на СОТ, акумулатор "СВ12-7.2", Сирена на
надпис S/№ 004020069-3215QС и датчик на СОТ, 5 броя кабели със следи от срез,
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като предвид ниската им стойност след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени.

            ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1   брой пистолет марка "Екоl firat Magnum” саl 9тт РА, ЕF7120325 и 5 бр. патрони, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като след влизане на присъдата в сила да се предадат на РУ на МВР Ловеч за унищожаване.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - кафяв плик, съдържащ дрехи /1 чифт черни плетени ръкавици, 1 чифт черни чорапи с бяла и кафява гравюра от двете страни под формата на ромбове, светло-кафява на цвят обувка полуотворен тип, 1 брой дясна светло кафяво обувка полуотворен тип, 1 чифт черни на цвят чорапи с хоризонтални линии надпис "Lotto", 1 бр. блуза с дълъг ръкав с яка и цип синя на цвят с райета в предната  част, 1 бр. зелен на цвят панталон с по четири джоба от двете страни/, /иззети при личен обиск на А.С.М. на 15.05.2009г./, след влизане на присъдата в сила да се върнат на А.С.М..

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - кафяв плик, съдържащ дрехи /1 чифт черни на цвят обувки с надпис в страни «Sport”, 1 чифт светло и тъмносиньо чорапи, 1 бр. черно на цвят анцунгово долнище 1 бр. дънково яке, 1 бр. тъмносиня блуза с яка и цип/, /иззети при личен обиск на М.С.М. на 15.05.2009г./, след влизане на присъдата в сила да се върнат на М.С.М..

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- кафяв  плик,   съдържащ  дрехи  /1   чифт  черни  на  цвят   спортни  обувки надпис    върху    езика    "ХСЕSS",    1    чифт    светлосиви    чорапи    с    над върху  тях   "ААА",   1   бр.   светлосини  дънки,   1   бр.   черна на цвят  блуза, 1 бр.   тъмносиньо   на   цвят   яке   с   надпис   "ВМУ   Роwег"/,  /иззети   при   личен обиск  на М. Шебилев М. на 15.05.2009г./, след влизане на присъдата в сила да се върнат на М. Шебилев М..

Присъдата подлежи на обжалване и протест в  15 дневен срок от днес пред ЛОС.

 

 

 

 

М.С.М.
А.С.М.
М.Ш.М.
 

91

НОХД No 1699/2009, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Г.А.Г.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Споразумение от 27.01.2010г., в законна сила от 27.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, като ПРИЗНАВА подсъдимия Г.А.Г. по чл. 343б ал. I от НК и чл.54 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание срок от три години от влизане на споразумението в сила.На основание чл.343г от НК лишава подсъдимия Г. от право да управлява МПС за срок от десет месеца.На основание чл.59,ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимия е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 18.10.2009 г.Веществени доказателства и имуществени вреди няма.На основание чл.189,ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 12,00 лева на ОД на МВР се възлагат на подсъдимия Г..
Г.А.Г.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2009 година, около 23.20 часа, в гр. Ловеч, ж.к. Младост, до бл. 322, в посока Болницата управлявал собствен лек автомобил м." Нисан Микра" с рег. № ОВ 24 53 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда -1.72 на хиляда, установено по надлежният ред с Протокол за химическа експертиза № 281/23.10.2009 година на НТЛ при ОД на МВР Ловеч, поради което и на основание чл. 343б ал. I от НК и чл.54 от НК му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание срок от три години от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.343г от НК лишава подсъдимия Г. от право да управлява МПС за срок от десет месеца.
На основание чл.59,ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимия е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 18.10.2009 г.

 

92

НАХД No 1714/2009, VIII състав

Чл.78а НК

 

Д.С.К.

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 12.01.2010г.

ПРИЗНАВА ДЕЕЦЪТ Д.С.К., род. на *** ***, българин, българско гражданство, с висше образование, разведен, пенсионер, не осъждан, ЕГН **********,
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2009г., около 14,00ч., на път №11625, свързващ селата Каленик и Орляне, на 0,5 км преди разклона за с. Драгана, противозаконно повредил по непредпазливост чужда движима вещ - т.а."Форд Транзит" с рег. № ОВ 1955 АК, собственост на Добромир Николов Въцов от с. Катунец, обл. Ловеч, като причинил вреда върху превозното средство в размер на 479,20лв., поради което и на основание чл.78а във вр. с чл.216, ал.6 във вр. с ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 500,00 /петстотин/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка ***.

Д.С.К.
Мотиви от 12.01.2010г.
 

93

НОХД No 1724/2009, I състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

В.В.В.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Присъда от 27.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.В.В. ЗА ВИНОВЕН поради което и на основание чл. 3436, ал. I , във вр. с чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК , ГО О СЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки:- по чл.42а,ал.2,т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** , за срок от 6 месеца, като подсъдимия се явява пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично.- по чл.42 а,ал.2,т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимия В.В.В. , от право да управлява МПС за срок от 9 месеца, като зачита времето , през което е бил лишен от това право, считано от 08.10.2009 г.
В.В.В.
Мотиви от 01.02.2010г.
 

94

НАХД No 1748/2009, VIII състав

Чл.78а НК

 

А.Ф.С.

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Решение от 22.01.2010г.

ПРИЗНАВА ДЕЕЦЪТ А.Ф.С., ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.78а във връзка с чл.343, ал.1, б."Б", предл.2 във вр. с чл.342, ал.1, предл.3 от НК във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 800,00 /ОСЕМСТОТИН/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка ***.


А.Ф.С.
Мотиви от 22.01.2010г.
 

95

НОХД No 1750/2009, III състав

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

М.И.К.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Споразумение от 05.01.2010г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, като ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.К., ЗА ВИНОВЕН по чл.129, ал.1 и чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от шест месеца. -на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.На основание чл.189,ал.3 от НПК направените по делото разноски в размер на 220,00 лева на ОД на МВР-Ловеч се възлагат на подсъдимия К..


М.И.К.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2008г. около 21.00 часа в гр.Ловеч, ул."Момина сълза" №3а, в резултат на нанесен побой, причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на II горен ляв резец на и под нивото на венеца, с последващо падане на короната, в резултат, на което се е затруднило дъвченето, във фаза на отхапването на Стефан Христов Добрев, ЕГН- ********** ***, поради което и на основание чл.129, ал.1 и чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от шест месеца.
-на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

 

96

НОХД No 1752/2009, VIII състав

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

А.С.К.

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Споразумение от 04.01.2010г., в законна сила от 04.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумени,като ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.К. , ЗА ВИНОВЕН по чл.311, ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1,т.2, б. "б" от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.-на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия следва да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Разноски по делото и имуществени вреди няма.Веществените доказателства няма
А.С.К.
ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 01.12.2005 г., 05.06.2006г. и 01.08.2007г. в с.Сопот, обл. Ловеч, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице /Кмет на с.Сопот/, в кръга на службата си съставил официален документ -удостоверение за наследници на Колю Атанасов К. с рег. № 50/01.12.2005г., удостоверение за наследници на Колю Атанасов К. с рег. № 117/05.06.2006г., удостоверение за наследници на Колю Атанасов К. с рег. № 198/01.08.2007г., в които удостоверил неверни обстоятелства - непълен кръг от наследници на посоченото лице, с цел да бъде използван този документ, като доказателство за удостоверяване на неверни обстоятелства, поради което и на основание чл.311, ал.1, във връзка с чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1,т.2, б. "б" от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.
-на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия следва да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

 

97

НОХД No 1755/2009, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

С.Д.С.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Споразумение от 05.01.2010г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, като ПРИЗНАВА подсъдимата С. Д. С. , ЗА ВИНОВНА по чл.343б, ал.1 НК, й налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години, считано от датата на споразумението.На основание чл.343г от НК лишава подсъдимата С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от осем месеца.На основание чл.59,ал.4 от НК приспада от така наложеното наказание времето през което подсъдимата е била лишена от това право по административен ред, считано от датата на отнемането на свидетелството за правоуправление - 30.09.2009 год.
С.Д.С.
, ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.09.2009г., около 01.00 часа, в гр.Ловеч, на ул."Бяло море" ,кръстовището с бул."В.Търново", управлява МПС - л.а."ОПЕЛ ВЕКТРА" с рег.№ ОВ 3760 АТ, собственост на Станислав Колев Христов -ЕГН********** ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила - а именно 1.46 промила, установено по надлежния ред, с Протокол за химическа експертиза №259/06.01.2009г. на СХЛ към ОД на МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 НК, й налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години, считано от датата на споразумението.
На основание чл.343г от НК лишава подсъдимата С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от осем месеца.
На основание чл.59,ал.4 от НК приспада от така наложеното наказание времето през което подсъдимата е била лишена от това право по административен ред, считано от датата на отнемането на свидетелството за правоуправление - 30.09.2009 год.
Имуществени вреди и веществени доказателства няма.
Разноските по делото са възстановени.
На основание чл.24,ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1755 /2009 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимата С..

 

98

НОХД No 24/2010, VIII състав

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

А.К.А.

Председател и докладчик: ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА 

Споразумение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.признава ПОДС. А.К.А., за виновен , поради което и на основание чл.316,във вр. с чл.308,ал.2 и чл.54, ал.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК , ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила.


А.К.А.
?? ?????ЕН ? ????, че на 23.09.2009 г. в гр.Ловеч,при подаване на заявление за издаване на СУМПС в сектор "ПП-КАТ" при ОД на МВР-Ловеч,съзнателно се ползвал от неистински официален документ - Свидетелство за средно образование,серия С-99 №0030559,издадено от ПГТЕ "Хенри Форд" гр.София,с рег.№2368 от 02.07.1998 г.,като за самото му съставяне не може да му се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316,във вр. с чл.308,ал.2 и чл.54, ал.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 ал.1 от НК , ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила.

 

99

НОХД No 28/2010, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

А.А.А.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Споразумение от 14.01.2010г., в законна сила от 14.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, като ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.А., ЗА ВИНОВЕН по чл.343б, ал.1 НК, му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години, от влизане на споразумението в сила. На основание чл.343г от НК, лишава подсъдимия А. от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца. На основание чл.59,ал.4 от НК приспада времето, през което Иванов е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.11.2009 г.
А.А.А.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2009г., в с.Александрово, обл.Ловешка, на ул."Гено Димов" до дом №2 в посока центъра на селото, управлявал моторно превозна средство -л.а. "Фолксваген Венто", с рег.№ ОВ 0319 АХ, негова собственост, след употреба на алкохол , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила - а именно 3.05 промила, установено по надлежния ред, с техническо средство "Алкомер 931" с фабр.№ О249531, поради което и на основание чл.343б, ал.1 НК, му налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години, от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.343г от НК, лишава подсъдимия А. от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца.
На основание чл.59,ал.4 от НК приспада времето, през което Иванов е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.11.2009 г.
Имуществени вреди и веществени доказателства

 

100

НОХД No 85/2010, I състав

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Н.Р.М.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Споразумение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Христо Христов, защитника адв. М.Н. *** и подсъдимия Н.М., както следва:
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Н.Р.М. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, начално образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН - **********, ЗА ВИНОВЕН в това , че на 16.07.2009г. в гр. Ловеч, Сектор "ПП" - КАТ - гр. Ловеч, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ- Свидетелство за завършено Основно образование № 36/1992г. на Основно образователно училище "Атанас и В. Карагьозов"- с. Българене, обл. Ловешка, издадено на негово име, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, предл. 1, във вр. с чл. 308, ал. 2, предл. 6 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки :
- По чл.42а,ал.2,т.1,във вр. чл.42б от НК - задължителна регистрация по настоящия адрес ***, за срок от 11 месеца, като подсъдимия следва да се явява при пробационен служител или упълномощено от него лице два пъти седмично.

- По чл.42а,ал.2,т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11 месеца.
Няма причинени от престъплението имуществени вреди .
Възлага на подсъдимия Н.Р.М. направените по делото разноски в размер на 60.00 лева по сметка ***.

Н.Р.М.
ЗА ВИНОВЕН в това , че на 16.07.2009г. в гр. Ловеч, Сектор "ПП" - КАТ - гр. Ловеч, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ- Свидетелство за завършено Основно образование № 36/1992г. на Основно образователно училище "Атанас и В. Карагьозов"- с. Българене, обл. Ловешка, издадено на негово име, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, предл. 1, във вр. с чл. 308, ал. 2, предл. 6 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки :
- По чл.42а,ал.2,т.1,във вр. чл.42б от НК - задължителна регистрация по настоящия адрес ***, за срок от 11 месеца, като подсъдимия следва да се явява при пробационен служител или упълномощено от него лице два пъти седмично.

- По чл.42а,ал.2,т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11 месеца.

 

101

НОХД No 103/2010, I състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

И.Р.С.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Споразумение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ И.Р.С., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2009 год., около 05.10 часа в гр.Ловеч,по ул."Осъмска",пред офис "Овергаз" в посока Кооперативен пазар,управлява лек автомобил марка "Мерцедес С200 ЦДИ" с белгийски рег. №ОС/У/595,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда- 1,36 на хиляда,установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 206 / 18.08.2009г. на СХЛ към ОД на МВР-Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 от НК , ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимия И.Р.С. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление - 15.08.2009 г.
Няма причинени щети.
Разноските по делото са възстановени с вн.бележка №07900656/20.01.2010г.

И.Р.С.
?? ?????ЕН ? ????, че на 15.08.2009 год., около 05.10 часа в гр.Ловеч,по ул."Осъмска",пред офис "Овергаз" в посока Кооперативен пазар,управлява лек автомобил марка "Мерцедес С200 ЦДИ" с белгийски рег. №ОС/У/595,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда- 1,36 на хиляда,установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 206 / 18.08.2009г. на СХЛ към ОД на МВР-Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 от НК , ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимия И.Р.С. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление - 15.08.2009 г.

 

102

НОХД No 106/2010, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

В.В.В.

Председател и докладчик: ГАЛЯ А. МАРИНОВА 

Споразумение от 27.01.2010г., в законна сила от 27.01.2010г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, като ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.В. , ЗА ВИНОВЕН по чл.343в ал. 2 във връзка с ал.1 от НК и чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от шест месеца-на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Веществени доказателства, имуществени вреди и разноски няма.На основание чл.24,ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 106/2010 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимия В. .

В.В.В.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.11.2009 год.,около 10.00ч. в гр.Ловеч на ул."Стара Планина" управлявал МПС - лек автомобил "Ауди 80" с рег.№ С 3188 РМ, собственост на Цветан Ангелов от гр. София, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, което наказание е наложено с НП № 66038/27.05.2008год. на началник отдел "ПП при СДВР", влязло в сила на 03.09.2009 год. и НП №110852/25.08.2008год. на началник отдел "ПП при СДВР", влязло в сила на 03.09.2009 год. - престъпление по чл.343в ал. 2 във връзка с ал.1 от НК и чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от шест месеца.
-на основание чл.42б, ал.1 от НК подсъдимия да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
-на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
Веществени доказателства, имуществени вреди и разноски няма

 

103

НОХД No 109/2010, II състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

В.М.Б.

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Споразумение от 28.01.2010г., в законна сила от 28.01.2010г.
Одобрява споразумение. ПРИЗНАВА подсъдимият В.М.Б. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.343б, ал.1 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /Три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /Три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.343 г във вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимият В.М.Б., с горната самоличност, от правото да управлява МПС за срок от 1 /Една/ година и 6 /Шест/ месеца, считано от датата на отнемането на свидетелството за управление. От деянието няма настъпили имуществени вреди. Веществени доказателства - няма. На осн. чл.189, ал.З от НПК, ВЪЗЛАГА на подсъдимия Б., с горната самоличност, направените разходи за експертизи в размер на 270,00 лева, които да заплати по сметка *** - Ловеч.
В.М.Б.
, ЗА ВИНОВЕН за това, че около 18.00 часа на 18 ноември 2009 година на територията на град Ловеч, в района на кръстовище образувано от улица "Д-р Съйко Съев" и улица "Княз Имеретински", в посока центъра на град Ловеч, управлявал МПС - лек автомобил "АУДИ - 80" с регистрационен №ОВ 90 03 АР, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда /2.5 на хиляда/, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза № 860/24.11.09г на СХЛ при ОД на МВР - Ловеч със Съдебно медицинска експертиза №37/2009 година от 01 декември 2009 година на съдебен лекар в АИП за СИМП - Съдебна медицина - град Ловеч, поради което и на осн. чл.343б, ал.1 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /Три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /Три/ години от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.343 г във вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимият В.М.Б., с горната самоличност, от правото да управлява МПС за срок от 1 /Една/ година и 6 /Шест/ месеца, считано от датата на отнемането на свидетелството за управление.
От деянието няма настъпили имуществени вреди.

 

104

НОХД No 125/2010, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Л.С.П.,
Х.Н.Х.

Председател и докладчик: МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА 

Споразумение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
Одобрява споразумение. ПРИЗНАВА подсъдимият Л.С.П. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.197, т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, пр.2, т.4, пр.1 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /Четири/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /Три/ години от влизане на споразумението в сила. ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Н.Х. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.3 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 10 /Десет/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /Три/ години от влизане на споразумението в сила. От деянието настъпилите имуществени вреди са възстановени и заместени. Веществени доказателства - няма. На осн. чл.189, ал.З от НПК, направените разноски за експертизи СЕ ВЪЗЛАГАТ - на подсъдимия Л.С.П., с горната самоличност, в размер на 40.00 лева и на подсъдимия Х.Н.Х., с горната самоличност, в размер на 125 лева, които да заплатят по сметка *** - Ловеч.


Л.С.П.
, ЗА ВИНОВЕН за това, че за времето от 01.11.2009г до 15.10 часа на 10.11.2009г в с.Соколово, обл.Ловешка, ул."Тодор Каблешков" №7 при условията на предварителен сговор с Х.Н.Х. *** с ЕГН ********** чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и чрез използване на МПС - лек автомобил Форд Транзит с рег.№ ОВ 7611 АР, собственост на Стоян П. ***, отнел чужда движими вещ - мотоциклет "ЯМАХА 250 крос" без регистрационни табели, на стойност 2460 лева от владението на Севдалин Руменов Стефанов и Геновева Димитрова Василева и двамата от гр.Ловеч, без съгласието им с намерение противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и откраднатата вещ е върната до приключване на досъдебното производство, поради което и на осн. чл.197, т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, пр.2, т.4, пр.1 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /Четири/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /Три/ години от влизане на споразумението в сила.

Х.Н.Х.
, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 10.09.2009г около 04.35 часа в гр.Ловеч, ул."Петър Иванчев" №3 и за времето от 01.11.2009 до 15.10 часа на 10.11.2009г в с.Соколово, обл.Ловешка, ул."Тодор Каблешков" №7 при условията на продължавано престъпление сам и при условията на предварителен сговор с Л.С.П., ЕГН **********,***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на МПС - лек автомобил Форд Транзит с рег.№ ОВ 7611 АР, собственост на Стоян П. ***, отнел чужди движими вещи: преносим компютър "Тошиба сателит" L300-101 сериен номер 17032846 W ведно със счетоводна програма "Макроинвест коктеил" на обща стойност 660,00 лева от владението на собственика - Стефка Георгиева Бунарлиева, ЕГН-**********,*** и един брой мотоциклет "ЯМАХА 250 крос" без регистрационни табели на стойност 2460 лева от владението на собствениците Геновева Димитрова Василева и Севдалин Руменов Стефанов и двамата от гр.Ловеч, всичко на обща стойност 3120 лева, без съгласието им с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и откраднатите вещи са върната и заместени до приключване на досъдебното производство, поради което и на осн. чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.3 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 10 /Десет/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /Три/ години от влизане на споразумението в сила.
От деянието настъпилите имуществени вреди
 

105

НОХД No 126/2010, I състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

К.П.К.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ 

Споразумение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ К.П.К., ЗА ВИНОВЕН и на основание чл.343 б ал.1 и чл. 55, ал.1 т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:-на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, като осъдения следва да се подписва пред пробационен служител или определено от нето длъжностно лице два пъти седмично.-на основание чл.42а ал.2 т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.343г, във вр. с чл.37,т.7, пр.2-ро от НК, ЛИШАВА подсъдимия К.П.К. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като зачита времето , през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от - 27.11.2009 г.
К.П.К.
?? ?????ЕН ? ????,че на 27.11.2009г. около 21,00 часа в гр.Ловеч, ж.к."3дравец", между бл.201 и бл.202 до магазин "Славимес" управлявал л.а "Фолксваген Голф" с дк №ОВ 1620 АН собственост на Иван Иванов от с.Славяни, Ловешка област, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно - 1,70 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта с №329/08.12.2009г. на НТЛ на ОД на МВР-Ловеч, поради което и на основание чл.343 б ал.1 и чл. 55, ал.1 т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:
-на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, като осъдения следва да се подписва пред пробационен служител или определено от нето длъжностно лице два пъти седмично.
-на основание чл.42а ал.2 т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
На основание чл.343г, във вр. с чл.37,т.7, пр.2-ро от НК, ЛИШАВА подсъдимия К.П.К. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, като зачита времето , през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от - 27.11.2009 г.