Районен съд Ловеч

Образователна програма

Примерни бланки


МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕЗАВЕРЕН ПРЕПИС

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО БРАЧНИ ДЕЛА

МОЛБА за теглене на сума от влог на МАЛОЛЕТНО дете

МОЛБА за теглене на сума от влог на НЕПЪЛНОЛЕТНО дете

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВНЕСЕНА ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

МОЛБА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ФЛ ИЛИ ЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

Заявление за достъп до обществена информация

МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Връчване на документи

Указания за потребители