РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2012г. до 31.3.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 2198/2011, VII състав

Развод и недейств. на брака

Н.Д.Й.

С.Х.Й.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 06.06.1999 г., в гр. Ловеч, с Акт № 89/06.06.1999 г. на Община-Ловеч, между Н.Д.Й. ***, ЕГН **********, и С.Х.Й. ***, ап. 4, ЕГН **********, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.  УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК:  1. Упражняването на родителските права върху детето ХРИСТИЯН НАЙДЕНОВ Й., ЕГН **********, се предоставя на бащата Н.Д.Й., а на майката С.Х. се определя следния режим на лични контакти: всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя /с преспиване/, половината от всички училищни ваканции, по един месец през лятото, когато това време не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.   С.Х. ще заплаща на Н.Й., като баща и законен представител на детето ХРИСТИЯН НАЙДЕНОВ Й., по 80.00 лв. /осемдесет лева/ месечна издръжка, считано от 31.01.2012 г., ведно със законната лихва от тази дата, до настъпване на законна причина за прекратяване или изменяване на издръжката.  Упражняването на родителските права върху детето НЕВЕЛИН НАЙДЕНОВ Й., ЕГН **********, се предоставя на майката С.Х., а на бащата Н.Й. се определя следния режим на лични контакти: всяка първа и трета събота и неделя от месеца /с преспиване/, половината от ваканциите след като започне училище и след навършване на 6 години, по един месец през лятото, когато това време не съвпада с платения годишен отпуск на майката.  Н.Й. ще заплаща на С.Х., като майка и законна представителка на детето НЕВЕЛИН НАЙДЕНОВ Й., по 70.00 лв. /седемдесет лева/ месечна издръжка, считано от 31.01.2012 г., ведно със законната лихва от тази дата, до настъпване на законна причина за прекратяване или изменяване на издръжката.  2. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Ловеч, блок 310, вх. “Г”, ап. 16, собственост на родителите на С.Х., се предоставя за ползване на нея и малкото дете.   3. След прекратяване на брака, жената ще носи предбрачното си фамилно име НЕДКОВА.  4. Разноските по делото остават в тежест така, както са направени, като окончателната държавна такса ще се заплати от С.Х., а таксата върху размера на издръжката, ще се заплати от всяка от страните в размер както се дължи.   5. Двамата съпрузи няма да си дължат взаимно издръжка.   6. Съпрузите нямат подписано брачно споразумение.   7. Всички кредити към банки, физически лица и всякакви кредитни институции, всеки ще погасява така, както ги е направил.   8. Относно местоживеенето на децата: Християн ще живее на адреса на бащата: гр. Ловеч, ул. „Цар Иван Александър” № 23, а Невелин ще живее на адреса на майката: гр. Ловеч, блок 310, вх. “Г”, ет. 6, ап. 16.  С това споразумение страните уреждат предвидените задължителни последици от прекратяване на брака по чл. 51 от СК, а по отношение придобитите по време на брака недвижими имоти и движими вещи, последиците ще се решават с доброволна или съдебна делба.  ОСЪЖДА С.Х.Й., с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 15.00 лв. /петнадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса за прекратяване на брака, и сумата 57.60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за голямото дете. ОСЪЖДА Н.Д.Й., с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 50.40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за малкото дете. 

2

НАХД No 589/2011, II състав

По ЗД по пътищата

М.В.Ц.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 18.10.2011г., в законна сила от 1.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 509/29.12.2010 год. на Николай Васков Недялков,ВНД началник на сектор ПП-Ловеч към ОД на МВР-Ловеч,с което е наложена на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ глоба в размер на 400 лева на М.В. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.259,ал.1,т.1 от КЗ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

3

НАХД No 1937/2011, VIII състав

По ЗД по пътищата

Г.С.Г.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 9.2.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Н.П.№4459/11/06.06.2011 год. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП – Ловеч към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 1687 от 02.08.2010 год., В ЧАСТТА, в която са наложени на Г.С.Г.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, наказание „лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца”, и на основание Наредба №І-1959 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки по чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА В ЧАСТТА, в която са наложени на Г.С.Г.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, наказание „Глоба в размер на 150.00 лева” за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

4

НОХД No 24/2012, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

З.Ю.И.

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 1.3.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ З.Ю.И., ЗА ВИНОВЕН поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.7, във вр.чл.194, ал.1 и чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила.Причинените имуществени вреди са възстановени. Веществените доказателства няма.На осн. чл.189, ал.З от НПК, СЕ ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия И., с горната самоличност, направените разноски в размер на 90.00 лева, които да заплати по сметка на ОД на МВР – Ловеч. На осн. чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 24/2012г., по описа на ЛРС, срещу подсъдимият З.Ю.И..
З.Ю.И.
ЗА ВИНОВЕН в това че на неустановена дата през периода 01.09.2011г.-05.09.2011г., в с.Дренов, Ловешка област, при условията на повторност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот-счупване на стъкло на врата отнел чужда движима вещ-1 бр. резачка марка „BUDGET" с червен корпус модел ВКS 2040, кабел с дължина 60.00 метра, чанта за багаж с четири колела, котлони,две скари,горна част на печка и капаче за сифон на обща стойност 286,09 лева от владението на И.Г.П. ***, без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.7, във вр.чл.194, ал.1 и чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца.  На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. 

5

Гражданско дело No 631/2010, V състав

Искове по КТ за отмяна на уволнение

А.Г.Е.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 28.6.2010г., в законна сила от 2.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО уволнението на А. Г. Е.,ЕГН:**********,***,извършено със Заповед №№394/18.03.2010г.на Гл.Изпълнителен директор на "СПАРКИ ЕЛТОС "АД -гр.Ловеч,с която на основание чл.328,ал.1,т.2 от КТ е прекратено трудовото правоотношения с ищцата,считано от 22.03.2010г.и ОТМЕНЯВА посочената заповед като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ВЪЗСТАНОВЯВА А. Г. Е. ,с горните данни,на заеманата от нея преди уволнението длъжност-"ДЕЛОВОДИТЕЛ",звено:сектор "Помощен персонал" при "СПАРКИ ЕЛТОС"АД-Ловеч,ако се яви в двуседмичен срок при работодателя от съобщението,че е възстановена.  ОСЪЖДА "СПАРКИ ЕЛТОС"АД,ЕИК:820147084,със седалище и адрес на управление:гр.Ловеч,ул."Кубрат"№9, представлявано от НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КЪЛБОВ и ПЕТЪР МИНКОВ АТАНАСОВ, заедно и поотделно,ДА ЗАПЛАТИ на А. Г. Е. ,с горните данни,обезщетение по чл.225,ал.1 от КТ в размер на 1077.36/хиляда и седемдесет и седем лв.и 36ст/-обезщетение за времето,през което е останала без работа за периода от 22.03.2010г.до 14.06.2010г,а иска за разликата до пълния претендиран размер от 2280.00лв.,като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА "СПАРКИ ЕЛТОС"АД,ЕИК:820147084,със седалище и адрес на управление:гр.Ловеч,ул."Кубрат"№9, представлявано от НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КЪЛБОВ и ПЕТЪР МИНКОВ АТАНАСОВ, заедно и поотделно,ДА ЗАПЛАТИ на А. Г. Е. ,с горните данни направените по делото разноски в размер на 200.00/двеста лв./ 

6

Гражданско дело No 2446/2010, V състав

Искове по СК

К.Д.М.,
Х.К.К.,
С.К.Б.

Т.Х.В.

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 14.7.2011г., в законна сила от 2.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между ищците К. Д. М., ЕГН:**********,***,Х.К. К.,ЕГН:**********,***, С.К.Б.,ЕГН:**********,*** и ответницата Т. Х. В.,***, ЕГН:********** ,че придобитият по време на брака между Т.Х.В. ,с горните данни,и К.Х. К.,ЕГН:********** недвижим имот -Апартамент № 19 /деветнадесет/, находящ се в гр. Ловеч,ж.к. „Червен бряг", в жилищен блок № 111 /сто и единадесет/, вход А, на VII /седми/ етаж, със застроена площ от 60, 80 кв.м /шестдесет цяло и осемдесет стотни кв.м/, състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня с клозет, коридор и тераси, с изложение югоизток, при граници и съседи: двор, стълбище, Мариана и Пенчо Троански, Лиляна и Тодор Маринови, отдолу - Стефан Пенков, отгоре - общински апартамент, заедно с избено помещение № 7 /седем/ и ведно с 0,73048 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общински УПИ I - 4861 /първи-четири хиляди осемстотин шестдесет и едно/ в кв. 322 /триста двадесет и две/ по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг", по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.504.128.37.19 /четири три девет пет две точка пет нула четири точка едно две осем точка три седем точка едно девет/, находящ се в сграда № 37, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.504.128,предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500, Червен бряг, бл. 111, вх. А, ет. 7, ап. 19, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43852.504.128.37.20, 43952.504.128.37.18, под обекта: 43952.504. 128.37.16, над обекта: 43952.504.128.37.22 е бил лична собственост на К.Х.К. поради пълна трансформация на негово лично имущество в придобития процесен имот.  ОСЪЖДА Т. Х. В.,***,ЕГН:********** ДА ЗАПЛАТИ на КРИСТАЛИ НА Д. М.,ЕГН:**********,*** сумата от 670.00лв/шестотин и седемдесет лв/,, представляваща сторени по делото разноски.  ОСЪЖДА Т. Х. В. ,с горните данни,ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд-гр.Ловеч сумата от 103.68лв/сто и три лева и 68ст/, представляваща дължима държавна такса. 

7

Гражданско дело No 553/2011, IV състав

Облигационни искове

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 2.2.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА – ЛОВЕЧ ,п.к. 5500 ул. „Търговска” №22, да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС” АД ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ********** , адрес (седалище/ адрес управление):гр.София, район,бул. „Черни връх” №51Д , представлявано от зак.п-л :С.Х.С. ,чрез пълномощник : юриск. МАЯ ИЛИЕВА ГЪОРОВА, на основание, чл. 213,ал.1,изр.1 във вр. с чл.49/50 и 86 от ЗЗД,сумата общо 991,52 лева,включваща : 774,00 лева – главница , представляваща изплатено обезщетение по щета ; сумата 217,52 лева – законна лихва за забава върху тази сума , за периода от датата на падежа - 04.11.2008 г. до подаване на иска - 04.04.2011г. ,ведно със законната лихва върху главницата – 774,00 лева,начиная от датата на подаване на исковата молба – 04.04.2011 г., до окончателното изплащане на сумата, а иска по чл.86 от ЗЗД до пълния претендиран размер на сумата: 217,85 лева и за периода от 03.11.2008 г. до 04.11.2008 г. ,като неоснователни и недоказани , отхвърля. ОСЪЖДА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС” АД, с горните данни , да заплати по сметка на ЛРС сумата 50,00 лева – д.т. на осн. чл.72 от ГПК във вр. с чл. 1 от Тарифа за ДТ по ГПК. ОСЪЖДА ОБЩИНА – ЛОВЕЧ ,с горепосочените данни, да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС” АД, с горните данни, сумата 279,90 лева , представляващи съдебно-деловодни разноски пред настоящата инстанция, изчислени по съразмерност съобразно уважения размер на иска. 

8

Гражданско дело No 236/2012, V състав

Развод по взаимно съгласие

С.Т.Т.,
С.И.Г.

 

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 2.3.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между С.И.Г., ЕГН:**********,*** и С.Т.Т.,ЕГН:**********,***,адрес за призоваване:гр.Ловеч, ул.”Търговска” №22, ет.4, кантора 403 с акт №0011 от 23.02.2009г.на Община-Ловеч граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.   УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение,както следва: 1. След прекратяване на брака съпругата С.И. Г. да носи предбрачната си фамилия ГАНЕКОВА и се именува С.И. ГАНЕКОВА 2. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ-апартамент,находящо се в гр.Ловеч,област Ловеч, ж.к.«Младост»,ж.бл.302,вх.А,ет.2,ап.5,лична собственост на съпругата С.И. ГАНЕКОВА да се ползва от нея. 3. Съпрузите не си дължат взаимно издръжка един на друг. 4. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ  С.И.Г., ЕГН:**********,***«Младост», ж.бл. 302, вх.А, ет.2, ап.5 ПОЛУЧАВА В ДЯЛ И СТАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК на: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №16002.68.86 (шестнадесет хиляди и две,точка, шестдесет и осем, точка, осемдесет и шест) по КККР на с. ГОРАН, община ЛОВЕЧ, област ЛОВЕЧ, одобрена със Заповед № РД-18-70/01.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК- София, находящ се на ул. «Осъм» № 11, с площ 1822 (хиляда осемстотин двадесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, (до 10 м), стар идентификатор:86(осемдесет и шест), квартал:43 (четиридесет и три), парцел: ІХ (девети), при съседи:16002.68.504,16002.68.463, 16002.68.85, 16002.68.476, заедно с построените в поземления имот:СГРАДА с идентификатор № 16002.68.86.1 (шестнадесет хиляди и две,точка, шестдесет и осем, точка, осемдесет и шест, точка, едно), застроена площ: 55 (петдесет и пет (кв. метра, брой етажи:1(един), предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна,СГРАДА с идентификатор № 16002.68.86.2 (шестнадесет хиляди и две,точка, шестдесет и осем, точка, осемдесет и шест, точка, две), застроена площ: 45 (четиридесет и пет (кв. метра), брой етажи:1(един), предназначение: Хангар, депо, гараж, СГРАДА с идентификатор № 16002.68.86.3(шестнадесет хиляди и две,точка, шестдесет и осем, точка, осемдесет и шест, точка, три), застроена площ: 100 (сто) кв. метра, брой етажи:1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда. Данъчната оценка на целия имот е 6116.40лв,съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264,ал.1 от ДОПК №ДО 004225/26.01.2012г.на ДМДТ при Община-Ловеч,а на ? ид.част-3058.20лв. Съпругът С. Т. Т. няма претенции за парично уравнение на дяловете. 5.Съдебно-деловодните разноски,включително и следващите се държавни такси,се поемат изцяло от съпруга С. Т. Т., ЕГН: **********,***. С това споразумение съпрузите ликвидират всички лични и имуществени отношения помежду им и нямат претенции един към друг за вбъдеще.  ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40.00лв/четиридесет лв/, като ОСЪЖДА С.Т.Т.,ЕГН:**********,***,адрес за призоваване:гр.Ловеч, ул.”Търговска” №22, ет.4, кантора 403 да заплати по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 15.00/петнадесет/лева,   ОСЪЖДА С.Т.Т.,с горните данни, да заплати по сметка на Ловешки РС държавна такса за споразумението относно имуществените отношения в размер на 61.16лв/шестдесет и един лева и 16ст/. 

9

НАХД No 1258/2011, III състав

Административни дела

ИНТЕР 1-ГРУП ООД

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 15.12.2011г., в законна сила от 2.3.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210/2010 год. на Калоян Илиянов Кръстев – Председател на Държавната комисия по хазарта, с което на основание чл. 91 ал.2 от Закона за хазарта на „ИНТЕР – 1 ГРУП” ЕООД с ЕИК 110566414 със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул. „Търговска” №70, представлявано от управителя Р.В.А. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл. 12 от Общите задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, приети от ДКХ на основание чл.18 ал.1 т.4 от Закона за хазарта като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция на 500 лева.

10

НАХД No 1717/2011, VIII състав

Административни дела

ВЕЛУР АД

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 20.12.2011г., в законна сила от 2.3.2012г.
  ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13885/17.06.2011 год. на Цветанка Боянова Недева – и.д. Директор на ТД на НАП – гр. Велико Търново, оправомощена със Заповед № ЗЦУ – 28/06.01.2010 год. на Изпълнителния директор на НАП, с което е наложена на АД „Велур” гр. Ловеч, БУЛСАТ 820174315, представлявано от Георги Петров Панайотов, ЕГН **********, на основание чл.53, ал.1 и 2 във вр. с чл.27 и чл.83 от ЗАНН и чл.185, ал.1 от ЗДДС – имуществена санкция в размер на 500.00 лв., за нарушение на чл.25, ал.1, във вр. с чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 год. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, /обн. ДВ бр. 106 от 2006 год./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. НП-отменено

11

НАХД No 1902/2011, III състав

По ЗД по пътищата

Г.П.Д.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4410/11 от 06.06.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Г.П.Д. с ЕГН ********** ***, на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и са му отнети 10 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4410/11 от 06.06.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Г.П.Д. с ЕГН ********** ***, на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

12

НАХД No 1925/2011, II състав

По ЗД по пътищата

С.К.Б.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 6.2.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
НП-изменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4286/10.12.2010 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в частта,с която е наложено на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.6 от ЗДвП наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и на основание Наредба №Із-1959 год. на МВР са отнети 12 контролни точки на С.К.Б. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4286/10.12.2010 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в останалата част,като законосъобразно

13

НАХД No 41/2012, VIII състав

По ЗД по пътищата

Т.С.Г.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 9.2.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5785/11/23.08.2011 год. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 1687 от 02.08.2010 год., с което са наложени на Т.С.Г.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.6 във вр. с чл.188 от ЗДвП, глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, и на основание Наредба №І-1959 на МВР са й отнети общо 12 контролни точки по чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.2 във вр. с чл.188 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

14

НОХД No 74/2012, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.М.Ц.

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 16.2.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.Ц., ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл. 194, ал. 1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца лишаване от свобода, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.3 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК да е извършил деянието чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години от влизане на присъдата в сила.ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.Ц. с горната самоличност да заплати на В.Д.Н. ***3.16 лв. обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.08.2010 г. до окончателното й изплащане.ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.Ц. с горната самоличност да заплати сумата от 60 лв. по сметка на ОД на МВР Ловеч разноски по делото и на ЛРС сумата от 50 лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Д.М.Ц.
ВИНОВЕН в това, че за времето от 26.03.2010 година до 26.08.2010 година, в гр. Ловеч от частен дом на ул. "Клокотница" № 4, отнел чужди движими вещи - самоделно направен токоизправител 12V за зареждане на акумулаторна батерия, мостов кабел със сечение 4 кв.мм. с дължина 40 м., 2 бр. ел.удължители от трижилен кабел 2 кв.мм. с дължина по 20 м. всеки, намотки от меден проводник от електромотори с тегло 4 кг., свредла за метал с диаметри от 3-10 мм - 30 бр., потапяща водна помпа производство гр. Троян, комплект кабели за подаване ел. ток на лек автомобил със щипки, 3 бр. медни тави с диаметър 40 см, дълбоки 6 см. всяка, 3 бр. алуминиеви тави правоъгълни 60/40 см. с дълбочина 8 см. всяка, 2 бр. медни котли с вместимост 20 литра и 10 литра, меден тиган с диаметър 36 см. и дълбочина 10 см., домашна ракия 20 литра, вино 14 литра, 1 бр. токоизправител 12V, фабрично производство, български, 1 бр. брадва с дръжка, 1 бр. гидория- ключове с елементи от 8-32 мм. всичко на обща стойност 663,16 лева /шестстотин шестдесет и три лева и шестнадесет стотинки/, от владението на В.Д.Н. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал. 1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца лишаване от свобода, като го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.195, ал.1, т.3 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК да е извършил деянието чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години от влизане на присъдата  
Мотиви от 8.3.2012г.

15

НОХД No 315/2012, I състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Т.М.М.

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 2.3.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение.ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Т.М.М. , ЗА ВИНОВЕН поради което и на основание по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" , предл.1-во от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 2/две/ години и 6/шест/ месеца, като подсъдимия М. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.  - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 2/две/ години и 6/шест/ месеца.   - по чл. 42а, ал.2, т.6 НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно за срок от 3/три/ поредни години.  
Т.М.М.
за това, че около 16,30 ч. на 10.10.2011 г. на територията на гр. Ловеч, по бул. „Мизия" с посока на движение ж. к - с „Здравец" - кръгово кръстовище „Салито", в едногодишен срок от наказването му по административен ред /с Наказателно постановление №426/08.10.2010 г. на Началника на РУ „Полиция" -Угърчин, влязло в сила на 23.10.2010 г./ за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, управлявал лек автомобил „БМВ 316И" с рег. № ЕН 5299 ВА, собственост на Соня Иванова Лазарова от с. Рупци, Плевенска област, без съответното свидетелство за управление на МПС /неправоспособен/, поради което и на основание по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" , предл.1-во от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 2/две/ години и 6/шест/ месеца, като подсъдимия М. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.  - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 2/две/ години и 6/шест/ месеца.   - по чл. 42а, ал.2, т.6 НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно за срок от 3/три/ поредни години.  

16

НОХД No 338/2012, I състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Д.

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 2.3.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.И.Д., ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл.343б,ал.2 и чл.54 от НК му бъде НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.53, ал.3 от НК, не налага по-лекото наказание – глоба. На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца, като на осн. чл.59, ал.4 от НК , да бъде приспаднато времето , през което подсъдимия е бил лишен от правото да управлява МПС, считано от 13.12.2011 г.
М.И.Д.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.12.2011 г.,около 02.45 часа,в гр.Ловеч,ж.к. Младост , управлявал МПС- собствен лек автомобил марка "Фолксваген Голф" , с рег.№ ОВ 1979 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда - 1,65 на хиляда,установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване-протокол за химическа експертиза №343 от 16.12.2011 г.на СХЛ при О Д на МВР Ловеч, след като е осъден с влязла в сила присъда /протоколно определение/ по НОХД №624/2009 г. на Районен съд гр.Ловеч,влязла в сила на 09.06.2009 г. за престъпление по чл.343б,ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б,ал.2 и чл.54 от НК му бъде НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила.  На основание чл.53, ал.3 от НК, не налага по-лекото наказание – глоба.  На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от 7 /седем/ месеца, като на осн. чл.59, ал.4 от НК , да бъде приспаднато времето , през което подсъдимия е бил лишен от правото да управлява МПС, считано от 13.12.2011 г.  

17

НАХД No 345/2012, VII състав

По УБДХ

 

З.А.Р.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
НП-потвърденоНАЛАГА на З.А.Р., роден на *** г. в гр. Ловеч, постоянен адрес:***, живущ на същия адрес, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование, не работи, ЕГН **********, административно наказание "ГЛОБА" в размер на 100.00 лв. /сто лева/, затова, че на 01.03.2012 г., около 04.00 часа сутринта, в гр. Ловеч, ул. “Бачо Киро” № 7 и ул. “Пано Рогозаров” № 175, извършил непристойни действия и нарушил обществения ред и спокойствие, като по този начин осъществил състава на чл. 1 ал. 2 от УБДХ.
З.А.Р.
Мотиви от 1.3.2012г.

18

Гражданско дело No 201/2012, IX състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛОВЕЧ

М.Д.С.

Председател и докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 21.2.2012г., в законна сила от 3.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция “Социално подпомагане” Ловеч за вземане мярка за закрила – “социална услуга – резидентен тип” и настаняване на детето М.Д.Б., с ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип 1 Ловеч за срок от една година.

19

НАХД No 546/2011, III състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.М.И.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 15.7.2011г., в законна сила от 5.3.2012г.
ПРИЗНАВА И.М.И. ***, ЗА НЕВИНОВЕН , като случая е маловажен, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.2 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с чл.235 ал.1 пр.5 от НК.
И.М.И.
ЗА НЕВИНОВЕН в това около 11,00 часа на 15.04.2010г. в землището на с. Каленик, Ловешка област, в района на км. 41,000 на третокласен път ІІІ-3005 /с. Катунец - с. Радювене/, с редовно писмено позволително /Позволително за сеч и извоз, серия К, №0050468/12.01.2010г. на Държавно горско стопанство -Ловеч за имот с кад №399098, Отдел №28 „А", находящ се в землището на с. Радювене, Ловешка област/ извън указаните в него места /временен склад в местността „Крушата", указан по схема за усвояване на насаждението в Технологичен план от 20.11.2009г., утвърден от Директора на ДГС – Ловеч/ посредством Георги Няголов Няголов от с. Баховица, Ловешка област и Ивайло Красимиров Димитров от гр. Ловеч, да е извозил с товарен автомобил „ЗИЛ 157", с рег. № ОВ 5430 АК, собственост на „Аксиома" ЕООД - Ловеч от имот с кад. №399098, отдел 28 „А", находящ се в землището на с. Радювене, Ловешка област, представляващ горски фонд, 10 /десет/ пространствени метра дърва за огрев от благун и цер с обща пазарна стойност в размер на 420 лв., като случая е маловажен, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.2 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с чл.235 ал.1 пр.5 от НК.
Мотиви от 15.7.2011г.

20

НАХД No 1871/2011, III състав

По ЗД по пътищата

В.Д.С.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 13.2.2012г., в законна сила от 5.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4598/11 от 09.06.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на В. ***, на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и са му отнети 10 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4598/11 от 09.06.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на В. ***, на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

21

НАХД No 17/2012, II състав

По ЗД по пътищата

Д.Г.Д.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 5.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №0110405 на ОД на МВР-Ловеч,с който е наложена на основание чл. 189,ал.4,във връзка с чл.182,ал.2,т.4 от ЗДвП глоба в размер на 150 лева на Д.Г.Д. ***,ЕГН:********** за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН

22

Гражданско дело No 1929/2010, V състав

Други дела

И.М.И.,
В.Ц.И.

СТАВЕН АД СЛИВЕН

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 25.1.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
ОСЪЖДА ,на основание чл.108,ал.1 от ЗС, „СТАВЕН”АД,със седалище и адрес на управление:гр.Сливен,ул.”Добри Чинтулов”№16, ЕИК: 200780812,представлявано от Изпълнителния директор Стайко И. Стайков ,да предаде на И. М. И.,ЕГН:**********,с постоянен адрес:*** и на В. Ц. И. ,ЕГН:**********,с постоянен адрес:гр.Видин,к-с.”Вида”,бл.3,вх.В,ет.2,ап.50 ,владението върху следните земеделски земи,находящи се в землището на с.Брестово,обл.Ловеч,а именно: 1./Поземлен имот- нива с площ от 2. 702 дка /два дка седемстотин и два кв.м/, пета категория, в местността „Чурковец", представляващ имот № 06536.196.19 /нула шест пет три шест точка едно девет шест точка едно девет/, по КВС на землище Брестово, при граници: имот № 06536.196.18 - нива, имот № 06536.196.12 - нива, имот № 06536.196.13 - нива, имот № 06536.196.22 - за селскостопански горски ведомствен път, имот№ 06536.196.20-нива 2./-Поземлен имот - овощна градина с площ от 1.301 дка /един дка триста и един кв.м/, от които 1, 096 дка- четвърта категория и 0, 204 дка - седма категория, в местността „Няговца", представляващ имот № 06536.171.16 /нула шест пет три шест точка едно седем едно точка едно шест/ по КВС на землище Брестово, при граници: имот № 06536.171.34 - овощна градина, имот № 06536.171.33 - овощна градина, имот№ 06536.171.15 -овощна градина, имот№ 06536.170.40 -за селскостопански горски ведомствен път, имот № 06536.171.32 - овощна градина, имот № 06536.171.17- овощна градина;  3./-Поземлен имот-нива с площ от 3. 200 дка /три дка и двеста кв.м/, пета категория, в местността „Сопот", представляващ имот № 06536.53.6 /нула шест пет три шест точка пет три точка шест/ по КВС на землище Брестово, при граници: имот № 06536.52.20 - за селскостопански горски ведомствен път, имот № 06536.53.7 - нива, имот № 06536.53.5 нива, имот№ 06536.53.13 - нива, имот№ 06536.53.12 - нива;  4./Поземлен имот - нива с площ от 5. 350 дка /пет дка триста и петдесет кв.м, шеста категория, в местността „Тунковец", представляващ имот № 06536.262.11 /нула шест пет три шест точка две шест две точка едно едно/ по КВС на землище Брестово, при граници: имот № 06536.290.19 - друг вид дървопроизводителна гора, имот № 06536.262.20- за селскостопански горски ведомствен път, имот № 06536.290.17 - друг вид дървопроизводителна гора, имот № 06536.290.18 - друг вид дървопроизводителна гора, имот № 06536.262.12- нива, имот № 06536.262.10 - нива; 5./Поземлен имот - нива с площ от 4.390 дка /четири дка триста и деветдесет кв.м/, девета категория, в местността „Гламята", представляващ имот № 06536.89.4 /нула шест пет три шест точка осем девет точка четири/по КВС на землище Брестово, при граници: имот №06536.89.3- ливада, имот № 06536.281.37 - друг вид дървопроизводителна гора, имот № 06536.89.5 - нива, имот № 06536.281.34 - друг вид дървопроизводителна гора, имот № 06536.281.29-друг вид дървопроизводителна гора, имот № 06536. 90.21- за селскостопански горски ведомствен път; 6./Поземлен имот - нива с площ от 7.699 дка /седем дка шестстотин деветдесет и девет кв.м/, пета категория, в местността „Равнище", представляващ имот № 06536.79.2 /нула шест пет три шест точка седем девет точка две/ по КВС на землище Брестово, при граници: имот № имот № 06536.79.3- нива, имот № 06536.179.1- нива, имот № 06536.79.16-нива;  7./Поземлен имот-нива с площ от 7.260 дка /седем дка двеста и шестдесет кв.м/, шеста категория, в местността „Младото бранище", представляващ имот № 06536.256.2 /нула шест пет три шест точка две пет шест точка две/ по КВС на землище Брестово, при граници: имот № 06536.256.3 - нива, имот № 06536.256.1 -нива, имот № 06536.256.11 -нива, имот № 06536.256.10 - нива, имот № 06536.256.12  за селскостопански горски ведомствен път.  ОСЪЖДА ,на основание чл.78,ал.1 от ГПК, „СТАВЕН”АД,със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов”№16, ЕИК: 200780812, представлявано от Изпълнителния директор Стайко И. Стайков да заплати на И.М.И.,ЕГН:**********,с постоянен адрес: гр.Габрово, ул.”Варовник” №6, ет.1, ап.3 и на В.Ц.И., ЕГН: **********, с постоянен адрес:гр.Видин,к-с.”Вида”,бл.3,вх.В,ет.2,ап.50 направените в хода на настоящето производство разноски в общ размер на сумата от 915.00/деветстотин и петнадесет/лева.  ОТХВЪРЛЯ искането на третото лице –помагач И.М. И.,ЕГН:**********,с постоянен адрес:*** за присъждане на разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Ловешки ОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  На основание чл.7,ал.2 от ГПК препис от решението да се връчи на всяка от страните.  Решението е постановено при участието на трети лица-помагачи И.М. И.,ЕГН:**********,с постоянен адрес:*** и Р.М.В.,ЕГН:**********,***.    

23

Гражданско дело No 2165/2011, VI състав

Облигационни искове

МД СЕКЮРИТИ 2008 ЕООД

ИЗОБОР -БКС ООД

Председател и докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 6.3.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
ОСЪЖДА “ИЗОБОР-БКС”ООД-гр.Ловеч, ул.”Търговска”№44, ет.5, ЕИК : 114638672, представлявано от Управителя В.М.В., ЕГН-********** да заплати на “МД СЕКЮРИТИ 2008”ЕООД-гр.Ловеч, ул.”Цар Освободител”№37А, ЕИК : 200395332, представлявано от Управителя Младен Димитров Димитров, ЕГН-********** сумата в размер общо на 9 457,85 /девет хиляди четиристотин петдесет и седем лева осемдесет и пет стотинки/ с ДДС, представляваща стойността на издадените по Договор от 24.10.2008 год., но незаплатени фактури, от която : 1 111,49 лева с ДДС по фактура №0000001177/01.06.2010 год.; 2 940 лева с ДДС по фактура №0000001192/01.07.2010 год.; 2 940 лева с ДДС по фактура №0000001207/03.08.2010 год. и 2 466,36 лева с ДДС по фактура №0000001221/01.09.2010 год. на цената на извършената услуга по охрана имущество на възложителя, на основание чл.258 във връзка с чл.79, ал.1 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху сумата 9 457,85 /девет хиляди четиристотин петдесет и седем лева осемдесет и пет стотинки/ с ДДС, считано от 28.11.2011 год. до нейното окончателно плащане.  ОСЪЖДА “ИЗОБОР-БКС”ООД-гр.Ловеч, ул.”Търговска”№44, ет.5, ЕИК : 114638672, представлявано от Управителя В.М.В., ЕГН-********** да заплати на “МД СЕКЮРИТИ 2008”ЕООД-гр.Ловеч, ул.”Цар Освободител”№37А, ЕИК : 200395332, представлявано от Управителя Младен Димитров Димитров, ЕГН-********** сумата в размер общо на 692,55 /шестотин деветдесет и два лева петдесет и пет стотинки/, представляваща лихва за забава на плащане на главницата, изчислена по всяка фактура съобразно Споразумителния протокол, на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД.  ОСЪЖДА “ИЗОБОР-БКС”ООД-гр.Ловеч, ул.”Търговска”№44, ет.5, ЕИК : 114638672, представлявано от Управителя В.М.В., ЕГН-********** да заплати на “МД СЕКЮРИТИ 2008”ЕООД-гр.Ловеч, ул.”Цар Освободител”№37А, ЕИК : 200395332, представлявано от Управителя Младен Димитров Димитров, ЕГН-********** сумата от 1 007,10 /хиляда и седем лева и десет стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, включващи 407,10 лева платена по сметка на съда държавна такса и 600 лева адвокатски хонорар. 

24

Гражданско дело No 182/2012, IX състав

Други дела

С.Г.Ц.,
М.Г.Г.,
И.Г.Н.

Т.Л.Г.,
И.С.М.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 23.2.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
ВРЪЩА исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 182/2012 г. по описа на РС Ловеч.  

25

НАХД No 1507/2011, VIII състав

Административни дела

З.К.П.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 9.2.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
 ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № НП-0-0013/19.05.2011г. на Вежди Летиф Рашидов, Министър на културата, с което е наложено на З.К.П., ЕГН **********,*** на основание чл.229, ал.2 от Закона за културното наследство, във вр. с чл.53 от ЗАНН, във вр. с чл.83, ал.1, т.1, б.б, във вр. с чл.84, ал.1 и чл.200, ал.1 от Закона за културното наследство за извършено административно нарушение по чл.83, ал.1, т.1, б.б от Закона за културното наследство административно наказание глоба по чл.200, ал.1 от Закона за културното наследство, в размер на 8000.00 /осем хиляди/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЕНО

26

НАХД No 1753/2011, II състав

Административни дела

Г.С.Й.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 5.1.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
НП-изменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31-0000488/30.09.2011 год. на М. Ганков Пепелджийски,Началник ОО “КД-ДАИ”-гр.Ловеч, в частта по т.2,с която е наложена на основание чл. 93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 1500. 00 /хиляда и петстотин/лева на Г.С.Й. ***,ЕГН:**********,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31-0000488/30.09.2011 год. на М. Ганков Пепелджийски,Началник ОО “КД-ДАИ”-гр.Ловеч в останалата част,КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

27

НОХД No 348/2012, II състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Т.Б.Г.

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 6.3.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение ПРИЗНАВА подсъдимият Т.Б.Г., ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 и чл. 54 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца.На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила.От деянието няма настъпили имуществени вреди.Веществени доказателства - няма.На осн. чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 348/2012 г., по описа на ЛРС, срещу подсъдимия Т.Б.Г..
Т.Б.Г.
ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 22.01.2012г. около 20.50 часа в гр.Ловеч, бул."България" с посока на движение към транспортния мост, управлява лек автомобил марка "Рено" с рег.№ СА 7985 РС, собственост на Стефан Жеков Петров ЕГН-********** от гр.София, без да притежава свидетелство за управление на МПС -неправоспособен, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред, с наказателно постановление №1600/08.03.2011г. на началника са сектор "ПП" при ОД на МВР-Ловеч, влязло в сила на 03.11.2011 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 и чл. 54 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. От деянието няма настъпили имуществени вреди. 

28

Гражданско дело No 267/2001, V състав

Делби

П.Х.В.

М.И.Т.,
П.И.П.,
В.С.С.,
С.Ц.Н.,
Д.Х.С.,
Ц.Ц.С.

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 11.10.2011г., в законна сила от 7.3.2012г.
ОПРЕДЕЛИ:  ПРИЛАГА талоните към делото.  ПОСТАВЯ в дял и ОБЯВЯВА за собственик П.Х.В. на имотите по дял Първи и дял Трети:ДЯЛ ПЪРВИ: 1.НИВА в местността”ЧУКАТА”, с площ от 8.950 дка съставляващо нов имот с кад. №063020. 2.ОВОЩНА ГРАДИНА в м."ВОДИЦАТА"", с площ от 2.000дка, съставляващо нов имот с кад. № №090037. 3.НИВА в местността”ЛОКВИТЕ”с площ от 3.450 дка, ІV кат., съставляващо нов имот с кад.№ 133021. 4. НИВА в местността „ПЕСЕНЕЦ”с площ от 3.400 дка, V кат., представляваща имот №137010. 5.ЛИВАДА в м. „ОДЖОВА ЛИВАДА”, с площ от 6.452 дка , V кат., съставляваща нов имот с кад. №197032. или Дял Първи получава общо 24.252 дка на стойност 4202.49 лв. ДЯЛ ТРЕТИ: 1.НИВА в местността „БУЧИ”с площ от 9.799дка, V кат., представляваща имот №043004. 2.ОВОЩНА ГРАДИНА в местността"ВОДИЦАТА"", с площ от 2.000дка, съставляващо нов имот с кад. № №090038. 3.НИВА в местността „ЛОКВИТЕ”с площ от 3.748 дка, ІV кат, съставляващо нов имот с кад. №133022. 4.ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА в местността ”КАЧИЦА” с площ от 8.499 дка, V кат., съставляваща нов имот №157052. 5.ЛОЗЕ в местността „ГОРНА МОГИЛА”с площ от 0.50Здка, V кат., представляващо имот №040185. 6.НИВА в местността „МАРТИН ДОЛ”с площ от 1.064дка ,VІ кат., представляваща имот №058037. или Дял Трети получава общо 25.613 дка на стойност 4194.09 лв.  ПОСТАВЯ в дял и ОБЯВЯВА за собственик М.И.Т., на имотите по дял Втори: 1.НИВА в местността ”ЧУКАТА”, съставляваща нов имот с кад. №063022 с площ от 3.000 дка. 2.ЛОЗЕ в местността „ЕМИЩА” с площ от 0.742 дка, ІV кат. представляващо имот № 112043. 3.ОВОЩНА ГРАДИНА в местността „ВОДИЦАТА”с площ от 1.950 дка,V кат.,съставляващо нов имот №090040. 4.НИВА в местността”ЛОКВИТЕ”с площ от 3.706 дка, ІV кат, съставляващо нов имот с кад.№133024. 5.ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА в местността „КАЧИЦА”с площ от 8.024 дка, V кат., съставляваща нов имот с кад.№157053. НИВА в местността”РОЙНОВОТО”с площ от 7.150 дка, V кат., съставляващо нов имот с кад.№233009 или Дял Втори получава общо 24.572 дка на стойност 4194.19лв. ПОСТАВЯ в дял и ОБЯВЯВА за собственик П.И.П. на имотите по дял Пети: 1.НИВА в местността ”ЧУКАТА”, с площ от 8.950 дка , съставляващо нов имот с кад. №063023. 2.ОВОЩНА ГРАДИНА в местността "ВОДИЦАТА"", с площ от 1.949дка, съставляващо нов имот с кад. № №090042. 3.НИВА в местността ”ЛОКВИТЕ”с площ от 3.450 дка, ІV кат, съставляващо нов имот с кад.№133026. 4.ЛИВАДА в местността „ОДЖОВА ЛИВАДА” с площ от 6.947 дка, V кат., съставляващо нов имот с кад. №197030. 5.НИВА в местността „СЕЛИЩЕ” с площ от 1.600 дка ,ІІІкат., представляваща имот №244002. 6.ЛОЗЕ в местността „ГОРНА МОГИЛА”с площ от 0.624дка, V кат.,представляващо имот №040153 или Дял Пети получава 23.520 дка на стойност 4185.45 лв. ПОСТАВЯ в дял и ОБЯВЯВА за собственик В.С.С. на имотите по дял Шести: 1.НИВА в местността „ГЛАМЯ” от 4.300 дка, VІ кат., в м. „ГЛАМЯ”, представляваща имот №222014. 2.ОВОЩНА ГРАДИНА в местността "ВОДИЦАТА"", с площ от 2.000дка, съставляващо нов имот с кад. № №090041. 3.НИВА в местността „ЛОКВИТЕ”с площ от 3.706 дка, ІV кат, съставляващо нов имот с кад.№133025. 4.ИЗПОЛЗВ.ЛИВАДА в местността „КАЧИЦА”с площ от 8.976 дка, V кат.,съставляваща нов имот с кад.№157054 5.НИВА в местността „РОЙНОВОТО” с площ от 7.150 дка, V кат., съставляващо нов имот №233010. НИВА местността „БАТАКЪТ”с площ от 2.627дка,VІІ кат., представляваща имот №267010 или Дял Шести получава 28.759дка на стойност 4193.99 лв. ПОСТАВЯ в общ дял и ОБЯВЯВА за собственици С.Ц.Н., Д.Х.С., и Ц.Ц.С., на имотите по дял Четвърти: 1.НИВА в местността ”ЧУКАТА”, съставляващо нов имот с кад.№063021 с площ от 3.000 дка. 2.ОВОЩНА ГРАДИНА в местността "ВОДИЦАТА"", с площ от 2.000дка, съставляващо нов имот с кад. № №090039. 3.НИВА в местността ”ЛОКВИТЕ”с площ от 3.638 дка, ІV кат, съставляващо нов имот с кад.№133023. 4.НИВА в местността „ДЯЛЪТ” с площ от 6.300 дка, V кат., представляваща имот № 077004. 5. ПАСИЩЕ в местността „ГЕЧОВ КАЙРЯК”с площ от 7.600 дка, V кат., представляващо ИМОТ №111013. 6.НИВА в местността „КРАПЕЦ” с площ от 0.900 дка, ІІІкат., представляваща имот №259009.или Дял Четвърти получава 23.438 дка на стойност 4194,52 лв.   Поради изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено,като се присъдят дължимите суми по уравнение на дяловете и държавна такса в размер на 4% върху стойността на съответния дял. Мотивиран от горното,съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №267/ 2001г.по описа на Ловешки РС. ОСЪЖДА П.Х.В.,с горните данни, да заплати по с/ка на съда държавна такса върху получените в дял имоти в размер на 335.86 /триста тридесет и пет лв.и 86ст/.  ОСЪЖДА М.И.Т., с горните данни, да заплати по с/ка на съда държавна такса върху получените в дял имоти в размер на 167.76/сто шестдесет и седем лв.и 76ст/  ОСЪЖДА П.И.П.,с горните данни, да заплати  по с/ка на съда държавна такса върху получения в дял имот в размер на 167.42 лв/сто шестдесет и седем лв.и 42ст/.  ОСЪЖДА В.С.С., с горните данни, да заплати държавна такса върху полученият в дял имот в размер на 167.76лв./сто шестдесет и седем лв.и 76ст/.   ОСЪЖДА С.Ц. Н., Д. Х.С. и Ц.Ц.С., с горните данни, да заплатят по с/ка на съда държавна такса върху получените в общ дял имоти в размер на 167.78лв./сто шестдесет и седем лв.и 78ст/.   ОСЪЖДА П.Х.В.,с горните данни, за уравнение на дяловете,да заплати на съделителя П.И.П. сумата от 8.34лв/осем лв.и 34ст/.  ОСЪЖДА С.Ц. Н., Д. Х.С. и Ц.Ц.С. ,с горните данни, за уравнение на дяловете,да заплатят:  -на съделителя П.И.П. сумата от 0.33лв/нула лв.и 33ст/и  -на съделителя В.С.С. сумата от 0.07лв/нула лв.и 07ст/.  ОСЪЖДА М.И.Т.,с горните данни, за уравнение на дяловете,да заплати на съделителя В.С.С. сумата от 0.07лв/нула лв.и 07ст/. 

29

Гражданско дело No 1843/2011, VII състав

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Т.Г.Г.

ТЕХНОКОРОЗА АД

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
ПРИЗНАВА уволнението на Т.Г.Г., ЕГН **********,***, за НЕЗАКОННО и ОТМЕНЯ Заповед № 302/11.07.2011 г. на Изпълнителния директор на “ТЕХНОКОРОЗА” АД – гр. Ловеч за прекратяване на трудовото правоотношение с Т.Г.Г..  ВЪЗСТАНОВЯВА Т.Г.Г., с горните данни, на предишната работа – “машинен оператор изделия от хартия” при “ТЕХНОКОРОЗА” АД, ЕИК 820174125, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. “Гурко” № 1, ет. 4, представлявано от Томчо Иванов Томчев, ЕГН **********, като Т.Г.Г. следва да се яви за заемане на длъжността в 2-седмичен срок от получаване на съобщението, че е възстановен. ОСЪЖДА “ТЕХНОКОРОЗА” АД, ЕИК 820174125, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. “Гурко” № 1, ет. 4, представлявано от Томчо Иванов Томчев, ЕГН **********, да заплати на Т.Г.Г., ЕГН **********,***, сумата 832.56 лв. /осемстотин тридесет и два лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение по чл. 344 ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 225 ал. 1 от КТ за оставането му без работа, поради уволнението, за периода от 12.07.2011 г. до 12.10.2011 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба /20.10.2011 г./ до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА “ТЕХНОКОРОЗА” АД, с горните данни, на основание чл. 242 във връзка с чл. 128, т. 2 от КТ, да заплати на Т.Г.Г., с горните данни, сумата 110.87 лв. /сто и десет лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месец юни 2011 г., както и на основание чл. 86 от ЗЗД, сумата 3.42 лв. /три лева и четиридесет и две стотинки/, представляваща лихва за забава върху дължимото трудово възнаграждение от 110.87 лева за периода от 01.07.2011 г. до датата на завеждане на исковата молба /20.10.2011 г./, ведно със законната лихва върху главницата от 110.87 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба /20.10.2011 г./ до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА “ТЕХНОКОРОЗА” АД, с горните данни, да заплати на Т.Г.Г., с горните данни, сумата 270.00 лв. /двеста и седемдесет лева/, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА “ТЕХНОКОРОЗА” АД, с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 230.00 лв. /двеста и тридесет лева/, представляваща държавна такса върху уважените искове, както и сумата 80.00 лв. /осемдесет лева/ - възнаграждение за вещо лице.  

30

Гражданско дело No 2185/2011, VI състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛОВЕЧ

Й.К.Г.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 24.2.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като НАСТАНЯВА малолетното дете Д.Й.К., ЕГН-********** в ДД”М.Петков”-с.Крушуна, на основание чл.27, ал.2, т.1 във връзка с чл.25, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДет, за срок до навършване на 18-годишна възраст на детето.

31

НЧХД No 1045/2011, VIII състав

НЧХД

Л.А.А.

Г.Н.В.

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Присъда от 28.11.2011г., в законна сила от 7.3.2012г.
 I?ECIAAA iianuaeмия Г.Н.В. ЗА НЕВИНОВЕН, поради което и на осн. чл.304 от НПК, ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл. 148, ал.1, т.1 и т.4 във вр. с чл.146, ал.1 от НК. ХВЪРЛЯ предявения граждански иск от тъжителят Л.А.А. срещу подсъдимия Г.Н.В. с горната самоличност за сумата от 1000.00 лева претендирани неимуществени вреди ведно със законната лихва, начиная от 02.07.2011г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените съдебно – деловодни разноски, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА тъжителят Л.А.А. ДА ЗАПЛАТИ на подсъдимия Г.Н.В. с горната самоличност направени разноски по делото в размер на 206.00 лева, представляващи разноски за адвокатско възнаграждение и за призоваване на свидетел. 
Г.Н.В.
ВИНОВЕН в това ,че на 02.07.2011г. около 17 .00 часа в с.Катунец Ловешка област , пред дома на Борислав Милков Кандев от с.Катунец обл. Ловешка , казал обшдни думи ,мамата и циганин де..ба, ти си лъжец и крадец за честта и достойнството на Л.А.А. ***, поради което и на осн.чл.146,ал.1 от НК във вр. с чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и МУ НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000/хиляда/лева ,която да заплати в полза на Държавата .
Мотиви от 12.12.2011г.

32

НАХД No 1429/2011, III състав

По ЗД по пътищата

Т.В.Н.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 20.1.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4316/11 от 02.06.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, с което на Т.В.Н., ЕГН ********** *** на основание чл.177 ал.1 т.3 пр.1 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 300 лева за извършено нарушение на чл.102 пр.3 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕОБОСНОВАНО.

33

НАХД No 15/2012, VIII състав

По ЗД по пътищата

Д.П.П.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 26.1.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
  ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш - Серия К №0129692 на ОД на МВР Ловеч, с който на Д.П. ***, ЕГН **********, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. НП-потвърдено

34

НОХД No 63/2012, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Х.Н.Д.,
К.М.Д.,
С.Й.А.,
Ч.А.Л.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 7.3.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Йоловски, защитника адв. И.И. *** и подсъдимите Д., Д. и Л. и защитника адв. Г. и подсъдимият А., като ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Н.Д. роден на *** ***, област Ловешка, ул. „Климент Охридски" № 66, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2011 г. в гр. Угърчин област Ловешка в съучастие, като извършител с К.М.Д. ЕГН **********, С.Й.А. ЕГН ********** и двамата от гр. Угърчин и Ч.А.Л. ЕГН ********** *** от двора на бившия хлебозавод, собственост на ЕТ „Далия МГ" гр. София отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: 3 бр. радиатори от дебелостенни тръби с навита и заварена около тях ламарина на стойност 291,60 лева, от владението на Ц.А. ***, без съгласието на собственика Марийка Георгиева Георгиева от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи за заместени, поради което и на основание чл.197 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.2, чл.194 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. ПРИЗНАВА подсъдимия К.М.Д. роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан. ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2011 г. в гр. Угърчин, област Ловешка в съучастие, като извършител с Х.Н.Д. ЕГН **********, С.Й.А. ЕГН ********** и двамата от гр. Угърчин и Ч.А.Л. ЕГН ********** *** от двора на бившия хлебозавод, собственост на ЕТ „Далия МГ" гр. София отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: 3 бр. радиатори от дебелостенни тръби с навита и заварена около тях ламарина на стойност 291,60 лева, от владението на Ц.А. ***, без съгласието на собственика Марийка Георгиева Георгиева от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи за заместени, поради което и на основание чл.197 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.2, чл.194 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. - на основание чл.42а, ал.2 т.6 от НК - 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. ПРИЗНАВА подсъдимия С.Й.А. роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН *********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2011 г. в гр. Угърчин, област Ловешка в съучастие, като извършител с Х.Н.Д. ЕГН **********, К.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. Угърчин и Ч.А.Л. ЕГН ********** *** от двора на бившия хлебозавод, собственост на ЕТ „Далия МГ" гр. София отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: 3 бр. радиатори от дебелостенни тръби с навита и заварена около тях ламарина на стойност 291,60 лева, от владението на Ц.А. ***, без съгласието на собственика Марийка Георгиева Георгиева от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи за заместени, поради което и на основание чл.197 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.2, чл.194 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. - на основание чл.42а, ал.2 т.6 от НК - 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. ПРИЗНАВА подсъдимия Ч.А.Л. роден на *** ***, област Ловешка, ул. „Вутю Малков" № 4, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2011 г. в гр. Угърчин, област Ловешка в съучастие, като извършител с Х.Н.Д. ЕГН **********, К.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. Угърчин и Ч.А.Л. ЕГН ********** *** от двора на бившия хлебозавод, собственост на ЕТ „Далия МГ" гр. София отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: 3 бр. радиатори от дебелостенни тръби с навита и заварена около тях ламарина на стойност 291,60 лева, от владението на Ц.А. ***, без съгласието на собственика Марийка Георгиева Георгиева от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи за заместени, поради което и на основание чл.197 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.2, чл.194 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. На основание чл.189, ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимите направените по делото разноски в размер на 110,00 лева, които да заплатят по сметка на ОД на МВР-Ловеч и 15 лева по сметка на РС - Ловеч. На основание чл.189, ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимия С.Й.А. да заплати по сметка на РС – Ловеч сумата от 40 лева разноски за тълковник. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени . По делото няма веществени доказателства. На тълковника Д.Ц.К. да се изплатят 20 лева за възнаграждение и 10 лева пътни разноски. На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 63/2012 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимите Х.Н.Д., К.М.Д., С.Й.
Х.Н.Д.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2011 г. в гр. Угърчин област Ловешка в съучастие, като извършител с К.М.Д. ЕГН **********, С.Й.А. ЕГН ********** и двамата от гр. Угърчин и Ч.А.Л. ЕГН ********** *** от двора на бившия хлебозавод, собственост на ЕТ „Далия МГ" гр. София отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: 3 бр. радиатори от дебелостенни тръби с навита и заварена около тях ламарина на стойност 291,60 лева, от владението на Ц.А. ***, без съгласието на собственика Марийка Георгиева Георгиева от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи за заместени, поради което и на основание чл.197 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.2, чл.194 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. 
К.М.Д.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2011 г. в гр. Угърчин, област Ловешка в съучастие, като извършител с Х.Н.Д. ЕГН **********, С.Й.А. ЕГН ********** и двамата от гр. Угърчин и Ч.А.Л. ЕГН ********** *** от двора на бившия хлебозавод, собственост на ЕТ „Далия МГ" гр. София отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: 3 бр. радиатори от дебелостенни тръби с навита и заварена около тях ламарина на стойност 291,60 лева, от владението на Ц.А. ***, без съгласието на собственика Марийка Георгиева Георгиева от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи за заместени, поради което и на основание чл.197 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.2, чл.194 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. - на основание чл.42а, ал.2 т.6 от НК - 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. 
С.Й.А.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2011 г. в гр. Угърчин, област Ловешка в съучастие, като извършител с Х.Н.Д. ЕГН **********, К.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. Угърчин и Ч.А.Л. ЕГН ********** *** от двора на бившия хлебозавод, собственост на ЕТ „Далия МГ" гр. София отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: 3 бр. радиатори от дебелостенни тръби с навита и заварена около тях ламарина на стойност 291,60 лева, от владението на Ц.А. ***, без съгласието на собственика Марийка Георгиева Георгиева от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи за заместени, поради което и на основание чл.197 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.2, чл.194 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. - на основание чл.42а, ал.2 т.6 от НК - 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. 
Ч.А.Л.
**********ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2011 г. в гр. Угърчин, област Ловешка в съучастие, като извършител с Х.Н.Д. ЕГН **********, К.М.Д. ЕГН ********** и двамата от гр. Угърчин и Ч.А.Л. ЕГН ********** *** от двора на бившия хлебозавод, собственост на ЕТ „Далия МГ" гр. София отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи: 3 бр. радиатори от дебелостенни тръби с навита и заварена около тях ламарина на стойност 291,60 лева, от владението на Ц.А. ***, без съгласието на собственика Марийка Георгиева Георгиева от гр. София, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи за заместени, поради което и на основание чл.197 т.2 във вр. с чл. 195 ал.1 т.2, чл.194 ал.1 и чл.20 ал.2 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. 

35

НОХД No 227/2012, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Б.Р.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 7.3.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Бойко Василев, защитникът адв. И. *** и подсъдимия М.Б.Р., като ПРИЗНАВА подсъдимия М.Б.Р., роден на ***г***, постоянен адрес ***, понастоящем в Затвора - Ловеч (ТПО "Атлант" - гр. Троян), български гражданин, без образование (неграмотен), неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2011 г. около 17,45 часа в гр. Угърчин, област Ловеч, по ул."Пейо Яворов" с посока на движение ул. "В. Левски", управлявал МПС – л.а. "ВАЗ" 2107 с ДК № ЕН 6896 ВА, собственост на Лазар Цветанов Лазаров от с. Садовец, област Плевен, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, което наказание му било наложено с Наказателно постановление №435/2010г. на началника на РУМВР-Угърчин, влязло в законна сила на 23.10.2010г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание три месеца лишаване от свобода. На основание чл. 61 т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ Р. да изтърпи така наложеното наказание лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Няма причинени имуществени вреди. Няма разноски и веществени доказателства по делото . На основание чл. 24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 227/2012 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимия М.Б.Р.. 
М.Б.Р.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2011 г. около 17,45 часа в гр. Угърчин, област Ловеч, по ул."Пейо Яворов" с посока на движение ул. "В. Левски", управлявал МПС – л.а. "ВАЗ" 2107 с ДК № ЕН 6896 ВА, собственост на Лазар Цветанов Лазаров от с. Садовец, област Плевен, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, което наказание му било наложено с Наказателно постановление №435/2010г. на началника на РУМВР-Угърчин, влязло в законна сила на 23.10.2010г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание три месеца лишаване от свобода.

36

НАХД No 1852/2011, VIII състав

По ЗД по пътищата

И.Д.В.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 25.1.2012г., в законна сила от 8.3.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5980/11/27.09.2011 година на Николай Васков Недялков на длъжност Началник на сектор ПП при ОДМВР - Ловеч, упълномощен с МЗ № Із-1687 от 02.08.2010 год., с което са наложени на И.Д.В.,*** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, за нарушение на чл.103, пр.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

37

Гражданско дело No 454/2010, IV състав

Облигационни искове

И.С.Й.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД -СОФИЯ

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 29.7.2011г., в законна сила от 9.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД,със седалище в гр. София и адрес на управление: район Средец, ул. „Георги Сава Раковски" № 140, представлявано от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно - Кремена Стоянова Стоянова, с ЕГН: ********** и Розелина Димитрова Костова, с ЕГН: **********, че И.С.Й., ЕГН: **********, с постоянен адрес в гр. Ловеч, ул. „Отец Климент" № 13, ап. 58, ет. 4 /бл. „Пеньо Пенев"/,чрез пълномощника си адв. Д.С.,***, офис 9, НЕ ДЪЛЖИ сумата в размер на 678,28 лева, представляваща служебно начислена сума за ел. енергия по партида с ИТН 3002209651, АБ. № 5101906335, за периода от 04.01.2007г. до 04.07.2007г. вкл., за консумирана електроенергия през този период на адрес: гр. Ловеч, ул. „Отец Климент" № 13, ет. 4, ап. 58, въз основа на съставен Констативен протокол № 3000487 от 04.07.2007г.. ОСЪЖДА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД , с горните данни , да заплати на И.С.Й. , с горните данни, разноските по делото пред настоящата инстанция , а именно : сумата общо 354,00 лева. Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

38

Гражданско дело No 158/2011, VI състав

Облигационни искове

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

И.Н.Д.

Председател и докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 29.9.2011г., в законна сила от 9.3.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ предявеният от “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ”ЕАД-гр.София, Столична община, район “Красно село”, ул.”Ястребец”№23Б, ЕИК : 831609046, представлявано от Изпълнителния директор инж.Петко Милевски против И.Н.Д., ЕГН-********** ***, иск с правно основание чл.422 от ГПК, за признаване за установено по отношение на И.Н.Д., че дължи на “Топлофикация София”ЕАД сума за консумирана топлинна енергия в размер общо на 2 421,50 лева, от които 1 880,28 лева главница, представляваща стойността на незаплатената топлинна енергия за периода от м.януари 2003 год. до м.август 2008 год. и 541,22 лева законна лихва за забава от 01.03.2003 год. до 03.12.2008 год., ведно със законната лихва от 30.03.2009 год. – датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК до окончателното изплащане на сумите, както и претенцията на ищеца против ответника за направените съдебни разноски и адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. 

39

НОХД No 1265/2011, VIII състав

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.М.С.

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Присъда от 13.12.2011г., в законна сила от 9.3.2012г.
ПРИЗНАВА подс.К.М.С.,за виновен поради което и на осн чл. 234, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, пр. 2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, както и лишаване от право да упражнява професия свързана с продажба и производство на акцизни стоки за срок от една година. На осн чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по споразумение №80/31.03.2011 год. по НОХД №431/2010г. по описа на ЛРС, влязло в сила на 31.03.2011г. в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подс. С. да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
К.М.С.
ЗА ВИНОВЕН за това, че около 19,45 часа на 06.07.2011г., в гр. Ловеч, ж.к. "Здравец" пред вх.Б на блок 202, държал в собствения си лек автомобил марка „Хюндай Акцент" с рег. № ОВ 96-24 АТ, акцизни стоки - 40 бр. кутии цигари марка „Кing/ „Кинг" / и 20 бр. кутии цигари марка „МerilinSlims" /„Мерилин Слимс/, всяка от които с по 20 къса цигари на обща стойност 254,00 лева, всичките без български акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон: чл.28, ал.1 и чл.25, ал.1 от ЗТТИ и чл.64,ал.1 от ЗАДС, като случаят е немаловажен и деянието е извършено повторно, поради което и на осн чл. 234, ал.2, т.1 във вр. с ал.1, пр. 2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, както и лишаване от право да упражнява професия свързана с продажба и производство на акцизни стоки за срок от една година.  На осн чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието по споразумение №80/31.03.2011 год. по НОХД №431/2010г. по описа на ЛРС, влязло в сила на 31.03.2011г. в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подс. С. да изтърпи при първоначален строг режим в затвор. 
Мотиви от 30.12.2011г.

40

НАХД No 1795/2011, VIII състав

По ЗД по пътищата

С.Б.П.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.1.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, и на основание Наредба № І – 1959 на МВР са му отнети общо 11 контролни точки – по чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП – 7, и по чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП - 4, за нарушение на чл.21, ал.1 и чл.6, т.1, пр.3 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, наказание „Глоба в размер на 150.00 лева” и на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП, наказание „Глоба в размер на 30 лева” за нарушение на чл.21, ал.1 и чл.6, т.1, пр.3 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.НП-изменено

41

НАХД No 1814/2011, III състав

Административни дела

Г.В.К.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 674/11 от 11.08.2011 год. на Светослав И. Съев – ВНД Началник на РУМВР към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-993/04.06.2009 год. на Министъра на МВР, с което на Г.В.К. *** на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП са наложени наказания - глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за извършено нарушение на чл.103 пр.1 от ЗДвП и на основание чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП – глоба в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца за извършено нарушение на чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП като ОБОСНОВАНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.НП-потвърдено

42

НОХД No 350/2012, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Т.В.,
В.К.Н.

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 9.3.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ В.Т.В., ЗА ВИНОВЕН,поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4 пр.1 и 2 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2, чл.26, ал.1 и чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор.  ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ В.К.Н., ЗА ВИНОВЕН поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4 пр.1 и 2 във вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 чл.26, ал.1 и чл.63, ал.1 т.3 и чл.54, ал. 1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.69, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. Веществените доказателства: лек автомобил „Опел Корса” с рег. № ОВ 3491 ВВ, собственост на Петя Николова Тошева от гр.Ловеч, да се върне на собственичката, а тонколона марка “Pioneer” /т.1,л.16/ да се върне на собственика В.К.Н. ***, след влизане на споразумението в сила. Причинените имуществени вреди са възстановени. На осн. чл.189, ал.З от НПК, ВЪЗЛАГА на подсъдимите В.Т.В. и В.К.Н., с горната самоличност, последния със съгласието на майка си Марияна Минкова Н., направените по делото разноски в размер на 155.00 лева по сметка на ОД на МВР Ловеч. На осн. чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 350/2012 г., по описа на ЛРС, срещу подсъдимите В.Т.В. и В.К.Н.. ОТМЕНЯ наложената с постановление от 04.01.2012 год.на РП-Ловеч забрана на подс.В.Т.В.,ЕГН:********** да напуска пределите на Република България.
В.Т.В.
, ЗА ВИНОВЕН, в това, че, в периода 25.09.2011г. до 11.10.2011г. в гр.Ловеч, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с В.К.Н. ***, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса” с рег. № ОВ 3491 ВВ, собственост на Петя Николова Тошева от гр.Ловеч, и техническо средство / контактен ключ, ключ за джанти и крик / отнел чужди движими вещи както следва: от лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ЕН 2610 АР, собственост на Петя Ангелова Драгиева от гр.Плевен, намиращ се на паркинг на ул.”Осъмска” до блок „Лале”4бр. автомобилни гуми марка „Дебика”, собственост на Мирослав Тошев Тошев от гр.София и Ива Евтимова Банева от гр.Ловеч, в комплект с 4 бр. алуминиеви джанти към тях, собственост на Петя Ангелова Драгиева от гр.Плевен на обща стойност от 402,27 лв.; от лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № ОВ 8144 АМ, собственост на Емил Петров Николов от гр.Ловеч, намиращ се на паркинг в ж.к. „Здравец”, пред бл.206 вх.Е 1 бр. акумулаторна батерия „Искра” 60 Аh, собственост на Емил Петров Николов от гр.Ловеч, на стойност 72 лв.; от лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ОВ 6159 АХ, собственост на Симеон Стефков Симеонов от гр.Ловеч, намиращ се на паркинг в ж.к. „Здравец”, пред бл.206 вх.Б 1 бр. акумулаторна батерия „Искра” 62 Аh, собственост на Симеон Стефков Симеонов от гр.Ловеч, на стойност 113,40 лв. от лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № ОВ 3586 АН, собственост на Йовко Григоров Йосифов от гр.Ловеч, намиращ се на паркинг в ж.к.”Здравец”, пред бл.206, вхД, 1 бр. акумулаторна батерия „Искра” 44 Аh, собственост на Йовко Григоров Йосифов от гр.Ловеч, на стойност 72 лв.; от лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ОВ 6993 АХ, собственост на Павел Александров Матев от гр.Ловеч, намиращ се в ж.к.”Червен бряг” пред блок 108, 1 бр. CD марка “Sony” с фабричен номер 2224026; 1бр. черен куфар с дюбели, различни по размер; 1 бр. шлифовалка жълта на цвят без надпис; 1 бр. черно на цвят куфарче с надпис на дръжката ”Wurth” със съдържание; 1 бр. ъглошлайф марка “Sparky” ведно с ръкохватка, 1 бр. предпазител и 1 бр. абразивен диск, 1 бр. куфар черен на цвят с надпис “Sparky” с перфоратор “Sparky” модел BPR241E, 9бр. различни свредла и 1 бр. патронник с ключ към него, собственост на Павел Александров Матев от гр.Ловеч;, всичко на стойност 557,42лв.; от лек автомобил „ДЕУ Нексия” с рег. № ОВ 5237 АТ, собственост на Цецо Стефанов Стоянов от гр. Ловеч, намиращ се в ж.к. „Здравец” пред бл.206, вх.А 1, бр. ръчен черен на цвят автокрик; 1 бр. полиетиленов плик със съдържание 1 бр. черна на цвят авто аптечка, 1 бр. предупредителен триъгълник към автомобил и 1 бр. прахов пожарогасител модел MFZL1; 1 бр. автомобилен ключ за джанти; 1 бр. декоративна кора от автомобил с елипсовидни отвори към нея; 2 бр. тонколони марка “LG” 400 вата с декоративни капаци към тях; 1 бр. брадва с дървена дръжка с надпис на металната си част “Rico 800g”; 1 бр. бяла на цвят прахосмукачка със син капак ведно с кабел за лек автомобил; 1 бр. компресор за гуми с надпис “Tire Inflator -12V, 10A; 1 бр. черен куфар с различни инструменти в него; 1 бр. шансов инструмент – лопадка; 1 бр. средна гидория с трисчотка и прибори към нея, собственост на Станимир Цецов Стоянов от гр.Ловеч – всичко на стойност 306,50 лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег. № ОВ 8817 АН, собственост на Николай Любомиров Арабски от гр.Ловеч, намиращ се на ул.”Бяло море”, пред бл.214, вх.В, 1 бр. CD марка “Sony” модел “CDX – GT20 с фабричен номер 2246045; 1 бр. захранващ кабел за свещи с надпис CHT – CORE TV – R – SUPPRESSION – E, 1бр. захранващ кабел за свещи с надпис CHT – CORE TV – R – SUPPRESSION – C; 1бр. захранващ кабел за свещи с надпис CHT – CORE TV; 1бр. захранващ кабел за свещи с без надпис, собственост на Николай Любомиров Арабски от гр.Ловеч, всичко на стойност 96,30лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег. № ОВ 0688 АМ, собственост на Велислава Веселинова Иванова от гр.Ловеч, намиращ се на паркинг пред блок на адрес ***, 1 бр. акумулаторна батерия “Varta” с фабричен номер G5B7860530648 536196; 2 бр. пластмасови капачки за масло и антифриз; 1 бр. въздушен филтър с гумено уплътнение; 1 бр. комплект кабели за високо напрежение за автомобил – четворка; 1 бр. автоаптечка синя на цвят с надпис “ Kraftwagen – Verband Kasten”; 1 бр. черна на цвят декоративна решетка ? част; 1 бр. черна туба с надпис “ALPINE” с масло; 1 бр. декоративна кора за автомобил, собственост на Веселин Трифонов Велев, всичко на обща стойност 254,70лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ ОВ 3639 АН, собственост на Веселин Станчев Ангелов от гр.Ловеч, намиращ се на ул.”Търговска” №88, пред вх.Б, 1 бр. акумулаторна батерия – бяла на цвят с фабричен номер 310519, собственост на Веселин Станчев Ангелов от гр.Ловеч на стойност 80,75лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ ОВ 9329 АК, собственост на Пламен Трифонов Лалев, намиращ се на паркинг в ж.к. „Червен бряг” пред бл.108, вх.А 1бр. CD марка “Sony” модел “CDX –L580X с фабричен номер 1703375, собственост на Пламен Трифонов Лалев от гр.Ловеч, на стойност 130,00лв. и 1бр.Тонколона Марка “SAMSUNG”, собственост на Трифон Петков Лалев от гр.Ловеч, на стойност 85,50лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ ОВ 8035 АХ, собственост на Геновева Митева Пенчева от гр.Ловеч, намиращ се на ул.”Осъмска” №38, вх.З, 1 бр. крик син на цвят с номер ATPH12-2301398, 12 000 кг., 2 бр. флакони под налягане марка “Body Irida”, 1 бр. CD плеър марка “Crown Cax – 0200” ведно с кутия към него; 1 бр. мултисет модел 810 В с кабели към него; 1 бр. автомобилен кит марка “Novol” с тубичка с втвърдител; 2 бр. отвертки със сини ръкохватки с надпис “Chrome Vanadium”; 1 бр. пластмасова бутилка с надпис “Европа Ябълка” с гъста сивкаво – синкава течност; 1 бр. ел. лампа – плафон за лек автомобил над мястото на водача, собственост на Йочо Стефанов Пенчев и Геновева Митева Пенчева – двамата от гр.Ловеч, всичко на стойност 246,50лв. като общата стойност на отнетите вещи е 2416,37лв.без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност и не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4 пр.1 и 2 и т.7 във вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2, чл.26, ал.1 и чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор.  
В.К.Н.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 25.09.2011г. до 11.10.2011г. в гр.Ловеч, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното деяние и можейки да ръководи постъпките си, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с В.Т.В. ***, чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса” с рег. № ОВ 3491 ВВ, собственост на Петя Николова Тошева от гр.Ловеч и техническо средство / контактен ключ, ключ за джанти и крик / отнел чужди движими вещи както следва: от лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ЕН 2610 АР, собственост на Петя Ангелова Драгиева от гр.Плевен, намиращ се на паркинг на ул.”Осъмска” до блок „Лале”4бр. автомобилни гуми марка „Дебика”, собственост на Мирослав Тошев Тошев от гр.София и Ива Евтимова Банева от гр.Ловеч, в комплект с 4 бр. алуминиеви джанти към тях, собственост на Петя Ангелова Драгиева от гр.Плевен на обща стойност от 402,27 лв.; от лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № ОВ 8144 АМ, собственост на Емил Петров Николов от гр.Ловеч, намиращ се на паркинг в ж.к. „Здравец”, пред бл.206 вх.Е 1 бр. акумулаторна батерия „Искра” 60 Аh, собственост на Емил Петров Николов от гр.Ловеч, на стойност 72 лв.; от лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ОВ 6159 АХ, собственост на Симеон Стефков Симеонов от гр.Ловеч, намиращ се на паркинг в ж.к. „Здравец”, пред бл.206 вх.Б 1 бр. акумулаторна батерия „Искра” 62 Аh, собственост на Симеон Стефков Симеонов от гр.Ловеч, на стойност 113,40 лв. от лек автомобил „Опел Кадет” с рег. № ОВ 3586 АН, собственост на Йовко Григоров Йосифов от гр.Ловеч, намиращ се на паркинг в ж.к.”Здравец”, пред бл.206, вхД, 1 бр. акумулаторна батерия „Искра” 44 Аh, собственост на Йовко Григоров Йосифов от гр.Ловеч, на стойност 72 лв.; от лек автомобил „Опел Астра” с рег. № ОВ 6993 АХ, собственост на Павел Александров Матев от гр.Ловеч, намиращ се в ж.к.”Червен бряг” пред блок 108, 1 бр. CD марка “Sony” с фабричен номер 2224026; 1бр. черен куфар с дюбели, различни по размер; 1 бр. шлифовалка жълта на цвят без надпис; 1 бр. черно на цвят куфарче с надпис на дръжката ”Wurth” със съдържание; 1 бр. ъглошлайф марка “Sparky” ведно с ръкохватка, 1 бр. предпазител и 1 бр. абразивен диск, 1 бр. куфар черен на цвят с надпис “Sparky” с перфоратор “Sparky” модел BPR241E, 9бр. различни свредла и 1 бр. патронник с ключ към него, собственост на Павел Александров Матев от гр.Ловеч;, всичко на стойност 557,42лв.; от лек автомобил „ДЕУ Нексия” с рег. № ОВ 5237 АТ, собственост на Цецо Стефанов Стоянов от гр. Ловеч, намиращ се в ж.к. „Здравец” пред бл.206, вх.А 1, бр. ръчен черен на цвят автокрик; 1 бр. полиетиленов плик със съдържание 1 бр. черна на цвят авто аптечка, 1 бр. предупредителен триъгълник към автомобил и 1 бр. прахов пожарогасител модел MFZL1; 1 бр. автомобилен ключ за джанти; 1 бр. декоративна кора от автомобил с елипсовидни отвори към нея; 2 бр. тонколони марка “LG” 400 вата с декоративни капаци към тях; 1 бр. брадва с дървена дръжка с надпис на металната си част “Rico 800g”; 1 бр. бяла на цвят прахосмукачка със син капак ведно с кабел за лек автомобил; 1 бр. компресор за гуми с надпис “Tire Inflator -12V, 10A; 1 бр. черен куфар с различни инструменти в него; 1 бр. шансов инструмент – лопадка; 1 бр. средна гидория с трисчотка и прибори към нея, собственост на Станимир Цецов Стоянов от гр.Ловеч – всичко на стойност 306,50 лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег. № ОВ М8817 АН, собственост на Николай Любомиров Арабски от гр.Ловеч, намиращ се на ул.”Бяло море”, пред бл.214, вх.В, 1 бр. CD марка “Sony” модел “CDX – GT20 с фабричен номер 2246045; 1 бр. захранващ кабел за свещи с надпис CHT – CORE TV – R – SUPPRESSION – E, 1бр. захранващ кабел за свещи с надпис CHT – CORE TV – R – SUPPRESSION – C; 1бр. захранващ кабел за свещи с надпис CHT – CORE TV; 1бр. захранващ кабел за свещи с без надпис, собственост на Николай Любомиров Арабски от гр.Ловеч, всичко на стойност 96,30лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег. № ОВ 0688 АМ, собственост на Велислава Веселинова Иванова от гр.Ловеч, намиращ се на паркинг пред блок на адрес ***, 1 бр. акумулаторна батерия “Varta” с фабричен номер G5B7860530648 536196; 2 бр. пластмасови капачки за масло и антифриз; 1 бр. въздушен филтър с гумено уплътнение; 1 бр. комплект кабели за високо напрежение за автомобил – четворка; 1 бр. автоаптечка синя на цвят с надпис “ Kraftwagen – Verband Kasten”; 1 бр. черна на цвят декоративна решетка ? част; 1 бр. черна туба с надпис “ALPINE” с масло; 1 бр. декоративна кора за автомобил, собственост на Веселин Трифонов Велев, всичко на обща стойност 254,70лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ ОВ 3639 АН, собственост на Веселин Станчев Ангелов от гр.Ловеч, намиращ се на ул.”Търговска” №88, пред вх.Б, 1 бр. акумулаторна батерия – бяла на цвят с фабричен номер 310519, собственост на Веселин Станчев Ангелов от гр.Ловеч на стойност 80,75лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ ОВ 9329 АК, собственост на Пламен Трифонов Лалев, намиращ се на паркинг в ж.к. „Червен бряг” пред бл.108, вх.А 1бр. CD марка “Sony” модел “CDX –L580X с фабричен номер 1703375, собственост на Пламен Трифонов Лалев от гр.Ловеч, на стойност 130,00лв. и 1бр.Тонколона Марка “SAMSUNG”, собственост на Трифон Петков Лалев от гр.Ловеч, на стойност 85,50лв.; от лек автомобил „Опел Корса” с рег.№ ОВ 8035 АХ, собственост на Геновева Митева Пенчева от гр.Ловеч, намиращ се на ул.”Осъмска” №38, вх.З, 1 бр. крик син на цвят с номер ATPH12-2301398, 12 000 кг., 2 бр. флакони под налягане марка “Body Irida”, 1 бр. CD плеър марка “Crown Cax – 0200” ведно с кутия към него; 1 бр. мултисет модел 810 В с кабели към него; 1 бр. автомобилен кит марка “Novol” с тубичка с втвърдител; 2 бр. отвертки със сини ръкохватки с надпис “Chrome Vanadium”; 1 бр. пластмасова бутилка с надпис “Европа Ябълка” с гъста сивкаво – синкава течност; 1 бр. ел. лампа – плафон за лек автомобил над мястото на водача, собственост на Йочо Стефанов Пенчев и Геновева Митева Пенчева – двамата от гр.Ловеч, всичко на стойност 246,50лв. като общата стойност на отнетите вещи е 2416,37лв.без съгласието на собствениците и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4 пр.1 и 2 във вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 чл.26, ал.1 и чл.63, ал.1 т.3 и чл.54, ал. 1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.  На основание чл.69, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила.  Веществените доказателства

43

НОХД No 358/2012, II състав

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.П.В.

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 9.3.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение ПРИЗНАВА подсъдимият В.П.В., ЗА ВИНОВЕН ,поради което и на основание 235, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация" при следните пробационни мерки:-по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, като В. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;- по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /шест/ месеца.На основание чл.189, ал.З от НПК, ВЪЗЛАГА на подсъдимия В.В., с горната самоличност, направените разноски в размер на 83 лева, които да заплати по сметка на ОД на МВР – Ловеч.От деянието няма настъпили имуществени вреди.Веществени доказателства няма.На осн. чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 358/2012г., по описа на ЛРС, срещу подсъдимия В.П.В..
В.П.В.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.04.2011 г. в землището на с.Горно Павликени, обл. Ловеч, без редовно писмено позволително отсякъл от отдел 344, подотдел „м” държавен горски фонд, 5,12 плътни метра кубични /7,42 пространствени метра кубични иглолистни/ дърва за огрев от бял и чер бор на стойност 267,12 лв., поради което и на основание 235, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, като В. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /шест/ месеца. 

44

НОХД No 366/2012, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

З.А.Л.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 9.3.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Анета Пачкова, защитника адв. И.М. *** и подсъдимия З.Л., като ПРИЗНАВА подсъдимия З.А.Л. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343б и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца. - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.- на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. На основание чл. 343г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Л. от право да управлява МПС за срок от една година.На основание чл.59 ал.4 от НК приспада от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС времето, през което Л. е бил лишен от това право по административен ред за същото деяние, считано от 07.12.2011 година.На основание чл.189, ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимия Л. направените по делото разноски в размер на 127,00 лева, които да заплати по сметка на ОД на МВР-Ловеч.Веществени доказателства и имуществени вреди няма 
З.А.Л.
********** ЗА ВИНОВЕН в това, че 07.12.2011г. около 20.50 часа в гр. Ловеч, ул. "Княз Имеретински" и ул. "Хан Крум" с посока на движение по последната, управлявал МПС - л.а. "Форд Мондео" с ДК № РК 97 51 АХ, собственост на Никола Стоилков Миланов ЕГН ********** от гр. Перник, след употреба на алкохол - с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,80 промила алкохол в кърта си, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 336/15.12.2011г. на СХЛ при ОД на МВР-Ловеч, поради което и на основание чл. 343б и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. На основание чл. 343г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Л. от право да управлява МПС за срок от една година. На основание чл.59 ал.4 от НК приспада от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС времето, през което Л. е бил лишен от това право по административен ред за същото деяние, считано от 07.12.2011 година. 

45

Гражданско дело No 1661/2011, VII състав

Облигационни искове

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Г.В.С.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 20.2.2012г., в законна сила от 12.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.В.С., ЕГН **********,***, че дължи на “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Оборище”, ул. “Г.С.Раковски” № 103, представлявана от Георги Димитров Константинов – Изпълнителен директор и Тихомир Ангелов Атанасов – Прокурист, сумата 370.93 лв. /триста и седемдесет лева и деветдесет и три стотинки/ - главница, сумата 21.09 лв. /двадесет и един лева и девет стотинки/ - договорна лихва за периода от 11.07.2009 г. до 16.05.2011 г., сумата 188.63 лв. /сто осемдесет и осем лева и шестдесет и три стотинки/ - наказателна лихва за периода от 22.06.2009 г. до 16.05.2011 г., които суми са дължими по Договор № 0000293973 за индивидуален потребителски кредит за заплащане на стоки от 09.08.2008 г., ведно със законната лихва върху главницата - 370.93 лева, считано от 16.05.2011 г. до окончателното изплащане на сумата, за което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК № 543/18.05.2011 г. и Изпълнителен лист от 18.05.2011 г. по ч.гр.дело № 807/2011 г. по описа на Ловешкия районен съд, шести състав.   ОСЪЖДА Г.В.С., с горните данни, да заплати на “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – гр. София, с горните данни, сумата 125.00 лв. /сто двадесет и пет лева/, представляваща разноски по настоящото дело за държавна такса. 

46

НАХД No 159/2011, VIII състав

По ЗД по пътищата

А.И.Г.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 19.4.2011г., в законна сила от 12.3.2012г.
 ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2697/10/29.09.2010 год. на Сергей Христов Началник на сектор ПП към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 1687 от 02.08.2010 год., В ЧАСТТА, в която е наложено на А.И.Г. ***, ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, наказание лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2697/10/29.09.2010 год. на Сергей Христов Началник на сектор ПП към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 1687 от 02.08.2010 год., В ЧАСТТА, в която е наложено на А.И.Г. ***, ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, наказание глоба в размер на 150.00 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   НП-отменено

47

НАХД No 1092/2011, II състав

По ЗД по пътищата

К.И.Н.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 6.10.2011г., в законна сила от 12.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2983/26.04.2011 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в частта,с която е наложено на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.4 от ЗДвП наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и на основание Наредба №Із-1959 год. на МВР са отнети 7 контролни точки на К.И. ***, ЕГН:**********,за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2983/26.04.2011 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в останалата част,като законосъобразно.

48

НАХД No 1293/2011, II състав

По ЗД по пътищата

Д.И.П.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 8.12.2011г., в законна сила от 12.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №456/27.04.2010 год.на Срегей Христов Недялков,Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в частта,с която е наложено на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.5 от ЗДвП наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и на основание Наредба №Із-1959 год. на МВР са отнети 10 контролни точки на Д.И.П. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456/27.04.2010 год.на Сергей Христов Недялков,Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в останалата част,като законосъобразно. 

49

НАХД No 1304/2011, I състав

По ЗД по пътищата

Н.И.Н.

 

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 25.1.2012г., в законна сила от 12.3.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1891 от 17.03.2011 г. на ВНД Началника на сектор „ПП” към ОД на МВР - Ловеч, с което е наложено на Н.И.Н. ***, ЕГН : **********, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ административно наказание – глоба в размер на 400 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   

50

НАХД No 1330/2011, III състав

Административни дела

Д.К.Т.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 12.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО № 31-0000293 от 15.06.2011 год. на Милко Ганков Пепелджийски – Началник ОО „КД-ДАИ” гр.Ловеч, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189, ал.4 от ЗДвП и чл.47, ал.2 от ЗАНН, с което на Д.К.Т. с ЕГН ********** *** са наложени наказания на основание чл.105, ал.1 от ЗАвП - глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.89 т.7 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. на МТ във вр. с Приложение 11 от Наредба №33 и на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

51

НОХД No 1333/2011, VIII състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Б.Б.

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Присъда от 9.1.2012г., в законна сила от 12.3.2012г.
Признава подс.К.Б.Б.,за виновен поради което и на осн. чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.На осн чл.25 ал.1 във вр с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Б. едно общо най-тежко наказание по настоящата Присъда, по Присъда №56/21.10.2011г.по НОХД№1410/10г.по описа на Пл.ОС ,влязла в сила на 07.11.2011г.и по Споразумение №98/08.11.2011г.по НОХД№532/11г. по описа на РС Свищов,влязло в сила на 08.11.2011г.в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ,което наказание подсъдимия Б. да изтърпи при първоначален строг режим в затвор На основание чл.23, ал.2 във вр. с чл.343г от НК присъединява към определеното общо най - тежко наказание лишаване от свобода наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 години..
К.Б.Б.
ЗА ВИНОВЕН за това, че на 02.05.2011 год., около 16.45 часа, в град Ловеч, по ул. "Крайречна", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Голф", с рег. № ЕН 8212 ВА, собственост на Емил М.И. ***, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред, за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство, с Наказателно постановление № 2630/2010 год. на Началник сектор ПП при ОД на МВР - Плевен, влязло в законна сила на 25.01.2011 год., поради което и на осн. чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.  На осн чл.25 ал.1 във вр с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Б. едно общо най-тежко наказание по настоящата Присъда, по Присъда №56/21.10.2011г.по НОХД№1410/10г.по описа на Пл.ОС ,влязла в сила на 07.11.2011г.и по Споразумение №98/08.11.2011г.по НОХД№532/11г. по описа на РС Свищов,влязло в сила на 08.11.2011г.в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ,което наказание подсъдимия Б. да изтърпи при първоначален строг режим в затвор  На основание чл.23, ал.2 във вр. с чл.343г от НК присъединява към определеното общо най - тежко наказание лишаване от свобода наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 години. 
Мотиви от 23.1.2012г.

52

НАХД No 1998/2011, III състав

По ЗД по пътищата

Д.П.П.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 12.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3157/11 от 27.04.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Д.П.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и са й отнети 12 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3157/11 от 27.04.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Д.П.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.185 предл.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20 лева за извършено нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

53

НАХД No 43/2012, II състав

По ЗД по пътищата

М.К.Г.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 12.3.2012г.
НП-изменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3478/02.05.2011 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в частта,с която е наложено на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.4 от ЗДвП наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и на основание Наредба №Із-1959 год. на МВР са отнети 7 контролни точки на М.К.Г. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3478/02.05.2011 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в останалата част,като законосъобразно.

54

НАХД No 105/2012, III състав

По ЗД по пътищата

В.Н.Н.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 20.2.2012г., в законна сила от 12.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3804/11 от 17.05.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, с което на В.Н.Н. с ЕГН ********** *** Търново, на основание чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП са наложени следните наказания - глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

55

Гражданско дело No 1631/2011, IV състав

Развод и недейств. на брака

Р.Т.С.

Н.Г.С.

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 13.3.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите , без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака , като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ , сключен на 06.06.1986 г. в гр. Ловеч, съгласно Акт за граждански брак № 140/ 06. 06. 1986г. на Об.Нар.съвет - ЛОВЕЧ,между: Р.Т.С. ЕГН: **********,постоянен адрес:*** ,с настоящ адрес : Гърция, гр. Агринио, чрез процесуален представител адв. Ц.Т.,***, кантора 404 с пълномощно по чл.34 от ГПК рег. № 2957/22.08.2011 г. на нотариус рег. № 139 с район на действие района на Районен съд Ловеч със СЪДЕБЕН АДРЕС: адв. Ц.Т.,***, област Ловеч ул. "Търговска" № 22, ет.4, кантора 404 , тел. 068 603 812, 0888 20 20 96, 0878 20 24 03 и Н.Г.С. ЕГН: ********** постоянен адрес:*** и настоящ адрес: гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч,ул"."Цар Иван Александър"№ 100, и   УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие , на основание чл.51 от СК, а именно:  1.След прекратяване на брака съпругата Р.Т.С. *** ,с настоящ адрес : Гърция, гр. Агринио, чрез процесуален представител адв. Ц.Т.,***, кантора 404 с пълномощно по чл.34 от ГПК рег. № 2957/22.08.2011 г. на нотариус рег. № 139 с район на действие района на Районен съд Ловеч със СЪДЕБЕН АДРЕС: адв. Ц.Т.,***, област Ловеч ул. "Търговска" № 22, ет.4, кантора 404,ще носи предбрачното си фамилно име ТОШЕВА. 2.ПРЕДОСТАВЯ СЕ ползването на семейното жилище - дворно място с къща, находящо се в гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул."Цар Иван Александър"№ 100 на съпруга Н. Г. С. ЕГН: ********** постоянен адрес:*** и настоящ адрес: гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч,ул"."Цар Иван Александър"№ 100. 3.Съпрузите не си дължат издръжка един на друг. 4.Съдебно – деловодните разноски ще се понесат от страните така както са направени. ОСЪЖДА Р.Т.С., с горепосочените данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 20,00 лева. ОСЪЖДА Н. Г. С., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 20,00 лева. 

56

Гражданско дело No 184/2012, IV състав

Искове по КТ

Г.Т.Г.

МЕЛТА-90 АД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 29.2.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. дело № 184/2012г. на ЛРС на основание чл.233, ал.1 от ГПК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ЛОС. 

57

Гражданско дело No 324/2012, IX състав

Облигационни искове

М.А.П.

В.Д.С.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 24.2.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
ВРЪЩА исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 324/2012 г. по описа на РС Ловеч

58

НАХД No 1294/2011, III състав

По ЗД по пътищата

Д.И.П.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 30.1.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455/11 от 27.04.2011 год. на Сергей Христов Недялков - Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-993/04.06.2009 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Д.И.П. *** на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и са й отнети 10 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455/11 от 27.04.2011 год. на Сергей Христов Недялков - Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-993/04.06.2009 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Д.И.П. *** на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

59

НАХД No 1551/2011, III състав

По ЗД по пътищата

П.С.П.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 13.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1960/10 от 24.08.2010 год. на Сергей Христов Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687 от 02.08.2010 год. на Министъра на МВР, на П.С.П. с ЕГН ********** *** са наложени на основание чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕОБОСНОВАНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

60

НАХД No 1692/2011, III състав

По ЗД по пътищата

С.В.В.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 17.1.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5236/11 от 04.08.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на С.В.В. с ЕГН ********** *** Оряховица на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и са му отнети 10 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5236/11 от 04.08.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на С.В.В. с ЕГН ********** *** Оряховица на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

61

НОХД No 346/2012, II състав

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ю.А.И.

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 13.3.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение ПРИЗНАВА подсъдимият Ю.А.И., ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 234, ал.1, предл.2 във вр. с чл.26, ал.1от НК във вр. с чл. 64, ал. 1 от ЗАДС и чл.25, ал.1-7 и чл.28, ал.1 от ЗТТИ и чл. 55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца.На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила.На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия И. предвидените с наказанието „лишаване от свобода” по-леки наказания. На основание чл.234, ал.З във вр. с чл.53, ал. 1, б."б" от НК, ОТНЕМА веществените доказателства по делото - акцизни стоки без бандерол - 20 броя стека, всеки с по 10 бр.кутии по 20 къса цигари "Best man" /Бест мен/ - син и 20 бр. стека, всеки с по 10 бр. кутии с по 20къса цигари марка „Diva" /Дива/, и в спално помещение на обитаваното от него жилище, находящо се в гр.Ловеч на ул."пано Рогозаров"№15- 10 бр. стека, всеки с по 10 кутии, с по 20 къса цигари марка "Best man" /Бест мен/ - син и 5 бр. кутии, с по 20 къса цигари марка „Diva" в полза на държавата, като след влизане на споразумението в сила, бъдат унищожени.На основание чл.189, ал.З от НПК, ВЪЗЛАГА на подсъдимия И. направените разноски по делото в размер на 40 лева за стоково икономическа експертиза, които да внесе по сметка на ОД на МВР-Ловеч.На осн. чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 346/2012 г., по описа на ЛРС, срещу подсъдимия Ю.А.И..
Ю.А.И.
, ЗА ВИНОВЕН, в това, за времето от 18.20 часа до 19.25 часа на 27.01.2012г. в гр.Ловеч, при условията на продължавано престъпление, в л.а. "Мерцедес" с рег.№ ЕВ 7539 АА, собственост на Виолета Пенчева Павлова от гр.Габрово, находящ се на околовръстен път в гр.Ловеч, ж.к."Младост", срещу вх."Д" на блок №322, държал акцизни стоки: 20 броя стека, всеки с по 10 бр.кутии по 20 къса цигари "Best man" /Бест мен/ - син и 20 бр. стека, всеки с по 10 бр. кутии с по 20къса цигари марка „Diva" /Дива/ и в спално помещение на обитаваното от него жилище, находящо се в гр.Ловеч на ул."Пано Рогозаров"№15- 10 бр. стека, всеки с по 10 кутии, с по 20 къса цигари марка " Best man" /Бест мен/ - син и 5 бр. кутии, с по 20 къса цигари марка „Diva" /Дива/, всичко на обща пазарна стойност от 2797,50 лева, без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по чл.64, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл.25, ал. 1-7 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 234, ал.1, предл.2 във вр. с чл.26, ал.1от НК във вр. с чл. 64, ал. 1 от ЗАДС и чл.25, ал.1-7 и чл.28, ал.1 от ЗТТИ и чл. 55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия И. предвидените с наказанието „лишаване от свобода” по-леки наказания.   На основание чл.234

62

НАХД No 400/2012, VIII състав

По УБДХ

 

Н.Г.К.

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 11.3.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
НАЛАГА на Н.Г.К. ***, ЕГН-********** , АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева, която следва да се плати по сметка на съдебната власт, за това че на 11.03.2012 год. в с. Баховица, обл. Ловеч, е осъществил състава на чл.1 от УБДХ– извършил е непристойни действия и грубо е нарушил обществения ред.
Н.Г.К.
Мотиви от 11.3.2012г.

63

Гражданско дело No 2433/2010, VII състав

Облигационни искове

ВЕРДИКО ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИСИЗ ЕООД

ОСЪМ АД

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 25.10.2011г., в законна сила от 14.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 124 ал. 1 във връзка с чл. 415 ал. 1 и чл. 422 ал. 1 от ГПК, по отношение на “ОСЪМ” АД, ЕИК 110001541, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, Северна индустриална зона, чрез представител “Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг” АД, ЕИК 121501396, представлявано от Милен Соколов Свиленов, че дължи на “ВЕРДИКО ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИСИЗ” ЕООД, ЕИК 130878147, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Витоша”, ж.к. “Павлово”, ул. “Преки път” № 13, представлявано от Управителя Емил Георгиев Джумайлиев, сумата от 250.00 евро /двеста и петдесет евро/ по Запис на заповед от 14.10.2008 г., за която сума е допуснато незабавно изпълнение, като е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК № 343/26.03.2010 г. и Изпълнителен лист по ч.гр.д.№ 318/2010 г. по описа на Ловешкия районен съд. ОСЪЖДА “ОСЪМ” АД, с горните данни, да заплати на “ВЕРДИКО ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИСИЗ” ЕООД, с горните данни, сумата 358.00 лв. /триста петдесет и осем лева/, представляваща разноски по настоящото дело. ОТХВЪРЛЯ искането на “ВЕРДИКО ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИСИЗ” ЕООД, с горните данни, против “ОСЪМ” АД, с горните данни, за присъждане на разноски по настоящото дело в размер на сумата 205.00 лв. /двеста и пет лева/.  ОТХВЪРЛЯ искането на “ОСЪМ” АД, с горните данни, да му бъдат присъдени направените от него разноски по делото. Решението е постановено при участието на трето лице-помагач А.И.Г., ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр. Ловеч, ж.к. “Здравец”, бл. 203, вх. “Б”, ет. 8, ап. 21. 

64

Гражданско дело No 1558/2011, IV състав

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Г.И.Г.

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 14.3.2012г., в законна сила от 14.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.И.Г., ЕГН********** , с постоянен адрес - гр. ЛОВЕЧ , ул.” Търговска”№ 123 вх. Б, ет. 4, ап. 11, че същия дължи на "БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс" ЕАД,ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление: град София, община "Младост", ж. к. "Младост" 4, "Бизнес Парк София", сграда 14, представлявано от Луик Льо Пишу ,Съдебен адрес: адв. Г. Д. К.,***, партер, тел. 02/441 69 85, представлявано от преуп. адв. М.Ем. Йорданова сумите в размер на : 142.31 лв. - главница и 14.39 лв. - лихва ,представляваща печалба на дружеството или общо сумата в размер на 156.70 лв, както и лихва за забава /законната лихва/ върху непогасената главница, в размер на 46.08 лв. за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита - 15.09.2008 до 24.06.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата ,от момента на подаване на заявлението – 11.07.2011 г. до окончателното изплащане на дължимите суми, както и съдебни разноски – 25,00 лева и възнаграждение за процесуално представителство -юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв., за които е издадена ЗАПОВЕД за ИПЗ №913 /13.07.2011 г. ,постановена по Ч.ГР.Д. №1295 /2011 г. на ЛРС.  ОСЪЖДА Г. И. Г., с горните данни да заплати на „Париба Пърсънъл Файненс ЕАД”, с горните данни , сумата общо 125,00 лева, представляващи съдебно – деловодни разноски пред настоящата инстанция.  НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 от ГПК.  

65

Гражданско дело No 1833/2011, V състав

Други дела

АЛМИКС-2009 ЕООД

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 16.2.2012г., в законна сила от 14.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД, ЕИК:110034824, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ”Индустриален квартал”, представлявано от Г.И.П., че дължи на АЛМИКС-2009” ЕООД, ЕИК:200626472, седалище и адрес на управление: гр.Трявна, ул.“Захари Петров” вх.”А”, представлявано от Управителя Иван Ангелов Петров,сумата от 8396.22 лева/осем хиляди триста деветдесет и шест лв.и 22ст/ като остатъчно плащане с начислен ДДС по фактура №0000000024 от 05.01.2011 година във връзка с изработването и доставка на завършени и/или полуготови изделия за мебелно обзавеждане ,кактои сумата в размер на 7598.57 лева/седем хиляди петстотин деветдесет и осем лв.и 57ст/, представляваща договорена неустойка за закъснение на плащането на сумата съгласно чл. 4.1.2 по договор от 21.01.2010г.за периода от 10.02.2011 година до 09.08.2011 година,а така също и сумата от 1519.90 лева разноски по заповедното производство, за които е издадена Заповед №994/15.08.2011г.по ч.гр.д.№1453/2011г.по писа на Ловешки РС.  ОСЪЖДА, на основание чл. 78 ал.1 от ГПК, „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, ЕИК:110034824, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ”Индустриален квартал”, представлявано от Г.И.П., ДА ЗАПЛАТИ на „АЛМИКС-2009” ЕООД, ЕИК:200626472 седалище и адрес на управление: гр.Трявна, ул.“Захари Петров” вх.”А”, представлявано от Управителя Иван Ангелов Петров направените разноски по настоящето дело в размер на 1319.90лв/хиляда триста и деветнадесет лв.и 90ст/  

66

НАХД No 1383/2011, III състав

По ЗД по пътищата

Г.Д.И.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 8.11.2011г., в законна сила от 14.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2579/11 от 31.03.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Г.Д.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2579/11 от 31.03.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Г.Д.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

67

НАХД No 1392/2011, III състав

По ЗД по пътищата

Г.Д.И.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 8.11.2011г., в законна сила от 14.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2578/11 от 31.03.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Г.Д.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2578/11 от 31.03.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Г.Д.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено. 

68

НАХД No 1643/2011, III състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.С.Н.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 13.12.2011г., в законна сила от 14.3.2012г.
ПРИЗНАВА Н.С.Н. ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 18.06.2011г. - 09.07.2011г., при условията на продължавано престъпление - около 11.45 часа на 18.06.2011г. в гр.Угърчин, на път № 402 до разклона за с.Лесидрен, Ловешка област; около 05.00 часа на 29.06.2011г., на път № 40007 от с.Славщица, Ловешка област в посока към ПП 1-4 /Варна-София/ и около 06.20 часа на 09.07.2011 г. на път № 402, 3-ти км, в посока към ПП 1-4 /Варна-София/ - в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 510/05.01.2011г. на Началника на РУП-Угърчин, влязло в законна сила на 23.02.2011г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, управлявал товарен автомобил „Форд Транзит” с ДК№ ОВ 9618 АХ, собственост на Юлиян Асенов Михайлов от Ловеч, без съответно свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.26 ал.1 от НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА Н.С.Н. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание № 84/2011 година по описа на РУП – Угърчин.  
Н.С.Н.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 18.06.2011г. - 09.07.2011г., при условията на продължавано престъпление - около 11.45 часа на 18.06.2011г. в гр.Угърчин, на път № 402 до разклона за с.Лесидрен, Ловешка област; около 05.00 часа на 29.06.2011г., на път № 40007 от с.Славщица, Ловешка област в посока към ПП 1-4 /Варна-София/ и около 06.20 часа на 09.07.2011 г. на път № 402, 3-ти км, в посока към ПП 1-4 /Варна-София/ - в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 510/05.01.2011г. на Началника на РУП-Угърчин, влязло в законна сила на 23.02.2011г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, управлявал товарен автомобил „Форд Транзит” с ДК№ ОВ 9618 АХ, собственост на Юлиян Асенов Михайлов от Ловеч, без съответно свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.26 ал.1 от НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА Н.С.Н. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт. 
Мотиви от 13.12.2011г.

69

НАХД No 48/2012, II състав

По ЗД по пътищата

Д.С.Г.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 14.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6315/30.11.2011 год. на Н. Васков Недялков,Началник на сектор ПП-Ловеч към ОД на МВР-Ловеч,с което е наложена на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ глоба в размер на 400 лева на Д.С. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.315,ал.1,пр.2 от КЗ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

70

НАХД No 497/2011, II състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.И.В.

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 15.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН С.И.В.,поради което и на основание чл.78а,във връзка с чл.131,ал.1,т.9,предл.последно и т.12,във връзка с чл.130,ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.НАЛАГА НА С.И.В.,с горния адрес,АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ-ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда/лева,която да заплати в полза на държавата,по сметка бюджета на съдебната власт.ОСЪЖДА С.И.В.,с горния адрес да заплати по сметка на ОД на МВР-Ловеч сумата от 120,00/сто и двадесет/ лева разноски по делото.ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по досъдебно производство № 767/2010 год.по описа на РУП-Ловеч.
С.И.В.
 ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН С.И.В. *** ЕГН: **********,в това,че на 10.11.2010г. около 19.15 часа в гр.Ловеч,на кръстовището,образувано от улиците “Никола Петков” и “Димитър Пъшков”,умишлено причинил разстройство на здравето,временно и неопасно за живота,извън случаите на чл.128 и 129 от НК,на Цветлин В.М.,ЕГН:********** ***,като деянието е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди,поради което и на основание чл.78а,във връзка с чл.131,ал.1,т.9,предл.последно и т.12,във връзка с чл.130,ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА С.И.В.,с горния адрес,АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ-ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда/лева,която да заплати в полза на държавата,по сметка бюджета на съдебната власт 
Мотиви от 10.2.2012г.

71

НАХД No 1314/2011, III състав

По ЗД по пътищата

Н.М.У.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 20.2.2012г., в законна сила от 15.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3015/11 от 26.04.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Н.М.У. ***, на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и са й отнети 10 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3015/11 от 26.04.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на Н.М.У. ***, на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

72

НАХД No 1808/2011, III състав

Административни дела

Д.И.Д.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 17.1.2012г., в законна сила от 15.3.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000429 от 23.08.2011 год. на Йото Пеев Йотов – Главен инспектор в ОО „КД-ДАИ” гр.Ловеч, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице, което може да издава наказателни постановления за установени нарушения на Регламенти на Европейския парламент и Съвета, Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, с което на Д.И.Д. ***, на основание чл.93в, ал.17, т.1 от ЗАвП е наложено наказание - глоба в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.15, §7, б.”а”, т.i) от Регламент 3821/85 във вр. с изречение последно от същото буква и във вр. чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

73

Гражданско дело No 3/2012, IV състав

Развод по взаимно съгласие

А.А.А.,
Е.О.

 

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 16.3.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите , без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака , като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ , сключен на 18. 11. 2009г. в гр. Ловеч, съгласно Акт за граждански брак № 0120/ 18. 11. 2009г. на ОБЩИНА - ЛОВЕЧ,между: А.А. ***, ЕГН **********, и Е.О. гражданин на Република Турция роден на *** год. в гр. Коня, л.п. № ТК-Т 131459, издаден на 03.12.2007 год. от Полиция гр. Анкара, и  УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие , на основание чл.51 от СК, а именно:  1. Съпрузите не притежават недвижимо и движимо имущество. Семейно жилище не притежават, тъй като са живели на квартира в гр. Ротердам - Холандия до раздялата им. 2. Малолетни и непънолетни деца от брака си към настоящия момент нямат. 3. Издръжка между съпрузите няма да се дължи. 4. След развода съпругата ще запази настоящата си фамилия - А., тъй като същата не е променяла фамилното си име при подписването на брака или ще се именува : А.А.А.. 5. Държавните такси, както и останалите разходи по делото ще се поемат изцяло от съпругата - А.А.А.. ОСЪЖДА : А.А.А., с горепосочените данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 40,00 лева. 

74

НАХД No 935/2011, II състав

Административни дела

Н.А.Т.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 16.3.2012г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №0083/27.05.2011 год. на д-р Ивайло Милков Йотов,Директор на Областна дирекция по безопасност на храните-гр.Ловеч,с което е наложена на основание чл.68,ал.1 и чл.74,ал.2 от Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз глоба в размер на 1000. 00 /хиляда/ лева на Н.А.Т. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.40,ал.3,т.2 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз и чл.15,ал.2,т.3 от Наредба №16/28.05.2010 год. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.Ч. за присъждане на направените по делото разноски,като неоснователно. 

75

НАХД No 1901/2011, III състав

По ЗД по пътищата

М.И.Ж.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6020/11 от 27.09.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на М.И.Ж. с ЕГН ********** ***, на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и са й отнети 10 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6020/11 от 27.09.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на М.И.Ж. с ЕГН ********** ***, на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

76

НОХД No 721/2011, III състав

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.Г.П.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Присъда от 1.12.2011г., в законна сила от 19.3.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата П.Г.П. ЗА ВИНОВНА , поради което и на основание чл. 202, ал.1, т.1 във вр. с чл.201 и чл.26, ал.3 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така намаленото наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на присъдата в сила.На основание чл.202, ал.3 във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимата П.Г.П. от право да упражнява материално отчетническа дейност за срок от ТРИ ГОДИНИ.ОСЪЖДА подсъдимата П.Г.П. със снетата самоличност да заплати на Н.М.Б. сумата от 4 930 лева обезщетение за причинени имуществени вреди, като иска до предявения размер от 5000 лева като неоснователен и недоказан отхвърля.На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата П.Г.П. със снетата самоличност да заплати на ОД на МВР-Ловеч сумата от 114.28 лева и на ЛРС 140,00 лева разноски по делото, както и 197,20 лева ДТ върху уважения размер на гражданския иск. 
П.Г.П.
ЗА ВИНОВНА в това, че на 27.10.2009г. и на 06.01.2010г. в гр. Угърчин, област Ловеч, в качеството си на длъжностно лице - служител, заемащ длъжността "Специалист "Банкови операции" в Банка "ДСК" ЕАД, Финансов център Ловеч - БО /банков офис/ -гр. Угърчин, при условията на продължавано престъпление присвоила чужди пари, връчени и поверени й в това й качество да ги пази и управлява, от клиенти и на банката - Н.М.Б. *** в размер на 4930 лева и П.Х.И. ЕГН-********** *** в размер на 1000 лева, като за улесняване на второто деяние извършила друго престъпление документно по чл.316 във вр. с чл.308, ал.1 от НК /като съзнателно се ползвала от неистински официален документ на операционна бележка №59/06.01.2010г., когато за неговото съставяне от нея не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 202, ал.1, т.1 във вр. с чл.201 и чл.26, ал.3 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така намаленото наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на присъдата в сила. На основание чл.202, ал.3 във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимата П.Г.П. от право да упражнява материално отчетническа дейност за срок от ТРИ ГОДИНИ. 
Мотиви от 22.12.2011г.

77

НАХД No 1186/2011, VIII състав

Административни дела

О.Х.Я.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 9.1.2012г., в законна сила от 19.3.2012г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №358/2010 от 20.01.2011г. на Любомир Благоев Стоилов – Началник Митница Свищов, В ЧАСТТА, в която е наложена на О.Х.Я., ЕГН ********** ***, на основание чл.126, чл.124, ал.1 и чл.128, ал.2 от ЗАДС във вр. с чл.24 и чл.53 от ЗАНН, глоба в размер на 4719.04 лева, за нарушение на чл.126 от ЗАДС, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 3891.82 лева /три хиляди осемстотин деветдесет и един лева и осемдесет и две стотинки/.ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №358/2010 от 20.01.2011г. на Любомир Благоев Стоилов – Началник Митница Свищов, В ЧАСТТА, в която са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – наливен етилов алкохол /ракия/ 17 бр. пластмасови туби с вместимост от по 10 литра с различен процент алкохолно съдържание – общо 172 литра етилов алкохол.ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №358/2010 от 20.01.2011г. на Любомир Благоев Стоилов – Началник Митница Свищов, В ЧАСТТА, в която са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – наливен етилов алкохол /ракия/ 43 бр. пластмасови туби с вместимост от по 10 литра с различен процент алкохолно съдържание – общо 412 литра етилов алкохол.   НП-изменено

78

НАХД No 1923/2011, VIII състав

По ЗД по пътищата

В.Д.Д.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 15.2.2012г., в законна сила от 19.3.2012г.
ОТМЕНЯ Н.П.№3009/09/10.08.2009 год. В ЧАСТТА, в която на В.Д.Д.,***, на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети общо 6 контролни точки по чл.177, ал.1, т.2, пр.1 отЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА Н.П. В ЧАСТТА, в която на В.Д.Д.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, е наложено наказание „Глоба в размер на 100.00 лева” за нарушение на чл.150 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

79

НАХД No 1940/2011, I състав

По ЗД по пътищата

Т.М.С.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 19.1.2012г., в законна сила от 19.3.2012г.
 ОТМЕНЯ Н. П. №5902/11/07.09.2011 год., В ЧАСТТА, в която са наложени на Т.М.С.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, наказание „лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца”, и на основание Наредба №І-1959 на МВР са й отнети общо 10 контролни точки по чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА Н.П.№5902/11/07.09.2011 год. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП – Ловеч към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 1687 от 02.08.2010 год., В ЧАСТТА, в която е наложено на Т.М.С.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, наказание „Глоба в размер на 150.00 лева” за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. НП-изменено

80

НАХД No 18/2012, II състав

По ЗД по пътищата

В.В.М.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 19.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №0114712 на ОД на МВР-Ловеч,с който е наложена на основание чл. 189,ал.4,във връзка с чл.182,ал.2,т.5 от ЗДвП глоба в размер на 200 лева на “Естествени скали”ЕООД, за нарушение на чл.21,ал.1 от ЗДвП ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

81

НАХД No 118/2012, III състав

По ЗД по пътищата

В.А.М.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 20.2.2012г., в законна сила от 19.3.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №0097807 на ОД на МВР Ловеч, с който на В.А.М. с ЕГН ********** *** е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

82

НАХД No 215/2012, III състав

По ЗД по пътищата

И.М.Д.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 7.3.2012г., в законна сила от 19.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство по НАХД 215/2012г., поради недопустимост на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ЛАС в седемдневен срок от днес за жалбоподателя и от връчване на преписа за ответника. 

83

НОХД No 411/2012, III състав

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Б.К.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 19.3.2012г., в законна сила от 19.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Цецо Рабаджиев, защитника адв. И.М. *** и подсъдимия К.Б.К. като ПРИЗНАВА подсъдимия К.Б.К. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание129, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:- на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца. - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.На основание чл.189, ал.3 от НПК възлага на подсъдимия К. със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР-Ловеч направените по делото разноски в размер на 60.00 лева. Веществени доказателства и имуществени вреди няма.На основание чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 411/2012 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимия К.Б.К. . 
К.Б.К.
.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.12.2011 г., около 02,30 часа в гр. Ловеч, умишлено причинил на Денислав Мирославов Димитров от гр. Ловеч средна телесна повреда, изразяваща се в травматично счупване на долната челюст – повреда, трайно затрудняваща отхапването, говора и дъвченето за около два месеца, поради което и на основание129, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. 

84

НОХД No 418/2012, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.Г.А.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 19.3.2012г., в законна сила от 19.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Цецо Рабаджиев, защитника адв. К. *** и подсъдимия Р.Г.А. като ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Г.А. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:- на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.- на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.На основание чл. 343г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, лишава подсъдимия А. от право да управлява МПС за срок от десет месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК приспада от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС времето, през което А. е бил лишен от това право по административен ред за същото деяние, считано от 14.01.2012 година.На основание чл.189, ал.3 от НПК възлага на подсъдимия А. със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР-Ловеч направените по делото разноски в размер на 29.19 лева. Веществени доказателства и имуществени вреди – няма.На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 418/2012 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимия Р.Г.А..  
Р.Г.А.
ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2012г. около 06.10 часа, в гр. Ловеч, област Ловеч, по ул. „Осъмска", управлявал МПС - лек автомобил „Пежо 206" с рег. № ОВ 38 83 АР, собственост на Преслава Пепова Цанкова - Генова, ЕГН ********** от гр. Ловеч, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,08 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо средство в кръвта № 19/25.01.2012г. на химическа лаборатория ОДМВР - Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. На основание чл. 343г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, лишава подсъдимия А. от право да управлява МПС за срок от десет месеца.  На основание чл.59 ал.4 от НК приспада от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС времето, през което А. е бил лишен от това право по административен ред за същото деяние, считано от 14.01.2012 година. 

85

Гражданско дело No 1737/2011, IV състав

Искове по КТ

С.С.К.

РОСЕЛИ ЕООД

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 21.1.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
ОСЪЖДА „РОСЕЛИ" ЕООД/име на фирмата/ , Булстат: 121886579 НДР № 222 010 3997, седалище: гр.София, община Столична, ул."Шести септември" 39 ,Сладоледена къща „ДЖИМИС”, чрез Управителя РОСЕН АТАНАСОВ НЕДЕВ със съдебен адресат: гр. София, ул. „Алабин" № 52, ет. 2, чрез адв. С.Т., САК, да заплати на С.С.К. ЕГН ********** *** тел.0887523975, сумата 200,73 лева – на осн.чл.270 от КТ,представляващо дължимо трудово възнаграждение за периода 01.05.2011г. до 16.05.2011г. , ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба – 11.10.2011 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА „РОСЕЛИ" ЕООД - гр.София, с горните данни, да заплати на С.С.К. ЕГН ********** *** тел.0887523975, сумата 110,11 лева – обезщетение за неизползван полагаем платен годишен отпуск на чл.224,ал.1 от КТ за 6 дни за 2011г.,ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба – 11.10.2011 г. до окончателното й изплащане.   ОСЪЖДА „РОСЕЛИ" ЕООД - гр.София , с горните данни, да заплати по сметка на ЛРС, сумата от общо 100,00 лева , д.т. върху двата обективно съединени иска  

86

Гражданско дело No 2167/2011, VII състав

Искове по КТ

Б.С.А.

РАЙ ТРАНС ЕООД

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 27.2.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
ОСЪЖДА “РАЙ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 110538009, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. “Никола Петков” № 28Б, ап. 8, представлявано от Георги Василев Райков – управител, да заплати на Б.С.А., ЕГН **********,***, сумата 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 20.05.2011 г. до 19.07.2011 г., сумата 26.84 лв. /двадесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение, за периода от 01.06.2011 г. до датата на завеждане на исковата молба /28.11.2011 г./, ведно със законната лихва върху главницата от 750.00 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба /28.11.2011 г./ до окончателното й изплащане, сумата 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/, представляваща обезщетение, на основание чл. 224 ал. 1 от КТ, за неизползван платен годишен отпуск за 2011 година, сумата 3.76 лв. /три лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща лихва за забава върху това обезщетение за периода от 19.07.2011 г. до датата на завеждане на исковата молба /28.11.2011 г./, ведно със законната лихва върху главницата от 45.00 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба /28.11.2011 г./ до окончателното й изплащане, сумата 375.00 лв. /триста седемдесет и пет лева/, представляваща обезщетение, на основание чл. 221 ал. 1 от КТ, както и сумата 200.00 лв. /двеста лева/, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “РАЙ ТРАНС” ЕООД, с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, представляваща държавна такса върху уважените искове.  

87

Гражданско дело No 265/2012, IX състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛОВЕЧ

Я.С.А.

Председател и докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 6.3.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Я.С.А., с ЕГН ********** в Център за настаняване на деца семеен тип 2 Ловеч.

88

НАХД No 1725/2011, VIII състав

Административни дела

КАЛИА ООД

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 9.1.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
  ОТМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13625 от 15.07.2011 год. на Виктор Василев Стойчев – Директор на офис – г. Ловоче при ТД на НАП – гр. Велико Търново, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – 28 от 06.01.2010 год. допълнена със заповед №ЗЦУ-1274/28.09.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП, с което е наложена на „Калиа” ООД, гр. Ловеч, БУЛСАТ 110055537, представлявано и управлявано от А. Кокаянис, ЛНЧ 1000818037, на основание чл.53 във вр. с чл.27 /чл.83/ и чл.3, ал.2 от ЗАНН и чл.104, ал.1 от Закона за здравното осигуряване:   Имуществена санкция в размер на 4000.00 /четири хиляди/ лв. за невнесени здравно – осигурителни вноски за период 01.02.2011 год. – 28.02.2011г.  Имуществена санкция в размер на 4000.00 /четири хиляди/ лв. за невнесени здравно – осигурителни вноски за период 01.03.2011 год. – 31.03.2011г.  Имуществена санкция в размер на 4000.00 /четири хиляди/ лв. за невнесени здравно – осигурителни вноски за период 01.04.2011 год. – 30.04.2011г., за нарушение на на чл.40, ал.1, т.1, б.в от Закона за здравното осигуряване, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. НП-отменено

89

НОХД No 414/2012, II състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Д.А.

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 20.3.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение ПРИЗНАВА подсъдимият С.Д.А., , ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация" при следните пробационни мерки:-по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, като А. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;- по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /шест/ месеца.На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимият С.Д.А., с горната самоличност, от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството му за управление на МПС по административен ред– 02.03.2012г.От деянието няма настъпили имуществени вреди.Веществени доказателства и разноски по делото - няма.На осн. чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 414/2012г., по описа на ЛРС, срещу подсъдимия С.Д.А..
С.Д.А.
, ЗА ВИНОВЕН в това, че 02.03.2012г. около 23,00ч. в гр.Ловеч, по ул." В.Левски", управлявал собствения си л.а."Фолксваген Пасат" с ДК№ОВ 1177 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,68 на хиляда, установена по надлежния ред- с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510” с фабр.№0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, като А. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимият С.Д.А., с горната самоличност, от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството му за управление на МПС по административен ред– 02.03.2012г. От деянието няма настъпили имуществени вреди. 

90

Гражданско дело No 1806/2010, IV състав

Вещни искове

Р.Д.Ф.,
М.Д.С.

Д.П.Д.,
Н.П.Д.,
Р.П.К.

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 13.3.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА,постигнатата спогодба между: Р.Д.Ф., гражданин на Германия с пост.а-с.: гр. Берлин , чрез пълном. адв. Ст. С. *** , офис 207 ,тел. 0889506178 ;М.Д.С. с ЕГН – ********** ***, чрез пълном. адв. Ст. С. *** , офис 207 ,тел. 0889506178; Д.П.Д. ***, чрез пълном. адв. Ц. Т.;Н.П.Д. ***, чрез пълном. адв. Ц. Т.; Р.П.К. ***, чрез пълном. адв. Ц. Т., на осн. чл.32,ал.2 от ЗС ,досежно разпределението на правото на ползване на незастроената част от съсобствения им ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 166 кв.м. , съставляващ по кадастралната карта на гр. Ловеч имот №43952.513.1647 ,при съседи : №43952.513.9551; №43952.513.4522; №43952.513.1648; №43952.513. 9527 съгласно правата им както и ползването на общия вход към мазите на жилищната сграда ,находяща се в този имот и въз основа на въз основа на допълнително заключение на в. л. от 19.12.2011 г. на в.л. инж. К. К. придружено със скица във вариант 5/пети/ ,както следва: РАЗПРЕДЕЛЯ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ,описано по горе , по вариант 5 от допълнителното заключение на вещото лице от 19.12.2011 г. , който да се счита за неразделна част от настоящата спогодба. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ между съсобствениците:  Ищците Р.Д.Ф. и М.Д.С., с горните данни, се задължават, да изградят тротоарна настилка върху, определената част за общо ползване от 6,3 кв. м., с качество не по-лошо от това на тротоарната настилка върху пътеката от 7,8 кв. м. , поставена от ответниците: Д.П.Д., Н.П.Д., Р.П.К. на пътеката пред ателието – обща част.  Ищците Р.Д.Ф. и М.Д.С. получават правото да изградят преграда по линия „А „Б” от 5-ти вариант на горепосоченото заключение, състояща се от масивна основа с височина не повече от 0,60 см. и ажурна решетка по-преценка на ищците.  Разноските по делото да остават така както са направени от страните в хода на производството.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. N 1806/2010г. по описа на Ловешки районен съд като СПОГОДЕНО. Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от днес. СЪДЕБНАТА СПОГОДБА , на основание чл.234, ал.3 от ГПК , има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по – горен съд.  

91

Гражданско дело No 1160/2011, IV състав

Облигационни искове

И.П.И.

Х.В.Г.

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 16.1.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
 ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, на основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, Предварителен договор за покупко-продажба на Недвижим имот по чл.19 ЗЗД , сключен на 29.12.2004 г., с нотариална заверка на подписите, рег.№ 181/29.12.2004г. при Нотариус Димитър Кънчевски, с район на действие РС-Ловеч между продавача : ХРИСТИНА В.Г.,***, ж.к.Слатина, бл.24, вх.А, ет.1, ап.3, ЕГН **********, чрез пълномощника ДИМИТЪР ПАНОВ ДИМИТРОВ, с адрес: гр.Ловеч, ул.Райна Княгния №28, вх.В, ет.5, ап.15, ЕГН-********** и купувача И.П.И.,***, ЕГН – **********, с който първата му е продала собствения си недвижим имот , а именно:   - Полски имот – нива и овощна градина в местността “Синан тепе” , находящ се в землището на гр.Ловеч, с площ от 1 500 /хиляда и петстотин/ кв.м, при граници: от две страни - чер път, нива на Георги Духлев, необработена място на Борис Цветков, подробно описан в Нотариален акт №82, том.ІІ, дело №622/1982г. на Ловешки районен съд, за сумата 3500,00лв. / три хиляди и петстотин лева/, която сума е която сума купувача е броил на продавача, чрез пълномощника й ,видно от пълн. С рег. №9339 от 21.12.2004 г. на Маргарита Иванчева – нотариус с рег. №260, с район на действие РС – СОФИЯ, и индивидуализиращ се към настоящия момент по скица №04 - 679 /18.07.2011 г. на новообразуван имот №43952.588.811. със съответните му граница по плана на новообразуваните имоти на м. „СИНАН ТЕПЕ” , гр. Ловеч с площ 1387 кв.м., вид територия – селско стопанство ,НТП : параграф 4 , категория на имота: VІ , при съседи на имота : №43952.588.822 – параграф 4 Община Ловеч ; №43952.588.812 - параграф 4 ГЛОРИЯ АНГЕЛОВА БОНЕВА; №43952.588. 1205 – ПОЛСКИ ПЪТ; №43952.588. 810 параграф 4 БОГДАН ЯНКОВ БОЖИНОВ; ОСЪЖДА ХРИСТИНА В.Г.,***, ж.к.Слатина, бл.24, вх.А, ет.1, ап.3, ЕГН**********, да заплати на И.П.И.,с горните данни, сумата 461,00 лв., представляваща разноски по делото.  ОСЪЖДА ОСЪЖДА И.П.И., с горепосочените данни, да заплати сумата от 70,00 лева представляваща местен данък по реда , определен от ЗМДТ. ОСЪЖДА И.П.И., с горепосочените данни, да заплати сумата от 76,00 лева – нотариална такса, определена по реда на ЗННД. ОСЪЖДА И.П.И., с горепосочените данни, да заплати сумата от 10,00 лева – такса вписване по съответния ред пред АВ ,имотен регистър. НАЛАГА ВЪЗБРАНА,на осн. чл.364, ал.1 от ГПК , върху гореописания недвижим имот до изплащане на следващите се разноски по прехвърлянето, за което след влизането му в сила , служебно да се изпрати копие от него на СВ при АВ при ЛРС.  Препис от решението да се издаде след внасяне на разноските по прехвърлянето и данъците. 

92

НАХД No 825/2011, III състав

Административни дела

МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 21.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0066/11.04.2011 година на д-р Веселин Божков Божков – Председател на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на основание чл.325 ал.1 във вр. с чл.336 от Закона за електронните съобщения, във вр. с т.2.7.1. от Разрешение №01395/08.04.2009 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS във вр. с чл.30 ал.1 т.7 пр.1 във вр. с чл.30 ал.2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга във вр. с §33 ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Решение №373 от 17.03.2010 г. за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, представлявано от Андреас Майерхофер, в качеството му на изпълнителен директор и от Пламен Василев Петров, в качеството му на изпълнителен директор, или само заедно от Хорст Пертъл, в качеството му на изпълнителен директор и от Пламен Василев Петров, в качеството му на изпълнителен директор, или само заедно от Андреас Майерхофер, в качеството му на изпълнителен директор и Хорст Пертъл, в качеството му на изпълнителен директор, адрес на управление: гр.София, ул.”Кукуш” №1 е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева за извършено нарушение по чл.325 ал.1 от Закона за електронните съобщения във вр. с т.2.7.1. от Разрешение №01395/08.04.2009 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS във вр. с чл.30 ал.1 т.7 пр.1 във вр. с чл.30 ал.2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга във вр. с §33 ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Решение №373 от 17.03.2010 г. за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга като НЕОБОСНОВАНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

93

НАХД No 1401/2011, II състав

По ЗД по пътищата

Т.И.Р.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 16.12.2011г., в законна сила от 21.3.2012г.
НП-изменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3151/27.04.2011 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в частта,с която е наложено на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.5 от ЗДвП наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и на основание Наредба №Із-1959 год. на МВР са отнети 10 контролни точки на Т.И.Р. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3151/27.04.2011 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в останалата част,като законосъобразно.

94

НАХД No 1726/2011, III състав

Административни дела

МИКСИ ГОЛД ЕООД

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 21.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16291 от 14.09.2011 год. на Виктор В. Стойчев – Директор на офис гр. Ловеч при ТД на НАП гр. Велико Търново, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – 28 от 06.01.2010 год. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „Микси Голд” ЕООД гр. Ловеч, БУЛСТАТ 110572239, представлявано от Е.М.В., на основание чл.179 от ЗДДС са наложени три имуществени санкции в размер от по 500.00 лева за извършени нарушения на чл.125 ал.2 от ЗДДС за периода 01.03.2011г. - 31.03.2011г.; за периода 01.04.2011г. - 30.04.2011г. и за периода 01.05.2011г. - 31.05.2011г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

95

НОХД No 122/2012, I състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Л.В.М.

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 21.3.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумениеПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Л.В.М., ЗА ВИНОВЕН поради което и на основание чл.343 б, ал.1 и чл.55, ал.1,т.2, б.»б» от НК, му налага наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки:-по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***»Йордан Йовков» № 8, - 6/шест/ месеца, като подсъдимия М. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6/ шест/ месеца. На основание чл.343г от НК , ЛИШАВА подсъдимия Л.М. от право да управлява МПС за срок от 12/дванадесет/ месеца, като на осн.чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен по административен ред от това право , считано от 04.12..2011 г.
Л.В.М.
ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2011 год., около 20.45 часа в гр.Ловеч, по бул. „Велико Търново", с посока на движение кръстовище с кръгово движение, управлявал моторно превозно средство-собствения си лек автомобил "Рено", с рег.№ ОВ 7133 АХ ,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-2,03 на хиляда установено по надлежния ред / Протокол за химическа експертиза № 335/07.12.2011 наСХЛ при ОД на МВР-Ловеч, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 и чл.55, ал.1,т.2, б.»б» от НК, му налага наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***»Йордан Йовков» № 8, - 6/шест/ месеца, като подсъдимия М. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.  - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6/ шест/ месеца.  На основание чл.343г от НК , ЛИШАВА подсъдимия Л.М. от право да управлява МПС за срок от 12/дванадесет/ месеца, като на осн.чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен по административен ред от това право , считано от 04.12..2011 г.  

96

НОХД No 420/2012, III състав

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Д.Д.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 21.3.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Цветан Маринов, защитника адв. С.Г. *** и подсъдимия И.Д.Д., като:  ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.Д. - роден на ***г***, Ловешка област, ул. „Централна” №8, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 16.11.2006г. в с. Казачево, Ловешка област, в качеството си на длъжностно лице - Кмет на с. Казачево, Ловешка област, в кръга на службата си съставил истински официален документ /Удостоверение за наследници, рег.№62/16.11.2006г. на Кметство Казачево/, в който удостоверил неверни обстоятелства относно единствено право на наследяване на Тодор Тодоров Василев - бивш жител *** страна на Стоянка Тодорова Герджикова от с. Врабево, Ловешка област /като не изписал Тодора Тодорова Тодорова от гр. Ловеч, нейна сестра/ и от неустановена дата до 15.11.2006г. в с. Горно Павликени, Ловешка област, в съучастие като подбудител умишлено склонил в качеството му на длъжностно лице И. Стоянов Стоянов - Кметски наместник на с. Горно Павликени, в кръга на службата си да състави официален документ /удостоверяване на подпис на Стоянка Тодорова Герджикова от с. Врабево, Ловешка област - в качеството й на Упълномощител в полза на И.Д.Д. в Пълномощно №78/15.11.2006г.на Кметство - с. Горно Павликени/, в който удостоверил неверни обстоятелства относно положен в негово присъствие подпис от Стоянка Тодорова Герджикова от с. Врабево, Ловешка област, с цел удостоверението за наследници, пълномощното и удостоверяването на подписа да бъдат използвани като доказателства за тези обстоятелства пред нотариус, като деянието на Стоянов представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.311, ал.1 във вр. с чл.20, ал.З и чл.26, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.37, ал.1, т.6 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да заема длъжността „Кмет на населено място" за срок от 2 /две/ години, считано от влизане на споразумението в сила. Веществените доказателства - Дневник ЕДСД, вписан в „Дневник на регистрите в Община - Ловеч под № ІІ-468/23.04.2004г., съдържащ 103 листа да бъде върнат на Кметство - с. Горно Павликени, Ловешка област; Регистър за издадени удостоверения от Кметство - с. Казачево, Ловешка област през 2006г., съдържащ 100 листа, с изписан текст до 71-ви лист да бъде върнат на Кметство - с. Казачево, Ловешка област и Преписка вх. №3833/24.02.1999г. на Поземлена комисия - Ловеч и Решение №29-10/23.07.2004г. на Общинска служба по земеделие и гори - Ловеч, да бъдат оставени по делото. Имуществени вреди – няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимия И.Д.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР - Ловеч разноските по делото в размер на 68 лв. След одобряване на споразумението, съдът като съобрази, че подсъдимият И.Д.Д. е осъждан по НОХД №1634/2005г. по описа на Районен съд - Ловеч за престъпление по чл.311, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, като присъдата е влязла в сила на 27.11.2009г., намира че двете престъпления са извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да било от тях, поради което са налице предпоставките за приложението на чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.1 от НК и на Д. следва да му бъде определено за изтърпяване едно общо най-тежко наказание между двете осъждания, както следва: 2 /две/ години лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от 4 /четири/ години. На основание чл.23 ал.2 от НК към така определеното общо най-тежко наказание следва да бъде присъединено и наложеното наказание по чл.37, ал.1, т.6 от НК - лишаване от право да заема длъжността „Кмет на населено място" за срок от 2 /две/ години. На основание чл.25, ал.2 от НК, от така определеното за изтърпяване общо наказание следва да се приспаднат изтърпените наказания по НОХД №1634/2005г. по описа на Районен съд - Ловеч. Водим от гореизложеното и на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на Д. общо най-тежко наказание по настоящото споразумение и по НОХД №1634/2005 година, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 2 (ДВЕ) ГОДИНИ.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от четири години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.37, ал.1, т.6 от НК ЛИШАВА подсъдимия от право да заема длъжността „Кмет на населено място" за срок от 2 /две/ години, считано от влизане на споразумението в сила. На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание изтърпените части от наказанията по НОХД №1634/2005 година по описа на ЛРС. Определението за определяне на общо най-тежко наказание подлежи на обжалване и протест пред ЛОС в 15-дневен срок от днес. На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 420/2012 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимия И.Д.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
И.Д.Д.
********** ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 16.11.2006г. в с. Казачево, Ловешка област, в качеството си на длъжностно лице - Кмет на с. Казачево, Ловешка област, в кръга на службата си съставил истински официален документ /Удостоверение за наследници, рег.№62/16.11.2006г. на Кметство Казачево/, в който удостоверил неверни обстоятелства относно единствено право на наследяване на Тодор Тодоров Василев - бивш жител *** страна на Стоянка Тодорова Герджикова от с. Врабево, Ловешка област /като не изписал Тодора Тодорова Тодорова от гр. Ловеч, нейна сестра/ и от неустановена дата до 15.11.2006г. в с. Горно Павликени, Ловешка област, в съучастие като подбудител умишлено склонил в качеството му на длъжностно лице И. Стоянов Стоянов - Кметски наместник на с. Горно Павликени, в кръга на службата си да състави официален документ /удостоверяване на подпис на Стоянка Тодорова Герджикова от с. Врабево, Ловешка област - в качеството й на Упълномощител в полза на И.Д.Д. в Пълномощно №78/15.11.2006г.на Кметство - с. Горно Павликени/, в който удостоверил неверни обстоятелства относно положен в негово присъствие подпис от Стоянка Тодорова Герджикова от с. Врабево, Ловешка област, с цел удостоверението за наследници, пълномощното и удостоверяването на подписа да бъдат използвани като доказателства за тези обстоятелства пред нотариус, като деянието на Стоянов представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.311, ал.1 във вр. с чл.20, ал.З и чл.26, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.37, ал.1, т.6 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да заема длъжността „Кмет на населено място" за срок от 2 /две/ години, считано от влизане на споразумението в сила. На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на Д. общо най-тежко наказание по настоящото споразумение и по НОХД №1634/2005 година, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 2 (ДВЕ) ГОДИНИ.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от четири години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.37, ал.1, т.6 от НК ЛИШАВА подсъдимия от право да заема длъжността „Кмет на населено място" за срок от 2 /две/ години, считано от влизане на споразумението в сила. На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание изтърпените части от наказанията по НОХД №1634/2005 година по описа на ЛРС. 

97

Гражданско дело No 593/2008, IV състав

Делби

Д.С.Д.,
Й.С.Д.

Р.И.Р.

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 29.10.2010г., в законна сила от 22.3.2012г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН , на осн. чл.348,ал.1 от ГПК , съсобственят недвижим имот на съделителите : Д.С.Д. с ЕГН – ********** *** , Й.С.Д. с ЕГН – ********** *** ,чрез пълномощника за двамата адв. Х.С. от ЛАК с адрес за призоваване : гр. Ловеч , ул. „Търговска” №22 , ет.ІV , ст.409 и Р.И.Р. с ЕГН – ********** с адрес : гр. Ловеч , кв. „Продимчец” , ул. „Христо Русков” №50, чрез адв. Найденов от ЛАК ,а именно : - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №43952.501.8647 / четиридесет и  три хиляди деветстотин петдесет и две , точка , петстотин и едно , точка , осем хиляди шестотин четиридесет и седем / в урбанизирана територия с жилищно предназначение с площ от 360 / триста и шестдесет / квадратни метра по скица №2714 /27.03.2008 г. на СГКК – гр. Ловеч , находящ се в гр. Ловеч , ул. „Полковник Жребков” №27 , заедно с построените в него : сграда с кадастрален номер 43952.501.8647.1/ четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две , точка , петстотин и едно , точка , осем хиляди шестотин четиридесет и седем, точка , едно/ , със застроена площ от 49 ,00 / четиридесет и девет цяло/кв.м. , брой етажи – един с предназначение : жилищна – еднофамилна , конструкция – паянтова ; сграда с кадастрален номер 43952.501.8647.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две , точка , петстотин и едно , точка , осем хиляди шестотин четиридесет и седем, точка , три / със застроена площ от 17,00 / седемнадесет / кв.м. , брой етажи – един с предназначение - селскостопанска , конструкция, при дялове: - за Д.С.Д. - един дял ; - за Й.С.Д. – един дял; - за Р.И.Р. – четири дяла; Пазарната стойност на този имот е 5 136,00 лева. СЪДЕЛИТЕЛИТЕ могат да участват при наддаването в публичната продан. ОСЪЖДА Д.С.Д., с горните данни , да заплати по сметката на ЛРС, сумата 50,00 лева, представляваща държавна такса съобразно притежавания дял.  ОСЪЖДА Й.С.Д., с горепосочените данни, да заплати по сметката на ЛРС, сумата 50,00 лева, представляваща държавна такса съобразно притежавания дял.  ОСЪЖДА Р.И.Р., с горните данни, да заплати по сметката на ЛРС, сумата 136,96 лева, представляваща държавна такса съобразно притежаваните дялове.  ОСЪЖДА Р.И.Р., с горепосочените данни , да заплати на Д.С.Д. и Й.С.Д., с горните данни , сумата от общо 24 ,00 лева – месечно , считано по 12,00 лева на всеки един от тях , представляващи пропуснати ползи от ползването на само ? част от дворното место , описано по – горе и три плододаващи дървета – една ябълка и две джанки , находящи се в гореописания недвижим имот и за периода от 10.04.2008 г. – датата на подаване на исковата молба , до датата на писмения отговор от ответника - 14.07.2008 г., ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от предявяване на иска –10.04.2008 г. до окончателното й изплащане, а претенцията за ползването на останалата част от ПИ и находящите се в него сгради и дворно място , като неоснователна и недоказана , отхвърля. ОСЪЖДА Д.С.Д. и Й.С.Д. да заплатят по сметка на ЛРС , сумата от общо 50, 00 лева , представляваща д.т. върху уважения размер на иска за пропуснати ползи. ОСЪЖДА Р.И.Р., с горепосочените данни , да заплати на Д.С.Д. и Й.С.Д., с горните данни , сумата общо 277 ,00 лева , представляващи щети от унищожаване и събаряне на стопански сгради, съществували до смъртта на общите им наследодатели, ведно със законната лихва, от подаване на исковата молба – 10.04.2008 г. до окончателното изплащане на сумата , а иска до о пълния претендиран размер на сумата от 2000,00 лева , като неоснователен и недоказан, отхвърля. ОСЪЖДА Д.С.Д. и Й.С.Д. да заплатят по сметка на ЛРС , сумата от общо 50, 00 лева , представляваща д.т. върху уважения размер на иска за причинени щети . ОСЪЖДА Р.И.Р., с горепосочените данни , да заплати на Й.С.Д. , с горните данни , сумата 556,46 лева -разноски по делото съобразно дела й. ОСЪЖДА Д.С.Д. ,с горепосочените данни , да заплати на Й.С.Д. , с горните данни , сумата 105,91 лева разноски по делото съобразно дела й. Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Ловешкия окръжен съд. 

98

Гражданско дело No 1943/2010, IV състав

Искове по КТ

К.Т.И.

ЕТ РОМАНТИКА-ЛОВЕЧ-ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ-АНУША АЛЕКСАНДРОВ,
И.Х.Г.

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 13.1.2012г., в законна сила от 22.3.2012г.
ОСЪЖДА ЕТ “Романтика – ЛОВЕЧ – И.Г. – А.А. “ със седалище гр. София , общ. Искър , ж.к. „Дружба” – 2 , бл.305 ,вх. „Б” , ап.36 – Управлявано и представлявано от г-жа А.С.А. – ЕГН – ********** с дом.адрес : гр. Белоградчик , ул. „Иван Кулин” №2 , обл.Видин и И.Х.Г. *** с ЕГН – ********** / по настоящем участник във фирма „РОМАНТИКА – КОМЕРС”ООД с адресна регистрация : гр. Ловеч , ул. „Стара планина” №1/ , да заплатят солидарно на К.Т.И. *** с ЕГН – **********, сумата от 9 963,00 – главница , представляваща обезщетение на основание чл.226 , ал.2 от КТ във връзка с ал.3 на същия от КТ за незаконно задържане на трудовата му книжка , след като трудовото му правоотношение е прекратено , за периода от 01.01.2009 г. до 15.09.2010 г. , както и сумата от 500 лева – законна лихва за забава , начиная от 01.01.2009 г. до 15.09.2010 г. ,ведно със законната лихва за забава върху главницата, начиная от предяваване на иска – 22.10.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОТХВЪРЛЯ , предявените от К.Т.И., с горните данни , искове против ЕТ “Романтика – ЛОВЕЧ – И.Г. – А.А. “ - гр. София и И.Х.Г., с горните данни , а именно : иск за заплащане на обезщетение на основание чл.226, ал.1, т.1 във връзка с чл.226,ал.3 от КТ , във общ размер на 500,00 лева , от които главница 450,00 лева ,както и по чл.86 от ЗЗД за мораторна лихва върху главницата , в размер на 50 лева за периода от 01.01.2009 г. до 15.09.2010 г., като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА ЕТ “Романтика – ЛОВЕЧ – И.Г. – А.А. “ - гр. София и И.Х.Г., с горните данни , солидарно да заплатят по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД сумата общо 568,00 лева ,включваща : –държавни такси върху уважените искове по чл.226 , ал.2 от ГПК и по чл.86 от ЗЗД и възнаграждение за вещо лице.  ОСЪЖДА К.Т.И., с горепосочените данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД сумата общо 100,00 лева - държавна такса върху отхвърлените обективно съединени искове по чл.226, ал.1, т.1 във връзка с чл.226,ал.3 от КТ и по чл.86 от ЗЗД. . 

99

НОХД No 433/2012, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.П.Б.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 22.3.2012г., в законна сила от 22.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Ц. Рабаджиев, защитника адв. Ц. Ж. *** и подсъдимия И.Б., като: ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.Б. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 и чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание в затвор или затворническо общежитие закрит тип.На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода времето, през което Б. е бил задържан, считано от 28.02.2012 г. до влизане на споразумението в сила. На основание чл.189 ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимия И.П.Б. да заплати по сметка на ОД на МВР - Ловеч разноските по делото в размер на 65 лв.Причинените имуществени щети са възстановени. Веществените доказателства са върнати на собственика. На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 433/2012 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимия И.П.Б. .ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
И.П.Б.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.02.2012 г. вечерта, в с. Баховица, Ловешка област, на ул. "Георги Димитров" №118, при условията на повторност, отнел чужда движима вещ - бензинов агрегат за ел.ток марка „Хонда", модел „SJF-300" на стойност 693,50 лева от владението на Тодор Василев Кръстев от с. с., без съгласието му, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 и чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание в затвор или затворническо общежитие закрит тип. На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода времето, през което Б. е бил задържан, считано от 28.02.2012 г. до влизане на споразумението в сила.  

100

НОХД No 441/2012, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.П.Б.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 22.3.2012г., в законна сила от 22.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Диана Мицканова, защитника адв. Х.С. *** и подсъдимия Б.П.Б., като ПРИЗНАВА подсъдимия Б.П.Б. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:- на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от осем месеца. - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.- на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца. Веществените доказателства - два броя специализирани метални палета за хидродинамични предаватели на отговорно пазене у собственика - да бъдат върнати на собственика „Балкан" АД - гр. Ловеч чрез неговия представител Цветан Филипов Филипов.На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата конска каруца, собственост на обвиняемия Б.П.Б.. На основание чл.189 ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимия Б.Б. със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Ловеч направените по делото разноски в размер на 60 лева. Причинените с деянието имуществени вреди са обезпечени.На основание чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 441/2012 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимия Б.Б..ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
Б.П.Б.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2012 г., около 04,30 часа, в гр. Ловеч, Северна индустриална зона, от двора на завод „Балкан", чрез използване на техническо средство - конска каруца, отнел чужди движими вещи - 2 бр. специализирани метални палета за хидродинамични предаватели, на обща стойност 304,00 лева, собственост на „Балкан" АД, от владението на собственика, без съгласието на ръководството на дружеството и с намерението противозаконно да ги присвои, като вещта е върната до приключване на досъдебното производство, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от осем месеца.  - на основание чл.42б, ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. 

101

Гражданско дело No 3/2010, VII състав

Други дела

В.И.И.,
П.И.И.

М.П.П.,
В.Д.П.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 26.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.П.П., ЕГН **********,***, и В.Д.П.,***, че В.И.И., гражданин на Руската федерация, ЕГН **********, и П.И.И., гражданин на Руската федерация, ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: гр. Ловеч, бл. “Кокиче”-партер, са собственици при равни права на 11/12 /единадесет дванадесети/ идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.507.741.4.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, одобрени със Заповед № 18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Инж. Петър Иванчев” № 17, етаж 2, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.507.741, с предназначение: жилище, апартамент, при съседи: на същия етаж-няма, отдолу обекта с идентификатор 43952.507.741.4.1, над обекта-няма, заедно със същите идеални части от северозападното мазанско помещение, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, и ОСЪЖДА М.П.П., с горните данни, и В.Д.П., с горните данни, на основание чл. 108 от ЗС, да предадат владението на В.И.И., с горните данни, и на П.И.И., с горните данни, върху 11/12 /единадесет дванадесети/ идеални части от гореописания самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.507.741.4.2.  ОСЪЖДА М.П.П., с горните данни, и В.Д.П., с горните данни, да заплатят на В.И.И., с горните данни, сумата 956.48 лв. /деветстотин петдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА М.П.П., с горните данни, и В.Д.П., с горните данни, да заплатят на П.И.И., с горните данни, сумата 808.65 лв. /осемстотин и осем лева и шестдесет и пет стотинки/, представляваща разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на М.П.П. и В.Д.П. за присъждане на направените от тях разноски по делото, включително за адвокатско възнаграждение. 

102

Гражданско дело No 1568/2011, IX състав

Други дела

В.А.Л.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Председател и докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 16.2.2012г., в законна сила от 26.3.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Чез електро България” АД София, с ЕИК 175133827, с адрес: гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 140, представлявано от двама от членовете на управителния съвет заедно, че В. Атанасова Л., с ЕГН **********,*** не дължи сумата от 387,57 лв. /триста осемдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки/, представляваща служебно начислена ел. енергия по партида с клиентски № 300220236318, за периода 13.05.2011 г. до 10.08.2011 г. за адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска”, № 88, бл. „Урожай”, вх. А, ап. 36, въз основа на съставен констативен протокол № 3004526 от 10.08.2011 г.  ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК “Чез електро България” АД София, с ЕИК 175133827, с адрес: гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 140, представлявано от двама от членовете на управителния съвет заедно да заплати на В. Атанасова Л., с ЕГН **********,*** сумата от 354,00 лв. /триста петдесет и четири лева/ - сторени разноски в производството по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на “Чез електро България” ЕАД София, с горните данни, за присъждане на сторените разноски. 

103

Гражданско дело No 481/2012, IV състав

Развод по взаимно съгласие

Ф.А.А.,
С.А.А.

 

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 26.3.2012г., в законна сила от 26.3.2012г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите , без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака , като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ , сключен на 18.08.1991 година . в гр. Ловеч, съгласно Акт за граждански брак № 238/ 18.08.1981 г. на Община гр. Ловеч,между: Ф.А.А.,***,ЕГН-********** и С.А.А.,***,ЕГН-********** и УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие , на основание чл.51 от СК, а именно: 1.Двете страни- Ф.А.А. И С.А.А. се съгласяват бракът им да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите им за прекратяването на брака. 2. От брака си страните имат родени две деца пълнолетната Е.Ф. А. родена на *** година и малолетната А.Ф. А. родена на *** година, ЕГН-**********, като за в бъдеще родителките права върху малолетната им дъщеря А.Ф. А. родена на *** година, ЕГН-********** ще се упражняват от майката С.А.А., като бащата Ф.А.А., ще има право на режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от 08.00 часа до 18.00 часа на следващия ден и един месец през лятото който не съвпада с платения отпуск на майката. 3. Бащата Ф.А.А. се задължава да заплаща на майката С.А.А. като законен представител на малолетната си дъщеря А.Ф. А. по 80.00 лева.месечна издръжка ,начиная от 01.111.2012 година, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното изплащане. 4.Семейното жилище на страните находящо се в гр.Ловеч.ул. Юрий Гагарин № 84, което е собственост на родителите на молителя за в бъдеще ще се ползва от Ф.А.А.. 5.Никой от съпрузите не желае и няма претенции към другия съпруг за изплащане на издръжка за в бъдеще, поради което страните няма да си дължат такава. 6. През време на брака страните не са придобили недвижими вещи поради което не се налага уреждане на собствеността им за в бъдеще, а движимите са си поделили доброволно. 7. След прекратяването на брака молителката С.А.А. ще носи предбрачното си фамилно име- КОВАЧЕВА. 8. Местоживеенето на детето А.Ф. А., родена на *** година, ЕГН-**********,ще бъде на адрес ***-р Никола Сяров № 32. ОСЪЖДА Ф.А.А., с горепосочените данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 20,00 лева. ОСЪЖДА С.А.А., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 20,00 лева и държавна такса върху присъдения размер на издръжката в размер на 57.60 лева. 

104

НАХД No 1785/2011, III състав

По ЗД по пътищата

С.К.К.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 23.12.2011г., в законна сила от 26.3.2012г.
НП-изменено  ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4424/11 от 06.06.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на С.К. *** на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и са й отнети 10 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4424/11 от 06.06.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, В ЧАСТТА МУ, в която на С.К. *** на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

105

НАХД No 85/2012, VIII състав

По ЗД по пътищата

Д.А.И.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 6.3.2012г., в законна сила от 26.3.2012г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №291/10/09.04.2010 год. на Сергей Христов Недялков, Началник на сектор ПП – Ловеч към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 993 от 04.06.2009 год., В ЧАСТТА, в която са наложени на Д.А.И.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, наказание „лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца”, и на основание Наредба №І-1959 на МВР са й отнети общо 10 контролни точки по чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №291/10/09.04.2010 год. на Сергей Христов Недялков, Началник на сектор ПП – Ловеч към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 993 от 04.06.2009 год., В ЧАСТТА, в която е наложено на Д.А.И.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, наказание „Глоба в размер на 150.00 лева” за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

106

НАХД No 124/2012, III състав

Административни дела

С.С.П.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 20.2.2012г., в законна сила от 26.3.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000640 от 19.12.2011 год. на М. Ганков Пепелджийски – Началник ОО „КД-ДАИ” гр.Ловеч, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което на С.С. ***, на основание чл.93б, ал.5, т.2 от ЗАвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл.7 изр.1 от Регламент 561/06 във вр. с чл.78 ал.1 т.1 от ЗАвПр, на основание чл.93б, ал.7, т.2 от ЗАвП – глоба в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.8, §2 изр.2 от 561/06 във вр. с чл.4 б.”ж”, второ тире и във вр. с чл.78 ал.1 т.1 от ЗАвПр и на основание чл.93в, ал.15, т.1 от ЗАвП – глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл.15, §5, б.”а” от Регламент 3821/85 във вр. с чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

107

НАХД No 156/2012, VIII състав

По ЗД по пътищата

В.Г.Б.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 27.2.2012г., в законна сила от 26.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ електронен фиш - Серия К №0147291 на ОД на МВР Ловеч, с който на В.Г.Б. ***, ЕГН **********, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, глоба в размер на 200.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. 

108

Гражданско дело No 1132/2011, VII състав

Облигационни искове

ЕТ ВСП-ВАЛЯ МИХОВА

ЕТ ЦАНКОВИ-ЦВЕТАН ЦАНКОВ

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 7.12.2011г., в законна сила от 27.3.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, на основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, Предварителен договор за покупко-продажба на товарен автомобил Рено R 380 ЕВ 12 50 АК и полуремарке Шмитц ЕВ 05 88 ЕА от 16.09.2008 г., с нотариална заверка на подписите, рег.№ 7611/16.09.2008 г. при Нотариус Н.Косева, с район на действие РС-Севлиево, сключен между ЕТ “ВСП-ВАЛЯ МИХОВА”, Булстат: 040043290, със седалище и адрес на управление: с. Идилево, обл. Габрово, представляван от Валя Русева Михова, ЕГН **********, и ЕТ “ЦАНКОВИ-Ц.Ц.”, ЕИК 820149504, със седалище и адрес на управление: с. Малиново, област Ловеч, представляван от Ц.И.Ц., за сумата 18 000 лв. /осемнадесет хиляди лева/, от която 4 700 лева са изплатени при подписване на предварителния договор.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустими, предявените от ЕТ “ВСП-ВАЛЯ МИХОВА”, Булстат: 040043290, със седалище и адрес на управление: с. Идилево, обл. Габрово, представляван от Валя Русева Михова, ЕГН **********, против ЕТ “ЦАНКОВИ-Ц.Ц.”, ЕИК 820149504, със седалище и адрес на управление: с. Малиново, област Ловеч, представляван от Ц.И.Ц., искове с правно основание чл. 79 ал. 1, предл. 1 от ЗЗД и чл. 86 ал. 1 от ЗЗД, за заплащане на сумата в размер на 9 140.00 лева - главница, представляваща остатъка от продажната цена по горепосочения предварителен договор, и сумата 1 392.93 лева, представляваща мораторна лихва върху главницата от 9 140.00 лева, за периода от 01.01.2010 г. до датата на предявяване на иска /21.06.2011 г./, и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта относно тези искове.  ОСЪЖДА ЕТ “ЦАНКОВИ-Ц.Ц.”, с горните данни, да заплати на ЕТ “ВСП-ВАЛЯ МИХОВА”, с горните данни, сумата 300.00 лв. /триста лева/, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение, съразмерно уважената част от исковете.  ОСЪЖДА ЕТ “ЦАНКОВИ-Ц.Ц.”, с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 720.00 лв. /седемстотин и двадесет лева/, представляваща дължима държавна такса за предявения и уважен иск по чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, както и сумата 224.50 лв. /двеста двадесет и четири лева и петдесет стотинки/, представляваща такса за нотариално удостоверяване.  

109

Гражданско дело No 2092/2011, VI състав

Изменение на издръжка

С.И.П.

И.П.Б.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 27.3.2012г.
ИЗМЕНЯВА определената със съдебна спогодба от 05.02.2004 год., по гр.дело №1114/2003 год. по описа на РС-гр.Ловеч издръжка, като я УВЕЛИЧАВА със сумата 30 /тридесет/ лева или за в бъдеще ОСЪЖДА И.П.Б., ЕГН-********** *** да заплаща на непълнолетния си син С.И.П., роден на *** год., ЕГН-**********, със съгласието на майка си и законен представител И.С.И., ЕГН-**********,***, месечна издръжка в размер на 100 /сто/лева, на основание чл.150 от СК, начиная от 17.11.2011 год. до настъпване на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. ИЗМЕНЯВА определената със съдебна спогодба от 05.02.2004 год.,по гр.дело №1114/2003 год. по описа на РС-гр.Ловеч издръжка, като я УВЕЛИЧАВА със сумата 30 /тридесет/ лева или за в бъдеще ОСЪЖДА И.П.Б., ЕГН-********** *** да заплаща на И.С.И., ЕГН-**********, като майка и законен представител на малолетния си син В.И.П., роден на *** год., ЕГН-**********,***,месечна издръжка в размер 80 /осемдесет/ лева, на основание чл.150 от СК, начиная от 17.11.2011 год. до настъпване на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от от деня на падежа до окончателното й изплащане, като претенцията на И.С.И., с горните данни против И.П. Б., с горните данни, до пълния претендиран размер на сумата от 90 лева ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА И.П.Б., ЕГН-********** *** да заплаща на И.С.И., ЕГН-**********, като майка и законен представител на малолетната си дъщеря ПРИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА, родена на *** год., ЕГН-**********,***, месечна издръжка в размер на 70 /седемдесет/ лева, на основание чл.139 от СК, начиная от 17.11.2011 год. до настъпване на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане, като претенцията на И.С.И., с горните данни против И.П.Б., с горните данни, до пълния претендиран размер на сумата от 80 лева ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА И.П.Б., ЕГН-********** *** да заплаща на И.С.И., ЕГН-**********, като майка и законен представител на малолетния си син МАРТИН И.П., роден на *** год., ЕГН-**********,***, месечна издръжка в размер на 60 /шестдесет/ лева, на основание чл.139 от СК, начиная от 17.11.2011 год. до настъпване на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане, като претенцията на И.С.И., с горните данни против И.П.Б., с горните данни, до пълния претендиран размер на сумата от 70 лева ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА И.П.Б., ЕГН-********** *** да заплати на И.С.И., ЕГН-********** *** сумата 129,55 /сто двадесет и девет лева петдесет и пет стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, изчислена съразмерно с уважената част на обективтно съединените искове, на основание чл.78, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА И.П.Б., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 273,60 /двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на присъдените издръжки 

110

Гражданско дело No 195/2012, V състав

Издръжка

А.Ц.А.

Ц.И.А.

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 19.3.2012г., в законна сила от 27.3.2012г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба, както следва :   ИЗМЕНЯВА се издръжката , присъдена с Решение №264 от 03.07.2009 г. , постановено по гр.д. № 600 по описа на ЛРС за 2009 г., като същата се увеличава със сумата от 30.00/тридесет/лева или за вбъдеще Ц.И.А. с ЕГН -**********, от гр. Ловеч, бл.”Черно море“ вх.Г , ет.7, ап.12, се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на непълнолетния си син А.Ц.А.,ЕГН-**********,***,със съгласието на своята майка С.Х. А.,ЕГН-**********, със с.а.,месечна издръжка в размер на 100/сто/лева, считано от 01.02.2012г, до настъпване на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА Ц.И.А., с горния адрес , да заплати по сметка на Районен съд - Ловеч, държавна такса върху присъденото увеличение на издръжката в размер на сумата от 21.60лв/двадесет и един лв.и 60ст/  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 195/2012г. по описа на Ловешки районен съд като СПОГОДЕНО. 

111

НОХД No 1369/2011, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.С.С.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Присъда от 1.2.2012г., в законна сила от 27.3.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.С.С. ЗА ВИНОВНА , поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл. 54 от НК, Я ОСЪЖДА на три месеца лишаване от свобода. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години от влизане на присъдата в сила. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимата Р.С. със снетата самоличност от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Р.С. със снетата самоличност да заплати на ОД на МВР – Ловеч сумата от 472.00 лева и на Районен съд Ловеч сумата от 201.00 лева разноски по делото.  
Р.С.С.
ЗА ВИНОВНА в това, че на 08.05.2011 год. около 00,40ч., в с. Лесидрен, обл. Ловеч, по ул. "Стара планина", с посока на движение към центъра на Лесидрен, управлявала МПС - собствения си л.а "Опел Астра” с рег. №ОВ 7070 АТ - с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410+" с фабр. № ARSК0300, протокол за медицинско изследване №113/11г. на СХЛ при ОДМВР - Ловеч и тройна съдебномедицинска експертиза № 146/11 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл. 54 от НК, Я ОСЪЖДА на три месеца лишаване от свобода.  На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години от влизане на присъдата в сила.  На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимата Р.С. със снетата самоличност от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца. 
Мотиви от 6.2.2012г.

112

НАХД No 1581/2011, III състав

По ЗД по пътищата

В.Ц.П.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 13.12.2011г., в законна сила от 27.3.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №0061106 на ОД на МВР Ловеч, с който на В.Ц.П. с ЕГН ********** *** е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, глоба в размер на 200.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

113

НАХД No 100/2012, III състав

По ЗД по пътищата

М.Х.Г.

 

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 2.3.2012г., в законна сила от 27.3.2012г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1689/09 от 08.05.2009 год. на Красимир Славейков Калев - Началник РУМВР към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-189/08.02.2007 год. на Министъра на МВР, с което на М.Х.Г. *** на основание чл.180 ал.1 т.1 пр.4 от ЗДвП е наложено наказание - глоба в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл.9 ал.3 пр.2 от ЗДвП и на основание Наредба №І-1959 на МВР са й отнети 5 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

114

Гражданско дело No 109/2012, IV състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛОВЕЧ

З.А.В.,
Ш.А.Д.,
И.А.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 9.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
 ПРЕКРАТЯВА настаняването на Ф.З.А., с ЕГН ********** , роден на *** г. в гр. Ловеч от майка З.А.В. и баща неизвестен в семейството на неговата баба Ф. Ю. В. с пост.а-с :с. Горско Сливово , ул. „Г. Димитров” №94,и  НАСТАНЯВА Ф.З.А., с ЕГН ********** , роден на *** г., в семейството на Ш.А.Д. и И.А.Д. *** 

115

Гражданско дело No 196/2012, VII състав

Издръжка

И.Ц.А.

Ц.И.А.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 20.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните, както следва:  ЗАДЪЛЖАВА Ц.И.А. ***, ЕГН **********, да заплаща на пълнолетния си учащ син И.Ц.А. ***, ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 100.00 лв. /сто лева/, начиная от 01.02.2012 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й заплащане.  ОСЪЖДА Ц.И.А., с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 196/2012 г. по описа на Ловешкия районен съд, като СПОГОДЕНО. 

116

Гражданско дело No 445/2012, IX състав

Развод по взаимно съгласие

В.Б.М.,
Т.Д.М.

 

Председател и докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 28.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 86/15.08.2010 г. в гр. Ловеч между В.Б.М., с ЕГН ********** и Т.Д.М., с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Б.М., с ЕГН ********** и Т.Д.М., с ЕГН ********** и дамата с адрес:*** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:  От брака си нямат родени деца;  Не притежават вещни права, съставляващи съпружеска имуществена общност; По време на брака си са живели под наем, без да придобиват имот, обект на съпружеска имуществена общност и нямат имуществени претенции един спрямо друг; Движимите вещи, представляващи такива за обикновено ползване, са поделили извънсъдебно и нямата претенции един спрямо друг; Нямат претенции за издръжка едни спрямо друг; След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното фамилно име Вълкова; Разноските по делото ще се поемат от молителите, така както са направени. ОСЪЖДА В.Б.М., с ЕГН **********,*** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Т.Д.М., с ЕГН **********,*** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. 

117

НАХД No 1691/2011, II състав

По ЗД по пътищата

М.С.В.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 2.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
НП-изменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №412/19.01.2011 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в частта,с която е наложено на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.5 от ЗДвП наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и на основание Наредба №Із-1959 год. на МВР са отнети 10 контролни точки на М.С.В. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412/19.01.2011 год.на Николай Васков Недялков,ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,в останалата част,като законосъобразно.

118

НАХД No 81/2012, VIII състав

По ЗД по пътищата

К.П.К.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 6.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
  ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4093/10/08.12.2010 год. на Николай Васков Недялков, ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 1687 от 02.08.2010 год., с което са наложени на К.П.К.,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, и на основание Наредба №І-1959 на МВР са й отнети общо 12 контролни точки по чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. НП-отменено

119

НОХД No 312/2012, I състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.А.С.

Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 28.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ К. А. СЮЛЕИМАНОВ, ЗА ВИНОВЕН поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки:-по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** , за срок от 8/осем/ месеца, като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.- по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8/осем/ месеца.На основание чл.343г от НК , ЛИШАВА подсъдимия от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от деня на отнемане свидетелството за управление на МПС. ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и на основание чл.345, предл. 1 и чл. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки:-по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** , за срок от 8/осем/ месеца, като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8/осем/ месеца. На основание чл.23, ал.1 от НК , НАЛАГА общо най-тежко наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки:-по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** , за срок от 8/осем/ месеца, като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.- по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8/осем/ месеца.На основание чл.23, ал.2 от НК , ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, към определеното общо най-тежко наказание.
К.А.С.
ЗА ВИНОВЕН в това, че н 06.01.2012 г., около 04.00 часа в гр. Ловеч, по ул. „Никола Петков" управлявал моторно превозно средство — лек автомобил „Форд Ескорт" с номер на рама WF0NXXGCANTC57364, негова собственост с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,58 на хиляда - установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 6/11.01.2012 г. на специализирана химическа лаборатория към НТЛ- ОД — МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** , за срок от 8/осем/ месеца, като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.  - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8/осем/ месеца.  На основание чл.343г от НК , ЛИШАВА подсъдимия от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от деня на отнемане свидетелството за управление на МПС.   ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ К.А.С., ЗА ВИНОВЕН и в това , че на 06.01.2012 г., около 04.00 часа в гр. Ловеч, по ул. „Никола Петков" при управление на моторно превозно средство — лек автомобил „ Форд Ескорт" с номер на рама WF0NXXGCANTC57364- негова собственост, си послужил с контролни знаци /контролни табели ВН 8182 ВК/, издадени за друго МПС - лек автомобил марка „БМВ 318И" с номер на рама WBACA310800FB14755- собственост на П. Пациева А. ***, поради което и на основание чл.345, предл. 1 и чл. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** , за срок от 8/осем/ месеца, като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.  - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8/осем/ месеца.  На основание чл.23, ал.1 от НК , НАЛАГА общо най-тежко наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** , за срок от 8/осем/ месеца, като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8/осем/ месеца.  На основание чл.23, ал.2 от НК , ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, към определеното общо най-тежко наказание.  

120

Гражданско дело No 400/2011, V състав

Облигационни искове

Г.П.В.

С.С.Ч.

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 5.3.2012г., в законна сила от 29.3.2012г.
ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№400/2011г. по описа на ЛРС на осн.чл.233 от ГПК поради отказ от иск. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението на страните, с частна жалба пред ЛОС. 

121

Гражданско дело No 707/2011, IX състав

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Г.И.П.

Председател и докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 26.9.2011г., в законна сила от 29.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “БНП Париба Пърсънъл Файненс” София, с ЕИК 130697606, с адрес: гр. София, ж. к. “Младост”, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Луик Льо Пишу против Г.И.П., с ЕГН **********,*** за установяване, че първия има спрямо втория вземания в размер на 661,72 лв. – главница по договор за кредит PLUS 01147287 от 18.01.2008 г., в едно със законната лихва от подаване заявлението за издаване на заповед за изпълнение 15.02.2011 г. до изплащане на вземането, 240,55 лв. договорна лихва, представляваща печалба на дружеството и обезщетение за забава в размер на 189,58 лв. върху сумата от 661,72 лв. за периода 29.08.2008 г. до 26.01.2011 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта, в която се търси установяване на вземане за разноски, сторени в производството по издаване на заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 241/2011 г. по описа на РС Ловеч. ОТХВЪРЛЯ искането на “БНП Париба Пърсънъл Файненс” София, с ЕИК 130697606, с адрес: гр. София, ж. к. “Младост”, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Луик Льо Пишу за присъждане на сторените разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано в 2 - седмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд Ловеч. В прекратителната част решението има характер на определение и може да се обжалва от ищеца с частна жалба в 1 – седмичен срок от връчването му, пред Окръжен съд Ловеч.  

122

НАХД No 1873/2011, VIII състав

По ЗД по пътищата

С.И.Б.

 

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 9.2.2012г., в законна сила от 29.3.2012г.
  ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6096/11.10.2011 год. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОДМВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № Із – 1687 от 02.08.2010 год., с което са наложени на С.И.Б., ЕГН ********** от гр. Варна, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.5 във вр. с чл.188 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, и на основание Наредба №І-1959 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки по чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.2 във вр. с чл.188 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. НП-отменено

123

НОХД No 185/2012, III състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Р.А.

Председател и докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 29.3.2012г., в законна сила от 29.3.2012г.
В протоколно определение №22/03.02.2012 година, постановено по НОХД №185/2012 година по описа на ЛРС, с което на М.Р.А. с ЕГН ********** е наложено наказание пробация ДА СЕ СЧИТА включена и пробационната мярка по чл.42а, ал.2, т.6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от 1 /една/ година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Препис от решението да се изпрати на Бюро съдимост при Районен съд – Червен бряг за промяна в бюлетина за съдимост и на Районна прокуратура – Ловеч, Районна прокуратура - Оряхово и Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Враца за изпълнение.   
М.Р.А.
Мотиви от 29.3.2012г.

124

НАХД No 481/2012, VIII състав

По УБДХ

РУП МВР ЛОВЕЧ

Н.П.К.

Председател и докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 28.3.2012г., в законна сила от 29.3.2012г.
 НАЛАГА на Н.П.К. ***, ЕГН **********, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ЗАДЪРЖАНЕ ЗА 3 /ТРИ/ ДЕНОНОЩИЯ в РУП гр. Ловеч, за това че на 27.03.2012г., в гр. Ловеч е осъществил състава на чл.1 от УБДХ– извършил е непристойни действия и грубо е нарушил обществения ред. 
Н.П.К.
Мотиви от 28.3.2012г.

125

Гражданско дело No 2431/2010, IX състав

Искове по КТ

С.М.Б.

АГРОГЕОМЕТЪР-СОФИЯ ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ

Председател и докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 18.1.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
ОСЪЖДА на основание чл. 245, ал. 2 КТр “Агрогеометър – София” ЕАД в ликвидация, с ЕИК 831643970, с адрес: гр. София, община “Столична”, район “Красно село”, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 2 да заплати на С.М.Б., с ЕГН **********,*** сумата от 712,10 лв. /седемстотин и дванадесет лева и десет стотинки/ - представляваща обезщетение за забавено изпълнение за периода 01.10.2008 г. до 22.12.2010 г. върху сумата от 4 560,48 лв. /четири хиляди петстотин и шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение на С.М.Б. за периода м. септември 2008 г. до м. април 2010 г. /вкл./, по месеци, както следва: върху вземането за трудово възнаграждение за м. септември 2008 г. в размер на 211,54 лв. за периода 01.10.2008 г. до 22.12.2010 г. в размер на 56,23 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. октомври 2008 г. в размер на 211,54 лв. за периода 01.11.2008 г. до 22.12.2010 г. в размер на 53,44 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. ноември 2008 г. в размер на 211,54 лв. за периода 01.12.2008 г. до 22.12.2010 г. в размер на 50,68 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. декември 2008 г. в размер на 211,59 лв. за периода 01.01.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 47,81 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. януари 2009 г. в размер на 230,76 лв. за периода 01.02.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 49,11 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. февруари 2009 г. в размер на 230,76 лв. за периода 01.03.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 46,72 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. март 2009 г. в размер на 230,76 лв. за периода 01.04.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 43,95 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. април 2009 г. в размер на 230,76 лв. за периода 01.05.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 41,36 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. май 2009 г. в размер на 230,76 лв. за периода 01.06.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 38,93 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. юни 2009 г. в размер на 231,89 лв. за периода 01.07.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 36,70 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. юли 2009 г. в размер на 231,89 лв. за периода 01.08.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 34,27 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. август 2009 г. в размер на 232,00 лв. за периода 01.09.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 32,09 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. септември 2009 г. в размер на 231,89 лв. за периода 01.10.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 29,71 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. октомври 2009 г. в размер на 231,89 лв. за периода 01.11.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 27,93 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. ноември 2009 г. в размер на 231,84 лв. за периода 01.12.2009 г. до 22.12.2010 г. в размер на 25,39 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. декември 2009 г. в размер на 231,91 лв. за периода 01.01.2010 г. до 22.12.2010 г. в размер на 23,29 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. януари 2010 г. в размер на 234,29 лв. за периода 01.02.2010 г. до 22.12.2010 г. в размер на 21,50 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. февруари 2010 г. в размер на 234,29 лв. за периода 01.03.2010 г. до 22.12.2010 г. в размер на 19,79 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. март 2010 г. в размер на 234,29 лв. за периода 01.04.2010 г. до 22.12.2010 г. в размер на 17,59 лв.; върху вземането за трудово възнаграждение за м. април 2010 г. в размер на 234,29 лв. за периода 01.05.2010 г. до 22.12.2010 г. в размер на 15,61 лв., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до сумата от 756,44 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК “Агрогеометър – София” ЕАД в ликвидация с ЕИК 831643970, с адрес: гр. София, община “Столична”, район “Красно село”, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 2 да заплати на С.М.Б., с ЕГН **********,*** сумата от сумата от 188,00 лв. /сто осемдесет и осем лева/ сторени разноски в производството по делото, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК “Агрогеометър – София” ЕАД в ликвидация с ЕИК 831643970, с адрес: гр. София, община “Столична”, район “Красно село”, бул. “Христо Ботев” № 17, ет. 2 да заплати в полза на Районен съд Ловеч държавна такса в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/. 

126

Гражданско дело No 2157/2011, V състав

Искове по СК

К.М.К.

М.Н.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
  ПОСТАНОВЯВА детето МИЧО К. М. ,ЕГН:********** да живее при своя баща К. М. К.,***.  ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето МИЧО К. М. ,ЕГН:********** на бащата К. М. К., ЕГН: **********, с адрес:***.  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката М. Н. П.,ЕГН:**********,*** с детето МИЧО К. М. ,ЕГН:********** всяка първа и трета събота от месеца от 10.00ч.до 16.00ч.,като контактите да бъдат осъществявани в дома ,където бащата и детето живеят ,находящ се в с.Хлевене, ул.”Бачо Еврев”№5.  ОСЪЖДА М.Н.П., ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на детето МИЧО К. М. ,ЕГН:********** ,чрез неговия баща и законен представител К. М. К., ЕГН:********** ,в размер на 100.00/сто/ лева,начиная от 28.11.2010г.до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката,ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане,а иска за разликата до пълния претендиран размер от 150.00/сто и петдесет /лева,като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ.  ОСЪЖДА М.Н.П., ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАТИ на К. М. К.,*** разноски по делото в размер на 182.00/сто осемдесет и два/лева. 

127

Гражданско дело No 2285/2011, IV състав

Чл.19 ЗГР

Д.Н.И.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 15.3.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА само на фамилното име на Д.Н.И.,***, ЕГН ********** като за в бъдеще се именува Д.Н. ДЕНЕВ.

128

Гражданско дело No 101/2012, V състав

Искове по КТ

М.Х.Д.

ИЗОБОР -БКС ООД

Председател и докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 30.3.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
  ОСЪЖДА,на основание чл.128,т.2 от КТ, "ИЗОБОР-БКС" ООД,, ЕИК: 114638672, гр.Ловеч, ул.”Търговска" №44 ,ет.5,представлявано и управлявано от управителя Володя Вълков,ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.Д. ***, ЕГН-**********, сумата от 1345.67лв/хиляда триста четиридесет и пет лв.и 67ст/,произтичаща от неизплатените трудови възнаграждения за заплата за периода от месец май 2010г.до месец декември 2011г.вкл.,от които:за м.V.2010г.-243,20лв., м.VІ.2010г.- 46.11лв., м.VІІ.2010г.-31.34лв., м. Х.2010г.-246.32лв., м.Х1.2010г.-246.25лв., м.І.2011г.- 229.96лв., м.V.2011г.- 44.52лв., м.VІ.2011г.-46.44лв.,м.ХІ.2011г.-59.48лв., м..ХІІ.2011г.- 124.62лв.,ведно със законната лихва върху главницата,начиная от датата на завеждане на иска-20.01.2012г. до окончателното му изплащане.  ОСЪЖДА,на основание чл.221,ал.1от КТ, "ИЗОБОР-БКС" ООД,, ЕИК: 114638672, гр.Ловеч, ул.”Търговска" №44 ,ет.5,представлявано и управлявано от управителя Володя Вълков,ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.Д. ***, ЕГН-**********, сумата от 500.88лв/петстотин лв.и 88ст/.,ведно със законната лихва върху главницата,начиная от датата на завеждане на иска-20.01.2012г. до окончателното му изплащане  ОСЪЖДА,на основание чл.78,ал.1 от ГПК, "ИЗОБОР-БКС"ООД гр.Ловеч, ул.”Търговска" №44 ,ет.5, представлявано и управлявано от управителя Володя Вълков,ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.Д. ***, ЕГН-**********, направените по делото разноски в общ размер на 100.00лв. /сто лв./. 

129

НАХД No 1794/2011, II състав

По ЗД по пътищата

М.В.Г.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 5.3.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1028/21.08.2009 год.на Иван Николов Царевски,Началник на РУ на МВР-Угърчин, с което е наложена на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.5 от ЗДвП глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и на основание чл.175,ал.1,т.4 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 10 контролни точки на М.В.Г. ***,ЕГН:**********,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

130

НАХД No 2001/2011, II състав

По ЗД по пътищата

И.Б.В.

 

Председател и докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 5.3.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
НП-отменено ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5936/15.09.2011 год.на Николай Васков Недялков,Началник на сектор ПП при ОД на МВР,с което е наложена на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.179,ал.2,пр.1 от ЗДвП глоба в размер на 110 лева и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 4 контролни точки на И.Б.В. ***,ЕГН:**********,за нарушение на чл.40,ал.1,пр.1 от ЗДвП,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.