О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Ловеч, 15.05.2012 г.

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, девети състав, в закрито заседание на петнадесети май две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТОМИРА ВЕЛЧЕВА

 

при секретар ....................., като изслуша докладваното от съдията гр. д. № 590 по описа за 2012 г. на съда и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от СД „Фамилия Грозеви и сие” гр. Димитровград против СД „И. – Сервиз – Й. ***.

С разпореждане от 02.04.2012 г. исковата молба е оставена без движение, а повод постъпила уточняваща молба е разпоредена размяна на книжа по нея с ответника.

При извършената проверка по допустимост, включително редовност на исковата молба, съдът намира, че са налице пречки за последващия ход на делото, които са основания за прекратяването му.

Видно от адресната част на исковата молба производството е образувано по заявен иск /от твърденията и изведеното от тях искане не може да се установи на какво основание се търси присъждане на сумата от 599,24 лв., въпреки дадените указания/ срещу СД „Иванови – сервиз – Й. ***, регистрирано по ф. д. № 668/1990 г. по описа на Окръжен съд Ловеч. От приложеното по делото удостоверение от регистъра, в който е вписано дружеството ответник – удостоверение от 28.03.2012 г., издадено от Окръжен съд Ловеч, се установява, че считано от 01.01.2012 г., по силата на § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗТР дейността му е прекратена. В удостоверението е отразено, че дружеството е със статут прекратено.

С приемане на Закона за търговския регистър /ЗТР/ се предвиди нов ред и условия за регистрация на търговците. За търговски субекти, регистрирани в регистрите, създадени по реда на Търговския закон /ТЗ/ към съответните окръжни съдилища, се определи срок за пререгистрация - до 31.12.2011 г. Дейността на непререгистрираните търговски дружества в указания по - горе срок се прекратява по силата на закона /§5, ал. 2 ПЗР на ЗТР/, а правомощията на законните им представител /формулировката на закона не е много коректен, тъй като при търговските дружества сме изправени пред т. нар. органно представителство/ се ограничават до приемане на волеизявления, отправени към тези търговци и подаване на молби за обявяването им в несъстоятелност. Изхождайки от казано и по аргумент от по силното основание, може да се направи извод за въведена със закон забрана за водене на дела срещу непререгистрирани в срок търговски дружества. Основания за това дава разписаното ограничения по отношение действия, който могат да се извършват представителите на тези дружества – единствено приемане на изявления. Тези дружества не могат да извършват чрез техните представители валидно действия пред съд, които да породят правно действие - да ангажират отговор и поискат събирането на доказателства във връзка с наведените възражения или с цел провеждане на насрещно такова срещу твърденията на ищеца, да изложат становище по същество и др. т. е. те не могат да участва активна като страна по делото. Аргументи в насока на въведена забрана за водене на дела срещу такива субекти могат да се почерпят и от разпоредбата на § 5в от ПЗР на ЗТР, която разписна действията на съда и съдебните изпълнители по заведени преди 01.01.2012 г. искови и изпълнителни производства – спиране на производствата до пререгистрацията на дружеството и обявяването му в ликвидация, след което производствата се възобновяват. Идеята на закона е, че не може да се водят искови производства от и срещу търговци, които не са регистрира в действащия търговски регистър след определена дата. По аргумент от противното, от цитираната разпоредба /§ 5в ПРЗ на ЗТР/, при производства, заведени срещу непререгистрани търговци, след 01.01.2012 г., е налице изначална пречка за тяхното разглеждане. Тази пречка е преодолима /само, че в рамките на друг процес/, тъй като след обявяване на списъците по § 5, ал. 4 и 5 ПРЗ на ЗТР непререгистрираните дружества, както и заинтересованите лица /хипотезата включва кредиторите на тези търговци/ могат да поиска прегистрацията и обявавяването им в ликвидация. След назначаване ликвидатор на дружеството, ако е налице спор между кредитора и дружеството относно съществуването на дадено вземане и предпоставките за неговото изпълнение, може да се развие производство по неговото установяване или присъждане. До момента, в който не бъдат извършени сочените по – горе действия, исковия процес по защита на спорното право е недопустим, поради което образуваното производство следва да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 130 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 590 по описа за 2012 г. на Районен съд Ловеч.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 1 – седмичен срок от връчването му на ищеца, пред Окръжен съд Ловеч.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: