Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д  -  Л О В Е Ч

гр. Ловеч, ул. “Търговска” № 41, тел.: 068/685525, факс: 068/685535

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД- гр.ЛОВЕЧ

Ул.Търговска 41, тел. 068/685 525, факс 068/685 535

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с проведения конкурс за заемане на длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Районен съд гр.Ловеч (на срочен трудов договор, за заместване на служител, който отсъства от работа - чл.68, ал.1, т.3 от КТ), Комисията по провеждане на конкурса ОБЯВЯВА списък с оценките на кандидатите и крайното им класиране, както следва:

             

Име, презиме и фамилия на кандидата

ІІ-ри етап

(тест)

 

ІІІ и ІV етап

(диктовка на текст и събеседване)

КРАЙНА ОЦЕНКА

1.

НЕВЕНА СЛАВЧЕВА ПЕТРОВА

Добър 4

(10 верни отговора)

Добър 3,50

Добър 3,75

2.

МАРИНА ТЕОДОСИЕВА РАКИДЖИЕВА

Среден 3

(7 верни отговора)

Среден 3

Среден 3

3.

АНЕЛИЯ РУМЕНОВА МАРИНОВА

Много добър 5

(14 верни отговора)

Отличен 6

Отличен 5,50

4.

ТАТЯНА ТРАЯНОВА ВАСИЛЕВА

Добър 4

(11 верни отговора)

Много добър 4,50

Добър 4,25

5.

НАДЯ НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

Много добър 5

(13 верни отговора)

Отличен 6

Отличен 5,50

6.

МАРИЯ ЗДРАВКОВА МИШЕВА

Среден 3

(7 верни отговора)

Отличен 6

Добър 4,50

 

       Въз основа на резултатите и получените крайни оценки КЛАСИРА :

                        На ПЪРВО място Анелия Руменова Маринова

                        На ВТОРО място Надя Николаева Стоянова

                        На ТРЕТО място Мария Здравкова Мишева

                        На ЧЕТВЪРТО място Татяна Траянова Василева

                        На ПЕТО място Невена Славчева Петрова

                        На ШЕСТО място Марина Теодосиева Ракиджиева

 

Тъй като кандидатите Анелия Руменова Маринова и Надя Николаева Стоянова са с еднаква обща оценка от всички етапи, комисията класира на първо място Анелия Маринова, тъй като на теста има с един верен отговор повече от кандидатката Надя Стоянова (Анелия Руменова – 14 т., Надя Стоянова – 13 т.).

 

Комисията ОБЯВЯВА, че ако лицето, класирано на първо място не постъпи на работа в срока по чл.96, ал.2 от Кодекса на труда, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудово правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той ще се уведоми писмено.

 

            КОМИСИЯ:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                                                                  

                                                           Членове:1. /п/

 

                                                                            2. /п/

 

 

 

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

(по чл.68, ал.1, т.3 от КТ)

1.     Невена Славчева Петрова - вх.№ 5550/19.06.2015 г.

2.     Марина Теодосиева Ракиджиева – вх.№ 5883/29.06.2015 г.

3.     Илкнур Джелялетин Бозова – вх. № 5919/30.06.2015 г.

4.     Анелия Руменова Маринова – вх.№ 6341/13.07.2015 г.

5.     Татяна Траянова Василева – вх.№ 6343/13.07.2015 г.

6.     Надя Николаева Стоянова – вх.№ 6356/13.07.2015 г.

7.     Мария Здравкова Мишева – вх.№ 6424/14.07.2015 г.

 

ВТОРИЯТ ЕТАП от конкурса – писмен изпит – тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата, Етичния кодекс на съдебните служители, както и тези по правопис, граматика, пунктуация и стилистика, ще се проведе на 06 август 2015 г. от 10:00 часа в зала 104, етаж 1 на Съдебната палата.

До трети етап на конкурса ще се допуснат кандидатите, отговорили вярно на 70% от поставените въпроси (от 20 въпроса – 14 верни отговора).

ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ ЕТАП от конкурса – проверка на компютърните и машинописни умения на кандидатите – диктовка на еднотипен текст с различна скорост, редактиране, форматиране, съхраняване и разпечатване, както и събеседване, ще се състои на 06 август 2015 г. от 14:00 часа в зала 104, етаж 1 на Съдебната палата.

 

            Комисия по провеждане на конкурса:

 

 

                                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /п/

                 

                                                                                                                                             Членове:1. /п/

                                                                                   

                                                                                                                                                               2. /п/

 

РАЙОНЕН СЪД гр.ЛОВЕЧ

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на ДЛЪЖНОСТТА

“СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” на срочен трудов договор за заместване на служител, който отсъства от работа(чл.68, ал.1, т.3 от КТ).

 

 

І.Кратко описание на длъжността  -  обработва наказателни дела, като изпраща за изпълнение постановените съдебни актове до съответните органи и институции; изготвя бюлетини за съдимост, карти за обвиняеми лица, изпълнителни листи, съобщения и обявления; вписва данните по делото в автоматизираната деловодна програма; води книга за изпълнение на присъдите; предава свършилите през текущата година дела в архива; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото, както и други възложени от председателя на съда и съдебния администратор задължения.

ІІ.Минимални  и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1.     завършено средно образование;

2.     компютърна грамотност и машинописни умения;

3.     способност за работа в екип, комуникативни умения, самодисциплина и отговорност, дискретност, лоялност и инициативност;

4.     умения и познания по общи деловодни техники, електронна обработка на данни, работа със стандартно офис оборудване;

5.     познания по нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация – Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители;

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса - на четири етапа:

            Първи етап – по документи.

            Втори  етап – писмен изпит – тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата, Етичния кодекс на съдебните служители, както и тези по правопис, граматика, пунктуация и стилистика.

            Трети етап – проверка на компютърните и машинописни умения на кандидатите - диктовка на еднотипен текст с различна скорост, редактиране, форматиране, съхраняване и разпечатване.

            Четвърти етап – събеседване.

ІV.Необходими документи за участие в конкурса:

1.     Заявление за участие (формуляр);

2.     Автобиография – тип СV(формуляр);

3.     Мотивационно писмо;

4.     Медицинско свидетелство за постъпване на работа(оригинал);

5.     Свидетелство за съдимост за работа като съдебен деловодител(оригинал);

6.     Удостоверение за липса на психично заболяване (оригинал);

7.     Удостоверение от Окръжна прокуратура гр.Ловеч за липса на образувани наказателни производства(оригинал);

8.     Заверено копие от лична карта;

9.     Удостоверение за компютърна грамотност;

10.                       Саморъчно заверено копие от трудова книжка, или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж (ако има такъв);

11.                       Саморъчно заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, правоспособност и умения за обявената длъжност;

12.                       Декларация по чл. 136, ал.2, т.1 от ПАС за  обстоятелствата по чл. 131 от ПАС (по образец)

13.                       Декларация за липса на обстоятелства по чл. 132 от ПАС, във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда(по образец)

14.                       Пълномощно за подаване на документи (ако не се подават лично от кандидата);

V.Минимален размер на основната заплата и ранг съгласно Класификатора на длъжностите в  администрацията по чл. 341 от ЗСВ –  507 лева.

VІ.Място за подаване на документите - Районен съд гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 41, етаж 3, стая № 320 – съдебен  администратор, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

VІІ.Срок за подаване на документите - 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

VІІІ.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса :

·        информационното табло, находящо се на първия етаж на Съдебната палата;

·        интернет страницата на съда - http://www.rs-lovech.bg/.

Функционалната типова длъжностна характеристика и формулярите на документите по образец са публикувани на интернет страницата на Районен съд гр.Ловеч и са на разположение на кандидатите при съдебния администратор – ет.3, стая 320. Телефон за контакти: 068/685 525.

 

             ОБЯВАТА  е публикувана във в-к „Ловеч Прес” на 15.06.2015 г.

 

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ !

           

 

От 15 февруари 2013 година с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост, вече може да ползвате новата услуга на Министерство на правосъдието за издаване на електронно свидетелство за съдимост. От тази електронна услуга могат да се ползват всички български граждани, независимо от местоживеенето им.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, които не са осъждани.

За лица, за които са издавани бюлетини за съдимост и са наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс/включително и лица, които са амнистирани, реабилитирани и/или освободени от изтърпяване на наложено наказание/, системата не може да издава електронно свидетелство за съдимост. За тези лица свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.

  Електронно свидетелство за съдимост не може да бъде издадено за възходящи, низходящи, съпруг, брат, сестра на заявителя или други лица.

За да се възползвате от електронната услуга трябва: 

·        Да попълните заявление по образец, публикувано на Интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на заявителя по въведената от него електронна поща или на страницата на системата при повторно влизане.  

·        Да притежавате квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с който се подписва заявлението. Чрез него лицето се идентифицира при заявяване на услугата.  

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца от датата на издаването му и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. Свидетелството се генерира в  електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система, до която Ви се дава достъп чрез индивидуалния код.

Дължимата такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост е в размер на 3.00 лева. Електронното свидетелство за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на държавната такса по посочената банкова сметка.

След регистриране на заявлението системата визуализира информация за банковото плащане, което може да се направи на гише в банка или по електронен път, чрез лично електронно банкиране.

Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и информацията свързана с тази услуга са достъпни на специализираната Интернет страницата на Министерство на правосъдието - https://cs.mjs.bg/.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОНЕН СЪД гр.ЛОВЕЧ