Р    Е    Ш    Е    Н    И     Е

                                   

гр.ЛОВЕЧ,05.03.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, четвърти  състав в открито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕТА МИТОВА

 

при секретаря И.В.  като изслуша докладваното от съдията  гр. дело N:1687 , по описа на ЛРС за 2011 г.,СЪОБРАЗИ                           

 

Производство по неоценяем иск  по чл.358, ал.1 ,т.2 от КТ във вр. с чл.359 от КТ:

 

Ловешкият районен съд е сезиран с искова молба  от  И.М.К. ***, ЕГН **********, ПРОТИВ : "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.София, ул. "Тодор Александров" № 42, ЕИК 121699202, представлявано от ген. Директор В.В.З. , ЕГН ********** с посочено правно ОСНОВАНИЕ : 357 от КТ, във вр. с чл. 193,ал.1 и 2 и чл. 194, ал.1 от КТ. Ищцата  излага , че работил като "старши продавач" в Бензиностанция Б -149-Ловеч, при ответника.На 31.08.2011г. работодателят й й поискал , с писмено искане по чл. 1931,ал.1, във вр. с чл. 194 от КТ, да даде писмено обяснение за твърдяни от него извършени   нарушения на трудовата дисциплина, извършени според писмото на дати 08.12.2010г. и на 08.01.2011г.. Твърди ,че тя дала такова писмено обяснение в определения от работодателя срок на 31.08.2011г. и на 01.10.2011 г. й била връчена Заповед № 7424/19.09.2011 г. на зам. Изпълнителния директор на "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с която й се налага дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", за извършено от него нарушение по чл. 187 т.3,8 и 10 от КТ. В заповедта за налагане на наказание  се сочи, че нарушението /'злоупотребата" е извършена на 13.01.2011 г. и "многократно", без да се сочат други конкретни моменти на извършване на нарушението. Твърди , че Заповед № 7424/19.09.2011г. за налагането на дисциплинарното наказание е незаконосъобразна по следните съображения: съгласно чл. 193, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен преди налагането надисциплинарното наказание да изслуша работника и да приеме писмените му обяснения като в конкретния случай от него били поискани обяснения за някакви твърдяни от работодателя нарушения, които били извършени от на 08.12.2010г. и на 08.01.2011г.. Наказанието му е наложено за твърдяно от работодателя, извършено от нея  нарушение на 13.01.2011г., както е посочено в самата заповед. За тази дата работодателят нито е искал от нея писмени или устни обяснения, нито я е уведомявал, че твърди, че на дата 13.01.2011г. , е извършвал  някакви нарушения, за да може да се защити от тях. При това положение счита , че е налице е хипотезата на чл. 193,ал.2 от КТ -  не поискване на обяснения за действия на датата на твърдяното от работодателя нарушение, което налага отмяната на заповедта за налагане на дисциплинарното наказание без разглеждане на спора по същество. Твърди още , че фактически не е възможно да е извършила някакво нарушение на трудовата дисциплина на 13.01.2011 г. както се сочи в заповедта, тъй като на тази дата въобще не е била на работа поради отсъствие по болест, удостоверено с тук приложения болничен лист № 0635409/13.01.2011г. . Сочи , че тъй като на 13.01.2011г. не е била на работа и не се е  намирала на фактически на работното си място, не е възможно да е извършила някакви действия, които да се квалифицират като нарушение на трудовата дисциплина и за които да бъда наказана. Това обстоятелство според нея също налага отмяната на заповедта за дисциплинарното наказание.  Счита още , че заповедта за наказанието й е издадена в нарушение на чл.194, ал.1 от КТ. В самата заповед и в писмото, с което й се искат някакви обяснения, се сочи че твърдяното нарушение е установено от работодателя на 13.01.2011г. и при това положение двумесечният преклузивен срок за налагане на дисциплинарно наказание, течащ от откриване на нарушението е изтекъл на 13.03.2011г., а заповедта за наказанието е издадена далече след този срок, едва на 19.09.2011г.. .Изтъква още , че в заповедта за наказанието се сочи, че същото се налага за нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187,т.3,8 и 10 от КТ, но от нея не става ясно в какво точно се изразява злоупотребата с доверието на работодателя и уронване на доброто му име, след като няма никакви сигнали или жалби от трети лица, които да сочат на такова нарушение.  Сочи , че в заповедта се сочи бланкетно и неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони, нормативни актове, ПВР, КТД, като обаче не се сочат конкретно кои именно са тези трудови задължения. Изтъква , че в чл. 195, ал.1 от КТ изрично се сочи, че в заповедта за дисциплинарно наказание задължително следва да се посочи конкретното нарушение и кога е извършено нарушението.В оспорената от нея  заповед не е конкретно посочено в какво точно се изразява злоупотребата с доверието на работодателя и уронване на доброто му име и кои точно задължения, предвидени в кои закони, нормативни актове, ПВР, КТД, е нарушила. В този смисъл заповедта е бланкетна и не отговаря на изискванията на чл. 195, ал.1 от КТ, което също налага отмяната й. Във връзка с гореизложеното, за нея се явява правен интерес да предяви  молба със следния ПЕТИТУМ : Моли да бъдат призовани  на съд с ответника и след като докаже иска си, да се признае  Заповед № 7424/19.09.2011г. на зам. Изпълнителния директор на "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за незаконосъобразна и да я отмени съда , както и да осъдите ответника да й  изплати всички направени от нея разноски по делото.

Съдът е изпълнил процедурата по чл.131 от ГПК и в срока е постъпил писмен отговор от ответника по делото чрез пълном. юриск. ГЕРГИН НИКОЛОВ НИТОВ , който взема становище по изложеното в исковата молба и прави възражение за местна подсъдост, отхвърлено от съда с Р-не №5710 /22.12.2011 г. .Прилагат се и писмени доказателства.

Съдът е изпълнил процедурата по чл.312 от ГПК.

 В съдебно заседание , ищцата , редовно призована ,не се явява лично и чрез адв. Цолов от ЛАК поддържа иска си, който излага доводи по същество.

Ответникът по делото , редовно призован  се представлява от адв. П. Цолов от ЛАК, който поддържа писмения отговор и моли да се отхвърли иска като неоснователен и недоказан и сочи доводи в такъв смисъл.

От събраните по делото доказателства : Заповед №7424 /19.09.2011 г., искане по чл.193 , ал.1 от КТ , болничен лист №0635409 , обяснение , докладна от 14.01.2011 г., сл.бележка изх. №4252 /13.12.2011г., у-ние за акт.съст. от 05.12.2011г., от  становищата на пълномощниците по делото , преценени поотделно и в тяхната съвкупност , взаимна връзка и обусловеност, съдът прие за установено следното:

Ответникът представя докладна от 14.01.2011 г. от МАРИЯНА БОНЕВА – Търговски представител за Централна Северна България за констатациите й при регулярна проверка на обект Б 149  на 13.01.2011 г. и подаден сигнал от управилката на обекта ЛИДИЯ МОЯНОВА във връзка с установени нарушения в работата на старши – продавача И.К..Същата освен конкретни сочени нарушения съдържа информация и досежно разговори на БОНЕВА и ищцата  на 13.01.2011 г., представянето от последната на боличен лист №0635409 , издаден на 13.01.2011 г., който според нея е недействителен. Предложила е ,наред с други санкции и да й се наложи и дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” .

С искане по чл.193 , ал.1 от КТ във вр. с чл.194 са поискани обяснения на ищцата досежно извършени от нея нерегламентирани действия с карти „ЛУКОЙЛ” за ползване отстъпка при плащане  в брой на конкретно посочени дати : 08.12.2010 г. – 4 пъти по различно време с четири различни кати и на 08.01.2011 г. . То е връчено на 31.08.2011г. , без подпис на ищцата  и с подпис на двама свидетели. Ищцата дава обяснения , което ЛИДИЯ МИЛКОВА МОЯНОВА отказва да приеме , удостоверено от двама свидетели.

Ответникът е изготвил Заповед №7424 /19.09.2011 г. за налагане на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”.

Съгласно представената сл.бележка изх. №4252 /13.12.2011г., ищцата е работила при ответника в обект : Бензиностанция Б- 149 – гр. Ловеч , на длъжност „старши – продавач” , считано от 12.05.2008 г. .

Ползвала е : платен годишен отпуск от 15.08.2011 г. до 26.08.2011г. – 12 дни и от 01.11.2011г. до 18.11.2011 г. – 18 дни – общо 30 календарни дни;отпуск за временна нетрудоспособност ,считано от 13.01.2011 г. до 08.07.2011 г..

Процесната заповед й е връчена на 01.10.2011 г. при отказ  да я подпише , удостоверн с подписите на двама свидетели.

Ответникът , носещ тежестта за доказване на законосъобразността на наложеното дисциплинарно наказание,твърди спазване на изискванията на КТ – чл.193  от КТ : констатирано нарушение  , изискване на обяснение за случилото се ,след което е наложено дисциплинарно наказание. Счита , че ясно и точно са описани вменените й нарушения по место ,фактическата обстановка и законовото основание за налагането на наказанието. Подчертава , че посочената дата по заповедта – 13.01.2011 г. е техническа грешка , а ясно е посочено , че във връзка с докладна записка е установено нарушението и пос същата ясно са записани датите на които са извършени нарушенията – 08.12.2010 г. и 08.01.2011г. като е очевидно , че същите не са извършени на 13.01.2011 г., а тогава са установени.

Съдът като прецени това становище счита , че то е необосновано и не следва да го възприема, тъй като работодателя при издаване на заповедта е нарушил разпоредбата на чл.195 от ГПК , която с императивен характер въвежда съдържанието на писмената заповед, с която се налага дисциплинарно наказание.

В случая съдът приема , че същата е немотивирана в няколко аспекта :

Препраща  към няколко констатации на работодателя за извършени нарушения : два броя докладни записки , детайлна справка за продажби , без посочване на периода й , които не са представени на ищцата за запознаване преди даване на писмените й обяснения  на 31.08.2011 г., т.е не са били включени в дисциплинарната процедура.     Нарушението следва да е детайлизирано по заповедта съответно с място , време , описание . В случая тя не цитира въобще конкретни нарушения по време ,за които ответника твърди , че е налице и съответното установяване на извършването им от ищцата.

Не съдържа и конкретикатата ,за която са искани и съответни обяснения на ищцата, относима към детайлизиране на извършеното нарушение ,т.е нарушен е и   и втория етап от дисциплинарната процедура , след установяване на нарушенията , свързана със правото на работника на становище по вменените му нарушения на трудовата дисциплина . Такива дати на извършено нарушение съдът приема , че са били  визирани и по докладната, която по твърдение на ответника е послужила като едно от основанията му за начало на дисциплинарното производство :  08.12.2010 г. и 08.01.2011г., съответно с конкретно индивидуализирани с № карти ,които са  предмет на нарушението , непосочени по заповедта ,  включая и приложени „детайлна справка за продажбите с клубни карти „ за периода от 28.11.2010 до 12.01.2011 г. , също невключени в мотивите на атакуваната заповед, но безспорно установяващи признаците на  дисциплинарното нарушение

Дори да се приеме , че е техническа грешка посочването на 13.01.2011 г. по заповедта като дата на извършване на проверката , следва да се съобрази , че по заповедта се сочи още и , че „като само за 13.01.2011г., когато е направена проверката е извършена с пет различни карти за отстъпка. На същата дата И.К. използва неправомерно своя карта за зареждане на гориво  с отстъпка , с която присвоя отстпъпки от зареждането с гориво на клиенти , които преди това са заредили без карта” , т.е съдът приема , че и на самата дата на проверката по заповедта е очевидно установено    нарушение , за което не е изискано обяснение от ищцата , но е включено в мотивите на заповедта, което е също закононарушение по КТ.

Посочени са три основания за налагане на дисциплинарното наказание :чл.187,т.3 , 8 и т.10 от КТ, т.е бланкетно ,които не са мотивирани още повече не коренспондират с посочени по заповедта конкретни  актове – например по т.10 на  чл.187 от КТ.

При тези съображения съдът приема , че атакуваната заповед е незаконосъобразна  , тъй като е издадена в нарушение на разпоредбите на КТ , което му дава достатъчно основание да приеме иска за основателен и доказан и като такъв уважен като следва да се отмени оспорената заповед като незаконосъобразна без да се разглеждат и останалите доводи по исковата молба.

Предвид изхода на процеса ответника по делото следва да бъде осъдено да заплати на ищецата  направените по делото съдебно – деловодни разноски в размер на 350,00 лева, съгласно пълномощното от 14.02.2012 г., а  на Ловешки районен съд сумата 50 лева – държавна такса върху уважения от съда неоценяем  иск по чл.358, ал.1 ,т.2 от КТ във вр. с чл.359 от КТ.

Съдът като съобрази , че не е обявил решението си на посочената дата – 28.02.2012 г. , не е посочил изрично и нова дата за обявяването му , счита , че същото ще подлежи на обжалване по реда на чл.259 от ГПК.

Водим от гореизложеното ,съдът

 

                                                Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯВА ЗАПОВЕД №7424 /19.09.2011 г. , издадена от Зам.ген.д-р ЕМИЛ КОСТУРОВ на "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.София , ул. "Тодор Александров" № 42, ЕИК 121699202, представлявано от ген. Директор В.В.З. , ЕГН **********,  с която на основание чл.188,т.2 от КТ и във вр. с чл.187,т.3,8 и т.10 от КТ , е наложено на  И.М.К. ***, ЕГН **********, дисциплинарно наказание – „предупреждение за уволнение”  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - гр.София, с горните данни ,  да заплати на И.М.К. , с горните данни ,  сумата 350,00  / триста и петдесет  / лева - разноски по делото пред настоящата инстанция.

ОСЪЖДА "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с горните,да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД   сумата 50,00 /петдесет/ лева , – държавна такса върху уважения от съда неоценяем  иск по чл.358, ал.1 ,т.2 от КТ във вр. с чл.359 от КТ.

Решението подлежи на обжалване пред ЛОС в двуседмичен срок от  връчването му на страните.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: