Районен съд Ловеч

Съдебен окръг: Ловеч
Адрес: Ловеч, 5500, ул. Търговска 41
Телефони
Председател: (068) 68 55 01
Зам. председател: (068) 68 55 21
Съдебен администратор: (068) 68 55 00
Гражданско деловодство: (068) 68 55 19
Наказателно деловодство: (068) 68 55 18
Канцелария/Архив: (068) 68 55 15
Канцелария съдебно изпълнение (068) 68 55 31; 68 55 36
Съдии по вписванията: (068) 68 55 26
Главен счетоводител: (068) 68 55 24
Бюро съдимост: (068) 68 55 27
Факс: (068) 68 55 35

E-mail: LRS@abv.bg
Държавен съдия изпълнител: dsi_lovech@abv.bg

Централна Кооперативна Банка гр. Ловеч
Държавни такси и глоби:
ТАРИФА №1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата
/IBAN/ BG17 CECB 9790 31E2 8250 00
BIC код CECBBGSF


Депозити за вещи лица, свидетели, парични гаранции
и вноски по изпълнителни дела:
/IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00
BIC код CECBBGSF

rs1 rs2 rs3