Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                        

                           гр.Ловеч,04.05.2011г.  

                 

                      В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

ЛОВЕШКИЯТ   РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия,V състав в публичното заседание на петнадесети март, през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИРЕНА РАБАДЖИЕВА

 

при секретаря…Р.  Б.….....……………...и в присъствието на

прокурора……………………………………...като разгледа докладваното от

съдията  ………гр.дело №1866 по описа за ……2010.............…………год,

за да се произнесе съобрази:

             Иск с правно основание чл.135 от ЗЗД.

             Съдът е сезиран с ИМ с вх.№7048/13.10.2010.,подадена от „ПЪРВА  ИНВЕСТИЦИОННА  БАНКА”АД-гр.София,бул.”Драган Цанков” №37, ЕИК 831094393, представлявана от Изпълнителните директори Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев,чрез пълномощника им Люба Кирилова Белецова и Мария Илиева Митева-Петранова-юрисконсулт, адрес за призоваване: гр.Плевен,ул.”Дойран”№138 против С.  Н.  Д.-*** и Н.  Д.  Н. *** е образувано настоящето гр.дело с посочено правно основание чл.135,ал.1 от ЗЗД.

   Ищецът излага в ИМ,че  за обезпечаване срочното погасяване на вземанията по Договор за овърдрафт по разплащателна сметка № 025ОD-М-000033/22.08.2008г.„Първа Инвестиционна Банка" АД приела Запис на заповед, издадена на 22.08.2008 г. от Кредитополучателя „С. - Б" ЕООД и авалирана от първия ответник - С.Н.Д.-Балтийска. Твърди,че поради неплащане на дължимите суми по предоставения банков кредит в рамките на договорения срок, а именно - 25.08.2009 г., която дата съгласно т. 13 от договора е и краен срок за погасяване на всички задължения по кредита, Банката е пристъпила към реализиране на правата си по съдебен ред ,чрез учреденото в нейна полза обезпечение. Посочва,че на основание чл. 418 от ГПК на 08.06.2010 г. е бил издаден изпълнителен лист по ч.гр.д.№ 3483/2010 г., с който С.Н.Д. - Балтийска е осъдена да заплати на „Първа Инвестиционна Банка" АД сумата от 6 000лв.-  главница по записа на заповед, обезпечаващ вземанията по договора за кредит, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.05.2010 г. до изплащане на вземането и разноски в размер на 440 лв.

   Наведени са твърдения,че в хода на образуваното по молба на Банката изпълнително производство е установено, че с Нотариален акт № 135, т. III, рег. № 3183, дело № 239/ 2009г. на нотариус с рег. № 139 на НК, вписан в СВ Ловеч към АВ вх. рег. № 2621 от 18.05.2009 год., акт № 101, том VII, дело 136 от 2008 год.длъжникът С.Н.Д.-Балтийска-първият ответник е дарила на баща си Н.Д.Н. - втория ответник следния недвижим имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент № 20 (двадесет) с идентификатор № 43952.506.397.1.11, находящ се в гр. Ловеч, на ул.„Тодор Каблешков" № 1, вход „А", на IV етаж, в жилищен блок „Рила" - сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.506.397, със застроена площ на жилището 61, 56 кв. м., състоящ се от спалня, дневна, бокс, баня, тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: № 43952.506.397.1.12; № 43952.506.397.1.10; под обекта: № 43952.506.397.1.8, над обекта: № 43952.506.397.1.14, заедно с прилежащите към него: Избено помещение № 17 (седемнадесет) с площ от 5, 90 кв. м., при съседи: улица, Вълчо Денчев, И. Дряновски, Таванско помещение № 22 (двадесет и две) с площ 10,70кв.м., при съседи: улица, Печо Българенски, Иван Петров, и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот.

   Ищецът излага,че наред с посоченото по-горе, с Договор № 025ОD-М-000032/22.08.2008г.за овърдрафт по разплащателна сметка „Първа Инвестиционна Банка" АД e предостави.d на първия ответник -С.Н.Д. - Балтийска като едноличен търговец банков кредит - овърдрафт по разплащателна сметка в размер на 15 000 лева, при краен срок за погасяване 25.08.2009 г., който също не бил погасен в рамките на договорения срок.

   Реледират се твърдения,че при наличието на задължения по издадения запис на заповед, обезпечаващ вземанията по Договор № 025- ОD-М-000033/22.08.2008 г., както и при наличието на задължения по подписания с Банката Договор № 025- ОD -М-000032/22.08.2008 г.и предвид  на обстоятелството, че физическото лице отговаря с цялото си имущество за изпълнение на задълженията, поети в качеството му на едноличен търговец, длъжникът С.Н.Д. - Балтийска чрез сделка е намалила имуществото, от което Банката може да се удовлетвори.

   МОЛИ да бъдат призовани  на съд с двамата ответници и след като докаже основанието на иска си в съответствие с чл. 135,ал.1 от Закона за задълженията и договорите ,съдът да обяви за недействителен спрямо "Първа инвестиционна банка" АД гр. София договора за дарение на недвижим имот, сключен с Нотариален акт № 135, т. III, рег. № 3183, дело № 239/ 2009г. на нотариус с рег. № 139 на НК, вписан в СВ Ловеч към АВ вх. рег. № 2621 от 18.05.2009 год., акт № 101, том VII, дело № 136 от 2008 год. на подробно описания в ИМ недвижим имот.

   МОЛИ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК при уважаване на иска да бъде отменен нотариален акт № 135, т. III, рег. № 3183, дело № 239/ 2009г. на нотариус с рег. № 139 на НК, вписан в СВ Ловеч към АВ вх. рег. № 2621 от 18.05.2009 год., акт № 101, том VII, дело № 136 от 2008 год. 

             Съгласно разпоредбата на чл.131 от ГПК на ответниците е изпратен препис от ИМ заедно с приложенията,като им е указана възможността да подадат писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаването на такъв или неупражняването на права.

             В законоустановения едномесечен срок от връчване  на исковата молба и приложенията към нея двамата ответници са депозирали писмен отговор,в който са изразили становището си по допустимостта и основателността на предявения иск.Считат,че предявеният иск с основание чл.135,ал.1 от ЗЗД е неоснователен и недоказан,като подробно са развили съображенията си за това.Представят и моли да се приеме като писмено доказателство по делото нот.акт за покупко-продажба на НИ №23,т.V,дело №2184/1997г. на нотариус при Ловешки РС.

   В с.з.ищецът-„ПЪРВА  ИНВЕСТИЦИОННА  БАНКА”АД-гр.София се представлява от юрисконсулт Петранова.Поддържа предявения иск.Позовава се на събраните по делото писмени .Подробни фактически и правни доводи са развити в писмена защита.

             Ответниците-С.  Н.  Д.-БАЛТИЙСКА и Н.  Д.  Н. ,се представляват от представител по пълномощие-адв.Димитър Бочев.Оспорват иска като неоснователен и недоказан и молят като такъв да бъде отхвърлен.Фактически и правни доводи са аргументирани в представена писмена защита.  

             Съдът ,като обсъди доводите на страните ,приложените към делото писмени доказателства: Договор №025ОD-М-000033/22.8.2008г.за овърдрафт по разплащателна сметка,Запис на заповед от 22.08.2008г.,изпълнителен лист от 08.06.2010г.,издаден по ч.гр.д.№3483/2010г.,Решение №1163 от 14.06.2010г. по ч.гр.д.№3483/2010г.по описа на ПлРС,нот.акт за дарение на НИ №135,т.ІІІ,рег.№3183,дело №239/2009г.на нотариус  Н.Хаджикръстева, удостоверение с изх.№20100915134255/15.09.2010г.на АВп,удостоверение за данъчна оценка с изх.№МДТ 1781/09.11.2010г.на Община-Ловеч,схема №30499/09.11.2010г.на СГКК-Ловеч и нот.акт за покупко-продажба на НИ №23,т.V,дело №2184/1997г. на нотариус при Ловешки РС,извлечение от счетоводните книги на Банката към 15.03.2011г.,уведомително писмо с изх.№4342/31.03.2009г.ведно с известие за доставяне,преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

             На 22.08.2008г.между  „ПИБ”АД ,от една страна,и  „С. ***,представлявано от Пламен Вълчев Балтийски, от друга страна,е бил сключен Договор №025ОD-М-000033/22.08.2008г.за овърдрафт по разплащателна сметка,като съгласно Раздел VІІ,т.13 от договора кредитополучателят следва да погасява всички свои задължения по ползвания овърдрафт в срок до 25.08.2009г.Вземането на Банката е обезпечено с издаден на същата дата от кредитополучателя в полза на  „ПИБ”АД Запис на заповед за сумата от 6000лв.,като задължението е авалирано от  първата ответница по делото-С.Н.Д.-Балтийска.

             Представен и приет по делото е Договор №25ОD-М-000032/ 22.08.2008г.за овърдрафт по разплащателна сметка ,от който се установява,че по силата на същия Банката-ищец е приел да извършва разплащания при условията на овърдрафт по разплащателната сметка на първата ответница в качеството й на Едноличен търговец  с фирма ЕТ”С.-Б-С.Н.”*** ,при максимално допустим размер на дебитното салдо в размер на 15 000лв.за оборотни нужди.Съгласно Раоздел ІV,т.6 от договора срокът  за ползване на овърдрафта е до 25.08.2009г.

             Установява се,че във връзка с неизпълнение по сключения договор за банков кредит,пред Плевенски РС е било инициирано заповедно производство ,като въз основа на Заповед за изпълнение №2392/28.05.2010г. по ч.гр.д. №3483/2010г.по описа на съда е издаден изпълнителен лист солидарно против длъжника „С.-Б”ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.Плевен,ул.”Княз Борис І”№65,ап.4, представлявано от Пламен Вълчев Балтийски и съдлъжника С.Н.Д.-*** за сумата от 6000.00лв-главница,законна лихва от 27.05.2010г.до изплащане на вземането,както и за направени по делото разноски.

             С оглед допуснато просрочие при обслужване на кредита с писмо изх.№4342/31.03.2009г.”ПИБ”АД е уведомила първата ответница,действаща като Едноличен търговец с фирма ЕТ”С.-Б-С.Н.” относно размера на задължението и дължимите просрочени плащания,като е отправила покана за доброволно погасяване на просрочените плащания в 5-дневен срок от датата на получаването.Ответницата е била предупредена,че след изтичане на посочения срок, Банката ще предприеме действия за тяхното принудително събиране.

             От приобщените към доказателствената съвкупност по делото извлечения от счетоводните книги на банката,е видно,че към 15.03.2011г. размерът на задълженията по сключените Договори за овърдрафт  по разплащателна сметка са както следва:по Договор №№025ОD-М-000033/ 22.08.2008г.-в общ размер на 9282.02лв. и по Договор №25ОD-М-000032/ 22.08.2008г./с длъжник първата ответница в качеството й на Едноличен търговец/-в размер на 25 884.43лв.

             По делото е представен НА №135,т.ІІІ,рег.№3183,дело №239/2009г.на Нели Хаджикръстева-Нотариус с рег.№139 на Нотариалната камара с район на действие Ловешки районен съд,по силата на който първата ответница С.Н.Д.-Балтийска е дарила на своя баща-втория ответник по делото Н.Д.Н. следния недвижим имот,а именно:

   -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ  В СГРАДА с предназначение: жилище, апартамент № 20 (двадесет) с идентификатор № 43952.506.397.1.11, находящ се в гр. Ловеч, на ул.„Тодор Каблешков" № 1, вход „А", на IV етаж, в жилищен блок„Рила"-сграда №1,разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.506.397, със застроена площ на жилището 61, 56 кв. м.,  състоящ се от :спалня, дневна, бокс, баня, тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: № 43952.506.397.1.12; № 43952.506.397.1.10;под обекта:№43952.506.397.1.8, над обекта:№ 43952.506. 397.1.14, заедно с прилежащите към него: Избено помещение № 17 (седемнадесет) с площ от 5, 90 кв. м., при съседи: улица, Вълчо Денчев, И. Дряновски, Таванско помещение № 22 (двадесет и две) с площ 10,70кв.м., при съседи: улица, Печо Българенски, Иван Петров, и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот.

             В рамките на настоящия процес съдът е сезиран  с конститутивен иск с правно основание чл.135 от ЗЗД,с който се прави искане да се обяви за недействителен спрямо „Първа инвестиционна банка”АД-София договора за дарение на недвижим имот,сключен с НА №135,т.ІІІ,рег.№3183,дело №239/2009г.на нотариус с рег.№139 на НК,вписан в СВп –Ловеч с вх.рег.№2621/18.05.2009г.,акт №101,т.VІ,дело №136 от 2008г.

             При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

   Съгласно разпоредбата на чл. 135, ал. 1 ЗЗД кредиторът има право да иска да бъдат обявени за недействителни по отношение на него всички действия, с които длъжникът го уврежда. За да бъде уважен искът по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД, е необходимо да са налице предвидените в закона предпоставки, а именно: ищецът да има качеството на кредитор, увреждане на кредитора, поради което у същия е налице правен интерес от предявяване на иска, когато с действията си длъжникът намалява имуществото си, което може да осуети удовлетворяването на вземането на кредитора, вземането на кредитора да е възникнало преди датата на извършването на правното действие от длъжника,  което се атакува с иска по чл. 135 от ЗЗД, длъжникът – ответник да е извършил някакво правно, а не фактическо действие. Следваща предпоставка е длъжникът да е знаел за увреждането на кредитора при разпореждането с имота м полза на третото лице и последното да е знаело също за увреждането на кредитора, когато се касае за възмездна сделка, а когато сделката е безвъзмездна, знанието, че с нея се уврежда кредитора е достатъчно да е налице само у длъжника. Дали третото лице-  страна по безвъзмездния договор е знаело за това или не, е без значение / по аргумент на  противното от чл. 135, ал.1, изр.2 от ЗЗД/, тъй като интересът на кредитора се предпочита от закона пред интересите на третото лице, защото то е получило нещо безвъзмездно,т.е.без да престира насреща.

             Тъй като искът по чл.135 от ЗЗД е конститутивен, тежестта на доказване пада изцяло върху ищеца. От възприетата фактическа обстановка съдът приема, че ищецът безспорно е доказал качеството си кредитор.Последното не се оспорва и от ответниците,като категорично се установява и от представените писмени доказателства по делото-Договори №025ОD-М-000033 и №025ОD-М-000032/22.8.2008г.за овърдрафт по разплащателна сметка, Запис на заповед от 22.08.2008г.,изпълнителен лист от 08.06.2010г.,издаден по ч.гр.д.№3483/2010г.,Решение №1163 от 14.06.2010г. по ч.гр.д.№3483/2010г.по описа на ПлРС.В този смисъл  безспорно е установено и качеството на първата  ответница по делото С.  Н.Д.-Балтийска, която  по първия договор за кредит е солидарен длъжник, а по втория кредитополучател в качеството си на Едноличен търговец. Не се спори от страните, че сумите по кредита са усвоени  и се дължи тяхното връщане на кредитора.С представения нотариален акт №135,т.ІІІ, рег.№3138,д.№239/2009г.за дарение на недвижим имот от 18.05.2009г., е установено безвъзмездно разпореждане  на първата ответница- длъжник притежавано от нея недвижимото му имущество.Чрез извършване на отчуждителната сделка същата е намалила актива на имуществото си и обективно като последица това правно действие е довела до увреждане на кредитора-„Първа инвестиционна банка”АД.Като елемент от фактическия състав на иска увреждането е от категорията на обективните предпоставки и предоставя, че чрез извършеното правно действие длъжникът е увеличил неплатежоспособността си. В случая със сключването на процесната безвъзмездна сделка безспорно длъжникът, респективно първият ответник/в качеството си на кредитополучател и  солидарен длъжник / е намалила имуществото си, тъй като със   сключената безвъзмездна сделка в нейния партимониу не е постъпил паричния еквивалент на вещта и е намалено длъжниковото имущество, служещо съгл. чл. 133 от ЗЗД за обезпечение на неговите кредитори.  Приема се,че увреждане на кредитора е налице винаги, когато длъжникът предприема действия, с които намалява имуществото си или затруднява удовлетворяването на кредитора .В случай,че твърди обратното,ответникът следва да го докаже чрез ангажирането на доказателства по надлежния ред. В процесния случай обаче от страна на първата ответница не са представени доказателства в тази насока.

             С оглед събраните по делото доказателства съдът приема,че е налице и другата кумулативна предпоставка,обосноваваща уважаването на предявения Павлов иск,а именно- вземането на кредитора да е възникнало преди датата на извършването на правното действие от длъжника. Законът не съдържа условие вземането да е установено по своя размер и да е вече изискуемо.В тази връзка следва да се отбележи,че целта на отменителния иск е да се възпрепятствува недобросъвестният длъжник да намали възможностите за удовлетворяване на кредиторите, а такава възможност има не само когато вземането е изискуемо и установено по своя размер, а и преди да настъпи изискуемостта или преди с решение на съд да бъде то признато в определен размер. Такава възможност е напълно реална преди настъпването на изискуемостта и преди установяването на размера на вземането. Следователно нито от текста на чл. 135, ал. 1 ЗЗД, нито от целта на закона може да се направи заключение, че вземането на кредитора трябва да бъде установено по размер и да е вече изискуемо, за да може с успех да се предяви отменителният иск. От значение е вземането да предшествува по време увреждащото действие на длъжника.С оглед приетото за установено от фактическа страна,съдът намира,че банката е имала вземане срещу кредитополучателя и солидарния длъжник, което вземане е възникнало от момента на сключване на договора за кредит и предоставяне на сумата на кредитополучателя, тъй като от този момент за него възниква задължението за изпълнение на насрещното задължение за погасяване по начина и в сроковете,уговорени между страните.В този смисъл ,съдът счита,че не може да се приеме, че едва с настъпването на падежа, за кредитора-ищец  възниква вземане към ответницата и в тази връзка намира за неоснователно възражението на ответниците, че прехвърлителната сделка предхожда възникването на вземането на банката. Във всички случаи фактът на увреждането се преценява към момента на сключване на сделката, чиято недействителност се иска да бъде обявена, като в определени случаи /какъвто е настоящия/ знанието за увреждането се презумира от закона.

             Предвид безвъзмездния характер на договора за дарение не следва да се обсъжда доколко третото лице, което е страна по договора  е било добросъвестно, т.е. е знаело, че със сключването му ще се осуети или затрудни удовлетворяването на кредитора. В този случай ищецът не носи  доказателствена тежест за наличието на това условие. Както бе посочено горе, при безвъзмездните сделки интереса на кредитора е предпочетен и защитен пред интереса на третото лице, получило безвъзмездна облага без да престира нещо свое за нея. С оглед гореизложеното не следва да се обсъжда и наличието на презумпция  за знание по чл. 135, ал.2 от ЗЗД у третото лице  Н.Д.Н., конституиран като втори ответник, предвид доказаната му родствена връзка с длъжника- първи ответник и негова дъщеря.

             Съобразявайки всичко изложено по-горе съдът намира,че предявеният от  „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА”АД-гр.София, бул. ”Драган Цанков”  №37, ЕИК 831094393, представлявана от Изпълнителните директори Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев,чрез пълномощника им Люба Кирилова Белецова и Мария Илиева Митева-Петранова-юрисконсулт, адрес за призоваване: гр.Плевен, ул. ”Дойран” №138 против С.  Н.  Д.-*** и Н.  Д.  Н. *** иск с правно основание чл.135,ал.1 от ЗЗД-за обявяване за недействителен спрямо „Първа инвестиционна банка” АД-София договора за дарение на недвижим имот,сключен с НА №135, т.ІІІ,рег.№3183,дело №239/2009г.на нотариус с рег.№139 на НК,вписан в СВп – Ловеч с вх.рег.№2621/18.05.2009г.,акт №101,т.VІ,дело №136 от 2008г.,като основателен и доказан ще следва да бъде уважен.

Съдът счита направеното искане, по чл.537 ал.2 изр.3 ГПК,  за отмяна на Нотариален акт №135, т.ІІІ,рег.№3183,дело №239/2009г.на нотариус с рег.№139 на НК,вписан в СВп – Ловеч с вх.рег.№2621/18.05.2009г.,акт №101,т.VІІ,дело №136 от 2008г, за неоснователно. С иска по чл. 135 ЗЗД не се засяга обвързващата сила на увреждащата сделка в отношенията между страните, които са я сключили -длъжника и третото лице. Те продължават да бъдат валидно обвързани от нея и след уважаването на Павловия иск. Увреждащата сделка се счита несъществуваща единствено по отношение на увредения кредитор, само с оглед на това негово качеството, и то до размера на вземането му. Недействителността е относителна и ползва само този кредитор, в чиято полза е установена и не касае трети на делото лица. С уважаването на иска, кредиторът не придобива никакви вещни права над имота, предмет на атакуваната сделка, поради което искането му за отмяна на нотариалния акт на основание чл.537,ал.2,изр.3 ГПК, следва да бъде отхвърлено.

             При този изход на процеса ответниците  С.Н.Д..Балтийска и Н.Д.Н. ще следва да заплатят на ищеца „Първа инвестиционна банка”АД-София направените по делото разноски в общ размер на 1104.09лв/хиляда сто и четири лв.и девет ст/,съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК.  

             Мотивиран от горните съображения съдът

 

                                          Р   Е   Ш   И   :

 

             ОБЯВЯВА  ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА”АД-гр.София, бул. ”Драган Цанков”  №37, ЕИК 831094393, представлявана от Изпълнителните директори Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев  договор за дарение  на недвижим имот,сключен с Нотариален акт №135, т.ІІІ,рег.№3183,дело №239/2009г.на нотариус с рег.№139 на НК,вписан в СВп. – Ловеч към АВп. с вх.рег. №2621/ 18.05.2009г.,акт №101,т.VІІ,дело №136 от 2008г.,по силата на който С.  Н.  Д.-***,ЕГН:********** е дарила на своя баща Н.  Д.  Н. *** ,ЕГН:********** следния недвижим имот,а именно:

   -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ  В СГРАДА с предназначение: жилище, апартамент № 20 (двадесет) с идентификатор № 43952.506.397.1.11, находящ се в гр. Ловеч, на ул.„Тодор Каблешков" № 1, вход „А", на IV етаж, в жилищен блок„Рила"-сграда №1,разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.506.397, със застроена площ на жилището 61, 56 кв. м.,  състоящ се от :спалня, дневна, бокс, баня, тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: № 43952.506.397.1.12; № 43952.506.397.1.10;под обекта:№43952.506.397.1.8, над обекта:№ 43952.506. 397.1.14, заедно с прилежащите към него: Избено помещение № 17 (седемнадесет) с площ от 5, 90 кв. м., при съседи: улица, Вълчо Денчев, И. Дряновски, Таванско помещение № 22 (двадесет и две) с площ 10,70кв.м., при съседи: улица, Печо Българенски, Иван Петров, и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот.

             ОТХВЪРЛЯ искането на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА”АД-гр.София,с правно основание чл.537,ал.2,изр.3 от ГПК за отмяна на Нотариален акт №135, т.ІІІ,рег.№3183,дело №239/2009г.на нотариус с рег. №139 на НК,вписан в СВп. – Ловеч към АВп. с вх.рег. №2621/ 18.05.2009г., акт №101,т.VІІ,дело №136 от 2008г.,като неоснователно.

             ОСЪЖДА С.  Н.  Д.-***,ЕГН:********** и Н.  Д.  Н. *** ,ЕГН: **********  да заплатят на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА”АД-гр.София, бул. ”Драган Цанков”  №37, ЕИК 831094393, представлявана от Изпълнителните директори Мая Любенова Георгиева и Йордан Величков Скорчев, направените по делото разноски в общ размер на 1104.09лв/хиляда сто и четири лв.и девет ст/.

             Решението подлежи на обжалване пред Ловешки ОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

             На основание чл.7,ал.2 от ГПК препис от решението да се връчи на всяка от страните.

 

     

                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ: