Вътрешни правила

1. ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД – гр.ЛОВЕЧ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.64 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
doc pdf
2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЧРЕЗ ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ „LAW CHOICE”
doc pdf
rs1 rs2 rs3