Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д  -  Л О В Е Ч

гр. Ловеч, ул. “Търговска” № 41, тел.: 068/685525, факс: 068/685535

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

на РАЙОНЕН СЪД гр.ЛОВЕЧ

О Б Я В Я В А

 

Свободно работно място за длъжността “ЧИСТАЧ”

 

             

І.Кратко описание на длъжността- полага основни грижи за естетическия вид на сградния фонд и инвентара на съда. Снабдява, закупува, отчита и съхранява стоки и инвентар за нуждите на съда. Разнася служебната поща, като подготвя, организира и осъществява пренасянето на входящата и изходяща документация (дела, писма, пратки, кореспонденция и др.) от и до органа на съдебната власт.

 

ІІ.Минимални изисквания към кандидатите:

 1. завършено основно образование;
 2. отговорност към служебните задължения;
 3. познания за правилната и безопасна употреба на почистващите препарати.

 

ІІІ.Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие (формуляр);
 2. Автобиография – тип СV(формуляр);
 3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа(оригинал);
 4. Свидетелство за съдимост за работа (оригинал);
 5. Удостоверение за липса на психично заболяване (оригинал);
 6. Заверено копие от лична карта;
 7. Саморъчно заверено копие от трудова книжка, или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж (ако има такъв);
 8. Саморъчно заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 9. Декларация по чл. 136, ал.2, т.1 от ПАС за  обстоятелствата по чл. 131 от ПАС (по образец)
 10. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 132 от ПАС, във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда(по образец)
 11. Пълномощно за подаване на документи (ако не се подават лично от кандидата);

 

ІV.Място за подаване на документите - Районен съд гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 41, етаж 3, стая № 320 – съдебен  администратор, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. Телефон за контакти: 068/685 525.

 

V.Срок за подаване на документите - 5 (пет) календарни дни, считано от деня на публикуване на обявата на интернет страницата на Районен съд гр.Ловеч - http://www.rs-lovech.bg/ .

 

Обявата е публикувана на 05.Х.2015 г.

 

 

 

                                                                               

БЪЛГАРСКА СЪДЕБНА СИСТЕМА

МОЛБА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РАБОТА

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ

Благодарим за проявения интерес към постъпване на работа в българска съдебна система. Ясната представа за Вашето образование и трудов стаж ще ни помогне да оценим квалификация Ви. Попълването на този формуляр демонстрира Вашето умение да общувате писмено и да следвате указания. Попълнената от Вас молба представлява основен източник на информация за взимане на решение. Кандидатурите могат да бъдат оценени единствено въз основа на предоставената информация.

   1. Пишете четливо с печатни букви или напечатайте на машина.

   2. В случай на промяна на някои от следните данни - име, адрес, телефон или възможност да постъпите на работа, моля уведомете ведомството, в което сте завели молбата. Ако не предоставите тази информация, това може да доведе до преустановяване на разглеждането на Вашата молба.

   3. Самото подаване на молба не гарантира покана за събеседване или наемане.

   4. Всички молби трябва да са подписани като удостоверение за достоверността и пълнотата на направените твърдения.

 

А. ДАННИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

1. Длъжност, за която кандидатствате ____________________________________________________________

    Населено място ____________________________________________________________________________

 

2. Посочете от кога можете да постъпите на работа.___________________________________________________________

 

Б. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

Име ________________________________________________________________________________

№ на л.к. _________________________________телефон (домашен)__________________________ (мобилен)_________________________________(служебен)_________________________________

адрес:_______________________________________________________________________________

 

В. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.  __ ДА ___НЕ  Ако в момента работите, ще представлява ли проблем за Вас, ако се свържем със сегашния Ви работодател?

 

2.  __ ДА  __ НЕ  Имате ли ангажименти към друг работодател или организация, които биха могли да възпрепятстват или да засегнат наемането Ви на работа от нас?

 

3.  __ДА____НЕ  Бил ли сте някога на работа в българската съдебна система? Ако да, моля опишете в част Е.

 

Г. ПРЕПОРЪКИ

Моля, посочете 3 души, които НЯМАТ роднинска връзка с Вас и които познават достатъчно добре квалификация Ви, за да ни предоставят препоръка.

име

настоящ адрес

телефон

Професия/длъжност

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Д. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

(Моля, приложете към молбата копия от дипломи, удостоверения и др.)

 УЧИЛИЩЕ, УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ ТЕХНИКУМ

Име, населено място

ОТ

ДО

образователна степен/диплома

Основна образователна тема и/или

Придобита квалификация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членство в професионални организации _____________________________________________________________________________________________

 

Владеене на чужди езици, награди, стипендии _____________________________________________________________________________________________

(Напишете място, дата, име)

 

________________________________________________________________________________________________

Технически умения

Машинописни умения:  _____НЕ _____Добри _____Отлични

Стенография: _____НЕ_____ДА

Компютърна грамотност __________ДА _________НЕ

Ако да, с кой софтуерни продукти можете да работите? ___________________________________________________

С каква офис техника можете да работите? __________________________________________________________

Е. ТРУДОВ СТАЖ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТТА ТРУДОВ СТАЖ. Избройте длъжностите, които сте заемал/а, като започнете с настоящата и се върнете назад хронологично. Опишете задълженията Ви, свързани с тези длъжности. Посочете всички работни места, включително на половин щат, временни позиции, и работа на доброволни начала. Посочете всяко повишение като отделна длъжност. За да оценим квалификацията Ви, трябва да имаме точна и пълна информация за предишните Ви професионални задължения и ниво на отговорност. Част от оценката на Вашата кандидатура може да се базира на Вашия трудов стаж. Заедно с молбата трябва да подадете и автобиография.

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

 

Адрес/Телефон

от-до:

 Длъжност:

 

На пълно работно време/

На непълно работно време?

Пряк ръководител:   

Брой подчинени

Основни задължения:

 

 

Причина за напускане:

 

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

 

Адрес/Телефон

от-до:

 Длъжност:

 

На пълно работно време/

На непълно работно време?

Пряк ръководител:   

Брой подчинени

Основни задължения:

 

 

Причина за напускане:

 

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

 

Адрес/Телефон

от-до:

 Длъжност:

 

На пълно работно време/

На непълно работно време?

Пряк ръководител:   

Брой подчинени

Основни задължения:

 

 

Причина за напускане:

 

 

 

Ж. Бележки (Посочете други фактори, които Ви правят особено подходящ за позицията, за която кандидатствате и които биха ни помогнали при взимането на решение по Вашата кандидатура.)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

З. Подпис:                                                                    Дата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Европейски формат на автобиография

 

 

 

Лична информация

 

Име

 

амилно, Лично, Бащино]

Адрес

 

[ул., №, гр./с., пощ. код, държава ]

Телефон

 

 

Факс

 

 

E-mail

 

 

 

Националност

 

 

 

Дата на раждане

 

[ ден, месец, година ]

 

 

Трудов стаж

               

Дати (от-до)

 

 [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]

Име и адрес на работодателя

 

 

Вид на дейността или сферата на работа

 

 

Заемана длъжност

 

 

Основни дейности и отговорности

 

 

 

 

Образование и обучение

 

Дати (от-до)

 

[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния.]

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

 

Основни предмети/застъпени професионални умения

 

 

Наименование на придобитата квалификация

 

 

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

 


 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

Майчин език

 

 

 

Други езици

 

 

 

[Език]

Четене

 

[Определете нива: отлично, добро, основно]

Писане

 

[Определете нива: отлично, добро, основно]

Разговор

 

[Определете нива: отлично, добро, основно]

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и  екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

 

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Организационни умения и компетенции

Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.

 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Свидетелство за управление на МПС

 

 

 

Допълнителна информация

 

[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]

 

 

Приложения

 

[ Опишете всички приложения. ]

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по чл.132  от Правилника за администрацията в съдилищата

във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда

 

Долуподписаният/та/…………………………………………………………………… 

                                                                         ( собствено,       бащино,       фамилно име )

притежаващ/а/ лична карта №……………..., издадена от ………………. на………………г., валидна до………………, ЕГН………………………….., живущ на адрес:……………………………………………………………………………………………….

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

                  1.   Не бих се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

                  2.   Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

                  3.   Не съм народен представител;

                  4.   Не съм съветник в общински съвет при Община гр.Ловеч;

                  5.   Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни данни.

 

 

 

 

 

 град Ловеч

Дата                                                                            ДЕКЛАРАТОР: 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по чл. 136, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата

 

             Долуподписаният/та/……………………………………………………………………  

                                                                         ( собствено,       бащино,       фамилно име )

притежаващ/а/ лична карта №……………..., издадена от ………………. на………………г., валидна до………………, ЕГН………………………….., живущ на адрес:……………………………………………………………………………………………….

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1.     Съм пълнолетен български граждани;

2.     Не съм поставен под запрещение;

            3.     Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

4.     Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам определена длъжност.

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни  данни.

 

 

град Ловеч

Дата                                                                            ДЕКЛАРАТОР: