Държавни институции
· Парламент
· Президент
· Министерски съвет
· Министерство на правосъдието
· Министерство на финансите
· Агенция по вписванията към ПМ
Съдебна система
· Висш съдебен съвет
· Конституционен съд
· Върховен административен съд
· Върховен касационен съд
· Прокуратура на Република България
Европейски институции
· Европейска мрежа за съдебно сътрудничество
· Съд на Европейските общности
· Европейски съд по правата на човека
· Европейски парламент
· Европейски съюз
· Европейска комисия
· Европейски конвент
· Съвета на Европа
· Международен съд в Хага
Партньорски организации
· Проект за укрепване на съдебната система в България
· Американска агенция за международно развитие (ААМР)
· Национален институт на правосъдието в България
Други
· Регистър на административните структури към МП
· Българският правен портал
· Висш адвокатски съвет
· Национално сдружение на съдебните служители
· Съюз на съдиите в България
· Съюз на юристите в България
· law.com
· Dictionary
· Юридически портал
rs1 rs2 rs3