Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

град Ловеч, 05.10.2011 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, осми наказателен състав в открито заседание на двадесети и седми септември, две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАНКА ВУТОВА

 

при секретаря: Д.Г., като разгледа докладваното от съдията НАХД №1047 по описа за 2011 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            С Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №0017362 на ОД на МВР Ловеч на Т. *** 5 ти километър, ЕИК 102930074 е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, за това, че на 25.04.2011 год. в 10.05 часа на ПП І - 4 км. 65+700 с МПС Фолксваген Туран с регистрационен номер А1998КТ е извършено нарушение за скорост №10054000014, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №003059047ВВВ. Посочено е, че при разрешена скорост от 60км.ч. е установена скорост от 95 км.ч., като е налице превишаване на разрешената скорост с 35 км.ч.

            Недоволен от Електронния фиш останал жалбоподателят Б.А.Т., като управител на „Т. – 95”ООД, който го обжалва в срок чрез адв. П. от БАК, и излага, че в сроковете по чл.189, ал.6 от ЗДвП е направено възражение,   в което жалбоподателят е заявил, че е направил декларация по чл.189, ал.5 от ЗДвП, чрез посочване на водача на МПС извършил нарушението. Излага, че към възражението са приложени писмени доказателства от които е видно, че лице руски гражданин имащо собственост в Република България е управлявало собственото на жалбоподателят МПС по силата на договор за наем на МПС. Посочено е, че с тези действия жалбоподателят е изпълнил задължението законовото си задължение за посочване на нарушителя на процесния електронен фиш. Излага, че независимо от представените писмени доказателства Директора на ОД на МВР Ловеч е отказал анулирането на електронния фиш, издаден срещу жалбоподателят. Излага, че в отговора в нарушение на закона е посочено, че срокът на обжалване на електронния фиш продължава да тече от датата на получаване на същия – 27.05.2011 год., което становище противоречело на чл.189, ал.8 от ЗДвП, където е посочено, че сроковете за обжалване на електронния фиш по ЗАНН, в случаите на отправено възражение по реда на чл.189, ал.6 от ЗДвП започват да текат от датата на получаването на отказа по чл.189, ал.7 от ЗДвП. Излага, че в случая жалбата е поцесуално допустима и моли да бъде разгледана от съда. Излага, че лицето адресат на процесния фиш е изпълнило задължението си по чл.189, ал.5 от ЗДвП и е посочило водача на МПС, който е извършил административно нарушение, констатирано к този електронен фиш. Излага, че към декларацията са представени писмени доказателства , които не са съобразени от административно наказващия орган. Излага, че преценката на представените доказателства сочи, че друго лице е автор на административното нарушение, поради което мило съда да отмени атакувания електронен фиш. 

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява.

Ответникът – ОД на МВР Ловеч, редовно призовани се представляват от юриск. Радков, който моли съда да постанови решение с което  отхвърли жалбата като неоснователна и незаконосъобразна. Излага, че органа на МВР в случая при изпълнение на своите задължения стриктно е спазвал ЗДвП. Излага, че по безспорен начин видно от снимковия материал е установено МПС, с което е извършено нарушението. Излага, че след като е установен собственика съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП му  е съставен електронни фиш и е изпратен на известния адрес. Излага, че собственика след като  е получил електронният  фиш е изпратил до директора на ОД на МВР Ловеч възражение, с което е искал отмяна на ел. фиш и издаването на такъв на посочено от него лице като водач на МПС, като е бил изпратен и договор за наем на автомобила. Излага, че след като е разгледано възражението и представения договор органа е счел, че не са  налице законовите изисквания  посочени в чл.189 ал.5 от ЗДвП за анулиране на електронния  фиш и съставяне на друг такъв  на посочения водач. Излага, че закона задължава собственика на автомобила да представи писмена декларация с данни за лицето, което е извършило нарушението и копие от свидетелството за управление на МПС. Излага, че в случая няма попълнена декларация още по малко имало предоставено копие на свидетелството за управления на МПС на съответния водач. Излага, че Органа е преценил, че няма основание за отмяна на ел. фиш и не го е отменил. Излага, че законодателството на Р България важи за всички пребиваващи на нейната територия лица, и че собственика  е длъжен да го познава и вземе необходимите мерки за предотвратяване нарушения по ЗДвП и санкциониране  на водачите на които дават автомобили. Излага, че собственика на л.а. не  е направил това, но че закона бил категоричен, че отговорност се носи от всеки. Моли съда да остави без уважение  жалбата и потвърди електронния фиш. 

            При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е процесуално допустима, но по същество е неоснователна.

            Съдът намира, че при издаването на обжалвания електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средства не са допуснати сочените в жалбата и писменото становище нарушения. От формална страна електронния фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП реквизити. В издадения електронен фиш е описано точно извършеното административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, като е посочено, че МПС се е движило със скорост от 95 км/ч при ограничение на скоростта 60 км/ч, с превишение от 35 км/ч. Посочено е и мястото на извършване на нарушението - ПП-І-4, км.65+700. Нарушението е безспорно установено от приложената разпечатка от техническото средство и приложения снимков материал, като същата е годно доказателствено средство.

            В хода на съдебното производство не бяха събрани доказателства, установяващи различни от посочените факти.

            Безспорно установено е по делото, че заснетия с превишена скорост л.а. е бил засечен с техническо средство -  система за контрол на скоростния режим SITRAFFIC Lynx ERS 400 ID №003059047ВВВ, одобрен на 06.10.2009 год., със срок на валидност до 06.10.2019 година, който фиксира скоростта на превозното средство, регистрационен номер, датата и точния час, посоката на движение и др. В тази връзка по делото са приети и вложени като доказателство по делото - удостоверение за одобрен тип средство за измерване №09.10.4823 издаден от БИМ на 09.10.2009 год., писмо с изх. №504/15.06.2010г. на Сименс ЕООД, Протокол за проверка №02-ПД/23.03.2011 год. на ГД „МИУ”, схема за контрол на скоростта с техн. средство с Вх. №26723/17.06.2011 год., от който се установява по безспорен начин техническата годност на използваното в случая техническо средство.

            Неоснователно е възражението на жалбоподателят, че неоснователно въпреки представените доказателства /копие от нотариален акт и Договор за наем на автомобил №0011/ Директора на ОД на МВР Ловеч е отказал анулирането на електронния феш, издаден срещу жалбоподателят.  Разпоредбата на чл.189, ал.5 от ЗДвП регламентира, че „Електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.”. Видно от събраните по делото писмени доказателства в това число писмо с рег. №57495/27.09.2011 год. на ОД на МВР Ловеч, сектор ПП, собственикът на процесния л.а. не е изпълнил задълженията си по чл.189, ал.5 от ЗДвП, като в дадения от закона срок, както и към настоящия момент не е подал писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. Приложените по делото Възражение от жалбоподателят, копие от нотариален акт и копие от договор за наем на автомобил №0011, по никакъв начин не са освободили жалбоподателят от задължението визирано в закона, поради което правилно Директора на ОД на МВР гр. Ловеч е отказал да анулира процесния електронен фиш.   В настоящия случай административното наказание е наложено на собственика на л.а. като това е юридическото лице – Т. ***. С оглед на това именно тук се проявява значението на факта за знанието или не на определени факти, обуславящи вината на двата вида правни субекта – физически и юридически лица. За първите в производството по ЗАНН и препращащата норма на чл.11 от същия закон към Общата част на НК  - незнанието на фактически обстоятелства е свързано с умисъла по извършване на деянието, а при вторите не се изследва въпросът за вината, тъй като санкцията се налага при просто неизпълнение на задължение към държавата или общината. 

            Съдът намира, че в случая действително е допуснато нарушение на чл.189, ал.7 от ЗДвП, регламентиращ, че „Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно - на отказа за анулиране на фиша”, като видно от приложените по делото писмени доказателства Директорът на ОД на МВР гр. Ловеч в случая е изпратил уведомлението по чл.189, ал.7 от ЗДвП адресирано до юридическото лице, а не до законния представител на юридическото лице. Това нарушение обаче не е от категорията на съществените процесуални нарушения и само по себе си не може да обоснове отпадането на административно наказателната отговорност на жалбоподателят. Това нарушение по никакъв начина не е ограничило правото на защита на юридическото лице. Видно от събраните по делото писмени доказателства законния представител на дружеството е разбрал за уведомлението по чл.189, ал.7 от ЗДвП и е упражнил правата си депозирайки в срок настоящата жалба пред съда.      

            При определяне на наказанието наказващият орган е съобразил правилно основанието за налагането му и е наложил единственото предвидено в закона наказание за това нарушение.

            По изложените съображения съдът намира, че обжалвания електронен фиш е законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден.

            Водим от гореизложеното и на основание  чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

           

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш  - Серия К №0017362 на ОД на МВР Ловеч, с който на Т. *** 5 ти километър, ЕИК 102930074, на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 150.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на ЗВАС в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

                             

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :